Delårsrapport Rejlers AB januari – juni 2017

Norska verksamheten pressar lönsamheten

Andra kvartalet
• Omsättningen ökade med 2 % till 623,0 MSEK (608,2)
• Organisk omsättningstillväxt exklusive valutakursförändringar uppgick till 0 %
• EBITA (just) uppgick till 1,7 MSEK (29,2) och justerad EBITA-marginal till 0,3 % (4,8)
• Rörelseresultatet blev -14,4 MSEK (22,6) och rörelsemarginalen blev -2,3 % (3,7)
• Resultat efter skatt blev -10,5 MSEK (18,4)
• Resultat per aktie före och efter utspädning blev -0,89 kr (1,39)
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -16,0 MSEK (10,7)

Januari - juni
• Omsättningen ökade med 7 % till 1 253,0 MSEK (1 167,4)
• Organisk omsättningstillväxt exklusive valutakursförändringar uppgick till 4 %
• EBITA (just) uppgick till 34,7 MSEK (32,3) och justerad EBITA-marginal till 2,8 % (2,8)
• Rörelseresultatet blev 15,3 MSEK (16,6) och rörelsemarginalen blev 1,2 % (1,4)
• Resultat efter skatt blev 10,7 MSEK (12,9)
• Resultat per aktie före och efter utspädning blev 0,71 kr (0,93)
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –26,2 MSEK (-2,6)

Kommentar av vd och koncernchef

Debiteringsgraden ökade inom samtliga segment under det andra kvartalet, både jämfört med första kvartalet och med samma period föregående år. Tillväxttakten har präglats av en svag utveckling för Rejlers Norge samt färre antal arbetsdagar och en fortsatt omställning av verksamheten. Resultatet minskade jämfört med motsvarande kvartal föregående år, men sett över årets första 6 månader förbättrades resultatet något. Resultatutvecklingen i kvartalet påverkades väsentligt av 12,1 MSEK i omstruktureringskostnader, varav största delen är relaterade till Rejlers Norge, samt av en negativ kalendereffekt. Vi initierade under kvartalet ett kraftfullt åtgärdsprogram för Rejlers Norge för att dels sänka kostnadsbasen, dels öka effektiviteten i pågående uppdrag.

Fortsatt tillväxt
Vi uppvisar en omsättningsökning på drygt 2 procent. Tillväxten under årets andra kvartal har påverkats av färre antal arbetsdagar och en fortsatt omställning av verksamheten med avveckling av mindre lönsamma områden. Vi ser en robust tillväxt i Rejlers Finland, där marknadsförutsättningarna har ljusnat inom flera affärsområden. Rejlers Embriq ökar intäkterna från driftsavtal, medan tillväxten i Rejlers Sverige har påverkats av omstruktureringen av industriverksamheten. Rejlers Norge uppvisar en svag utveckling, som en följd av en generellt låg beläggning och låg effektivitet i flera större uppdrag.

Press på lönsamheten
Justerad EBITA minskade till 1,7 MSEK (29,2) och förklaras främst av fortsatta lönsamhetsproblem för Rejlers Norge samt av kalendereffekten med färre arbetsdagar i kvartalet. Det är trots det lägre resultatet glädjande att den pågående omställningen resulterar i en generellt högre effektivitet i verksamheten och att debiteringsgraden fortsätter att stiga inom samtliga segment under kvartalet. Rejlers Sverige och Rejlers Finland visar förbättrade rörelseresultat det första halvåret jämfört med samma period föregående år.

Åtgärder i Norge
Thomas Pettersen utsågs i början av kvartalet som ansvarig för hela Rejlers norska verksamhet. Vi skapar genom den här förändringen både affärsmässiga och administrativa synergier mellan de båda verksamheterna Rejlers Norge och Rejlers Embriq. Vidare har vi initierat ett kraftfullt åtgärdsprogram för att sänka kostnadsbasen och öka effektiviteten i pågående uppdrag. Jag är övertygad om att detta kommer att förbättra lönsamheten för Rejlers Norge på sikt.

Förbättrad finansiell ställning
Vi har nu en starkare finansiell ställning efter nyemissionen och står väl rustade för att fortsätta det pågående omställningsarbetet. Strategiska satsningar inom bland annat energiområdet ger oss rätt förutsättningar att ytterligare stärka vår marknadsposition i Norden. Företrädesemissionen slutfördes under andra kvartalet och tillförde bolaget 192,1 MSEK. Vi har ett negativt kassaflöde från den löpande verksamheten som till stor del beror på förlusterna i Rejlers Norge samt det ojämna kassaflödet i Rejlers Embriq.

Goda marknadsförutsättningar
Efterfrågan på våra tjänster är fortsatt god inom samtliga segment och vi stärker kontinuerligt vår position på marknaden. Vi fortsätter omställningen till en mer effektiv organisation och verksamhet med målet att öka rörelsemarginalen till 8 procent över tid samtidigt som våra tillväxtmål uppnås.

Stockholm i juli 2017 Peter Rejler

För ytterligare information kontakta:
Peter Rejler, vd och koncernchef tel. 070-602 34 24, e-post: peter.rejler@rejlers.se
Mikael Lingefelt, tf. finanschef tel. 070-929 09 55, e-post: mikael.lingefelt@rejlers.se

Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 2 000 experter som arbetar med projekt inom bygg och fastighet, energi, industri och infrastruktur. Hos oss möter du specialiserade ingenjörer med bredd, spets och inte minst energi som skapar resultat. Vi fortsätter att växa snabbt och finns idag på 80 orter runt om i Sverige, Finland och Norge. År 2016 omsatte Rejlers 2,3 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Rejlers AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 juli 2017 kl. 08.00 CET. Denna rapport finns även på engelska. Den engelska rapporten är en översättning av den svenska. Om avvikelser skulle förekomma är det den svenska rapporten som gäller. Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Prenumerera

Dokument & länkar