• news.cision.com/
  • Redwood Pharma/
  • Redwood Pharma listas på Nasdaq First North Growth Market den 14 april 2021 och offentliggör ny finansiell information som återfinns i tilläggsdokumentet

Redwood Pharma listas på Nasdaq First North Growth Market den 14 april 2021 och offentliggör ny finansiell information som återfinns i tilläggsdokumentet

Report this content

Redwood Pharma AB (publ) (”Redwood Pharma” eller ”Bolaget”) har ansökt om och erhållit villkorat godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är den 14 april 2021. I samband med listbytet har Bolaget upprättat ett tilläggsdokument (”Tilläggsdokumentet”) i vilken ny finansiell information presenteras som inte tidigare har offentliggjorts då Bolagets kapitalstruktur framställs per den 28 februari 2021.

Redwood Pharma har ansökt om och erhållit villkorat godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market är den 14 april 2021. Handel i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market kommer att upphöra och sista dag för handel på Spotlight Stock Market är den 13 april 2021. Nasdaqs beslut är villkorat av (i) att inget inträffar i samband med listbytet som skulle kunna föranleda en annan bedömning av börsen, (ii) att Bolaget uppfyller spridningskravet i enlighet med Nasdaq First North Growth Market Rulebook samt (iii) att Bolaget senast två dagar innan första dag för handel uppdaterar sin hemsida i enlighet med Nasdaq First North Growth Market Rulebook.

Det är glädjande att idag kunna meddela att Redwood Pharma uppfyller Nasdaqs listningskrav och därmed har erhållit villkorat godkännande. Nasdaq är ett globalt och välkänt varumärke som bedöms öka marknadens kännedom om Bolaget samt inverka positivt på Bolagets relationer med kommersiella partners. Jag vill tacka Spotlight Stock Market för ett bra samarbete under åren som gått”, säger Martin Vidaeus, VD Redwood Pharma.

Redwood Pharmas aktie kommer fortsatt att handlas under kortnamnet REDW med ISIN-kod SE0008294789. Inga nya aktier kommer att emitteras i samband med att Bolagets aktier upptas till handel på Nasdaq First North Growth Market och Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

Med anledning av listningen på Nasdaq First North Growth Market har Redwood Pharma upprättat Tilläggsdokument som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.redwoodpharma.se. Tilläggsdokumentet ska läsas som ett tillägg till det prospekt som Bolaget offentliggjorde i samband med den företrädesemission av aktier som beslutades av styrelsen den 8 december 2020 och som godkändes av Finansinspektionen den 20 januari 2021. Tilläggsdokumentet är inte ett prospekt, har inte blivit granskat eller godkänd av någon tillsynsmyndighet och innehåller inte något erbjudande av aktier eller andra finansiella instrument.

Redwood Pharma har utsett Erik Penser Bank till Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Ny finansiell information

I Tilläggsdokumentet framgår Redwood Pharmas kapitalstruktur, nettoskuldsättning och tillgångar per den 28 februari 2021. Denna information har tidigare inte offentliggjorts och nedanstående tabeller återger denna information. Notera att enbart räntebärande skulder redovisas i tabellerna. Informationen har inte granskats av Bolagets revisor.

Eget kapital och skulder per den 28 februari 2021

SEK 2021-02-28
Kortfristiga räntebärande skulder
Mot borgen -
Mot säkerhet -
Blancokrediter -
Summa kortfristiga räntebärande skulder -
Långfristiga räntebärande skulder
Mot borgen -
Mot säkerhet -
Blancokrediter -
Summa långfristiga räntebärande skulder -
Eget kapital
Aktiekapital 4 147 755
Övrigt tillskjutet kapital 52 964 479
Reserver -
Balanserat resultat inklusive periodens resultat -21 337 479
Summa eget kapital 35 774 755
Summa eget kapital och räntebärande skulder 35 774 755

Nettoskuldsättning per den 28 februari 2021

SEK 2021-02-28
A. Kassa 32 496 245
B. Andra likvida medel -
C. Lätt realiserbara värdepapper -
D. Summa likviditet (A+B+C) 32 496 245
E. Kortfristiga räntebärande fordringar -
F. Kortfristiga skulder till kreditinstitut -
G. Kortfristig del av långfristiga skulder -
H. Andra kortfristiga finansiella skulder -
I. Summa kortfristiga räntebärande skulder (F+G+H) -
J. Kortfristig nettoskuldsättning (I-E-D) -32 496 245
K. Långfristiga skulder till kreditinstitut -
L. Emitterade obligationer -
M. Andra långfristiga räntebärande skulder -
N. Summa långfristiga räntebärande skulder (K+L+M) -
O. Nettoskuldsättning (J+N) -32 496 245

För ytterligare information
Martin Vidaeus – VD, Telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Om Redwood Pharma

Redwood Pharma utvecklar oftalmologiska produkter där det uppstår stora medicinska behov med hjälp av innovativa tekniker. För att ge kommersiella partners och deras kunder effektiva medicinska lösningar har företaget för närvarande produkter under utveckling för att behandla torra ögonsjukdomar i olika målpatienter. RP101-programmet riktar sig till måttlig till svår torr ögonsjukdom hos kvinnor efter klimakteriet genom att ge en lågdos östrogenbehandling längst fram i ögat. RP501-programmet syftar till att behandla mildare former av torra ögon i en bredare patientpopulation inklusive både män och kvinnor. För andra potentiella läkemedelssubstanser och terapeutiska områden kan företaget använda IntelliGel-läkemedelsleveransplattformen som förbättrar patientens bekvämlighet genom att kontrollera doseringen och eventuellt minska antalet behandlingar per dag och efterföljande biverkningar. Redwood Pharma utnyttjar sina styrkor i den tidiga kliniska utvecklingen och syftar till att generera intäkter genom bland annat licensavtal med företag som har kapacitet att tillverka och sälja medicinska produkter över hela världen.

Redwood Pharma AB (publ) är noterat på Spotlight Stock Market (Ticker: REDW.ST, ISIN: SE0008294789).

För mer information besök: www.redwoodpharma.se