Bokslutskommuniké Rejlers AB 2014

Förbättrad lönsamhet i fjärde kvartalet

Fjärde kvartalet
» Omsättningen ökade med 12 procent till 464,1 MSEK (414,9)
» Rörelseresultatet blev 32,5 MSEK (10,4)
» Rörelsemarginalen uppgick till 7,0 procent (2,5)
» Resultat efter skatt blev 24,7 MSEK (7,4)
» Resultat per aktie före utspädning blev 2,01 kr (0,65)
» Resultat per aktie efter utspädning blev 2,01 kr (0,65)

Januari - december
» Omsättningen ökade med 17 procent till 1 711,5 MSEK (1 464,7)
» Rörelseresultatet blev 48,6 MSEK (66,0)
» Rörelsemarginalen uppgick till 2,8 procent (4,5)
» Resultat efter skatt blev 33,9 MSEK (50,7)
» Resultat per aktie före utspädning blev 2,78 kr (4,45)
» Resultat per aktie efter utspädning blev 2,75 kr (4,44)
» Styrelsen föreslår en oförändrad utdelning om 2,00 kr per aktie (2,00)


Kommentar av vd och koncernchef Peter Rejler
Rejlers hade en tillväxt om 12 procent under kvartalet jämfört med föregående år, varav 7 procent genom organisk tillväxt. Fjärde kvartalet visar en förbättrad lönsamhet som är i linje med vårt mål 8 procent i rörelsemarginal över en konjunkturcykel. Resultatförbättringen beror främst på en ökad beläggning i Sverige och i Finland jämfört med föregående år. På grund av ett starkt kassaflöde har vi en oförändrad utdelning jämfört med 2013.

Jag tror på en positiv utveckling för Rejlers tjänster under 2015. Infrastruktur- och energimarknaden har en fortsatt hög investeringsnivå och marknadssituationen är god för bygginvesteringar i storstäderna. Vi ser även tecken på att industrimarknaden stabiliseras. För att möta efterfrågan på våra tjänster är rekrytering ett prioriterat område.

I Sverige har efterfrågan på våra tjänster ökat, speciellt inom telekom och energiområdet. Under senare halvåret har vi omorganiserat verksamheten i Sverige, vilket temporärt medfört en lägre organisk tillväxt.

I Finland har vi trots den svaga konjunkturen förbättrat vår beläggning betydligt. Vi har fokuserat på att anpassa verksamheten till lönsamma områden och utvecklat nya tjänster efter marknadens behov. Inom infrastruktur- och energiområdet ser vi goda möjligheter att fortsätta växa och vi har vunnit nya industriuppdrag.

I Norge har vi börjat se effekterna av de åtgärdspro-gram och den omorganisation som succesivt genomfördes under 2014. Vi måste dock öka beläggningsgraden och bearbeta marknaden ytterligare för att nå en tillfredställande lönsamhet i Norge.

Jag har nu fått många byggstenar på plats och det känns inspirerande att utveckla verksamheten vidare tillsammans med mina medarbetare. Det finns goda förutsättningar att växa inom områden med bra lönsamhet och jag räknar med att vi når vårt tidigare tillväxtmål 3x2015. Genom att vara det mest framgångsrika och hälsosamma företaget i vår bransch i Norden ska vi uppnå vårt nya tillväxtmål 2020-3030-4040.


För ytterligare information kontakta:
Peter Rejler, vd och koncernchef, tel. 070-602 34 24, e-post: peter.rejler@rejlers.se

Mats Åström, finanschef, tel. 072-050 22 40, e-post: mats.astrom@rejlers.se


Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 1 800 experter som arbetar med projekt inom bygg och fastighet, energi, industri och infrastruktur. Hos oss möter du specialiserade ingenjörer med bredd, spets och inte minst energi som skapar resultat. Vi fortsätter att växa snabbt och finns idag på 80 orter runt om i Sverige, Finland och Norge. År 2014 omsatte Rejlers 1,7 miljarder kronor och B-aktien är noterad på NASDAQ OMX, Nordiska listan.

Om oss

Rejlers är en av Nordens ledande teknikkonsulter. Med vår vision “Home of the learning minds” som riktmärke, skapar vi en plattform för kontinuerligt lärande, utveckling och tillväxt. Ett ökat lärande som skapar mervärden både för kunder och medarbetare. Hos oss finns närmare 2400 engagerade experter med spetskompetens inom teknikområden som energi, industri, infrastruktur, fastigheter och telekom. Vi finns nära våra kunder och är verksamma i Sverige, Finland, Norge och Förenade Arabemiraten. År 2019 omsatte Rejlers 2,6 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar