Redwood Pharmas företrädesemission kraftigt övertecknad

Report this content

Styrelsen för Redwood Pharma AB (publ) (”Redwood” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen”) som beslutades av styrelsen den 25 augusti 2019. Företrädesemissionen tecknades till 591 procent.

Ca 94 procent tecknades med stöd av teckningsrätter. Därutöver har aktier motsvarande ca 6 procent tilldelats personer som tecknat utan stöd av teckningsrätter. Sammanlagt tecknades Företrädesemissionen, som inte var garanterad, till ca 591 procent.

Som bekräftelse på tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter översänds avräkningsnota till tecknare eller förvaltare. Nya aktier ska betalas kontant på likviddagen i enlighet med instruktion på avräkningsnotan. Tecknare som anmält sin teckning till sin bank/förvaltare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Genom Företrädesemissionen tillförs Redwood cirka 11,5 Mkr före emissionskostnader som uppgår till ca 0,3 Mkr. 

Företrädesemissionen innebär att antalet aktier i Bolaget ökas med 1 585 563 stycken till 14 270 073 stycken. Varje aktie har ett kvotvärde om 0,20 kronor. Bolagets aktiekapital ökas följaktligen med 317 112,60 kronor till 2 854 014,60 kronor.

Riktad nyemission

Det goda utfallet medför att Bolagets styrelse kommer att genomföra en riktad emission om 428 620 aktier för kvittning av de brygglån som lämnats av Wilhelm Risberg (1,25 Mkr exklusive upplupen ränta) och Fredrik Lundgren (1,75 Mkr exklusive upplupen ränta). Denna emission sker till samma teckningskurs (7,25 kr/aktie) som tillämpades i den avslutade företrädesemissionen.

Den riktade emissionen innebär att antalet aktier i Bolaget totalt ökas till 14 698 693 stycken aktier, och att aktiekapitalet efter de båda emissionerna uppgår till 2 939 738,60 kronor. 

”Det är glädjande att återigen få bekräftat stöd av våra aktieägare. Genom att lyssna på våra aktieägare och marknaden samt med hårt arbete i vårt RP101-projekt har vi successivt förstärkt bolaget. Att emissionen blev övertecknad till en sådan hög grad innebär att bolaget nu kan avstå från vidare utnyttjande av den tidigare erhållna kreditfaciliteten och att ledningen kan fokusera på våra operativa mål. Dessa mål består framförallt i att slutföra den kliniska prövningen (Fas ll) av RP101 och att hitta nya projekt”, säger Martin Vidaeus, VD för Redwood Pharma.

Finansiell rådgivare och emissionsinstitut för transaktionerna var Eminova Fondkommission. Advokatfirman Lindahl KB var legal rådgivare.

För ytterligare information:

Martin Vidaeus – VD, Telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Denna information är sådan information som Redwood Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 september 2019.


Om Redwood Pharma

Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora medicinska behov. Företagets första projekt är utveckling av en läkemedelskandidat RP101 med en känd aktiv substans mot kroniskt torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet som har måttliga till svåra besvär. Med hjälp av drug delivery-plattformen IntelliGel kan frisättningen av aktiva substanser kontrolleras. Genom IntelliGel kan Redwood Pharma även förbättra doseringen av andra etablerade läkemedel. Redwood Pharmas styrka ligger i formulering och tidig klinisk utveckling. Intäkter ska genereras genom licensavtal med läkemedelsbolag som har resurser att tillverka och sälja produkten på världsmarknaden.

Redwood Pharma AB (publ) är noterat på AktieTorget (Kortnamn: REDW, ISIN-kod: SE008294789).

För mer information besök: www.redwoodpharma.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar