Delårsrapport Rejlers AB januari – mars 2018

Omstruktureringar stärker marknadsposition och resultat

Första kvartalet
• Nettoomsättningen uppgick till 603,2 MSEK (629,6)
• Organisk omsättningstillväxt exklusive valutakursförändringar uppgick till -1,7 %
• EBITA (just) uppgick till 20,7 MSEK (33,0) och justerad EBITA-marginal till 3,4 % (5,2)
• Rörelseresultatet (EBIT) blev 5,1 MSEK (29,7) och rörelsemarginalen blev 0,8 % (4,7)
• Resultat efter skatt blev 1,5 MSEK (21,2)
• Resultat per aktie före och efter utspädning blev 0,07 kr (1,59)
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 70,7 MSEK (-10,2)
• Totala kostnader för omstruktureringar uppgår till 13,4 MSEK i första kvartalet och beräknas uppgå till 40 MSEK i andra kvartalet 2018 

Kommentar av vd och koncernchef
Med en stark framtidstro presenterar jag som ny vd delårsrapporten för årets första kvartal 2018. Rejlers har en etablerad position på den nordiska marknaden med ett brett tjänsteerbjudande och en tydlig potential att förstärka både marknadsposition och resultat framöver. Och vi har påbörjat arbetet med att skapa ett mer effektivt, lönsamt och hållbart Rejlers genom förändringar i framför allt den svenska och norska verksamheten. Totalt sett minskar omsättningen något i det första kvartalet, medan lönsamheten tyngs av engångskostnader relaterade till strukturförändringar. Omstruktureringen kommer även att belasta andra kvartalets resultat väsentligt. Kassaflödet var starkt under det första kvartalet.

Förändringsarbete
För att nå vår fulla potential krävs förändring. Vi behöver bli mer effektiva internt och samtidigt mer specialiserade för att bättre kunna utmana och stödja våra kunder. Vi behöver revidera vår strategi och förstärka vårt varumärke. Det är ett spännande arbete som ligger framför oss som kommer att ske etappvis. Första etappen blir att öka den operationella effektiviteten.

Ny organisation i Sverige och Norge
Vi har redan påbörjat förändringsarbetet genom att införa en ny organisationsmodell för den svenska verksamheten. En organisation som fokuserar på branschspecialisering, snarare än geografi. Vår nya organisation träder i kraft den 1 maj och består av fem divisioner med ett tydligt mandat: Energy, Buildings, Industry, Infrastructure och Telecom. Omorganisationen innebär att den tidigare matrisorganisationen försvinner och att den svenska verksamheten får en mindre ledningsgrupp. Nu initierar vi också motsvarande förändringar i den norska verksamheten, där Rejlers Embriq och Rejlers Norge slås samman till en verksamhet.

Försäljning och lönsamhet
I verksamhetsårets första kvartal minskade nettoomsättningen med 4,1 procent till 603,2 MSEK (629,6), till följd av bland annat kalendereffekter. Det justerade EBITA-resultatet minskade till 20,7 MSEK (33,0) och har påverkats negativt av kalendereffekt, färre konsulter och en fortsatt låg debiteringsgrad. Det pågående förändringsarbetet medför omstruktureringskostnader, vilka belastar kvartalets resultat med 13,4 MSEK (-). Förändringsarbetet kommer att fortsätta under andra kvartalet och beräknas belasta resultatet med i storleksordningen 40 MSEK. Kostnaderna består huvudsakligen av reservationer för fastighetskontrakt där samlokalisering skett, nedläggning av förlustbringande verksamheter och avveckling av ett flertal chefsbefattningar. Rationaliseringen berör Rejlers samtliga tre länder och beräknas ge en årlig besparing på 30 MSEK med full effekt från och med 2019. Målsättningen är att skapa ett operationellt mer effektivt Rejlers med ökat fokus på marknad, lönsamhet och tillväxt.

Personliga reflektioner
Det är inspirerande att – sedan den 22 februari – vara på plats för att tillsammans med bolagets ledare och medarbetare ta Rejlers in i framtiden. Rejlers står med en 75-årig historia, närmare 2 000 kvalificerade ingenjörer, ett växande partnernätverk och en hög kundnöjdhet. Med en sådan gedigen plattform är min bedömning att vi kan och ska spela en ännu mer aktiv roll i den digitala utvecklingen av näringsliv och samhälle. Vi ska ta en position som ”digital navigatör”. Det är i gränslandet mellan kund, teknik och vår verksamhet som framtidens digitala vinnare skapas. Målsättningen är att etablera branschens mest spännande arbetsplats med ett tydligt fokus på både kundnytta och aktieägarvärde.

Stockholm i maj 2018     Viktor Svensson

För ytterligare information kontakta:
Viktor Svensson, vd och koncernchef tel. 070-657 20 26, e-post: viktor.svensson@rejlers.se
Mikael Lingefelt, tf. finanschef tel. 070-929 09 55, e-post: mikael.lingefelt@rejlers.se

Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 2 000 experter som arbetar med projekt inom Energy, Buildings, Industry, Infrastructure och Telecom. Hos oss möter du specialiserade ingenjörer med bredd, spets och inte minst energi som skapar resultat. Vi fortsätter att växa och finns idag på 80 orter runt
om i Sverige, Finland och Norge. År 2017 omsatte Rejlers 2,5 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. 

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Rejlers AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj 2018 kl. 16.00 CET. Denna rapport finns även på engelska. Den engelska rapporten är en översättning av den svenska. Om avvikelser skulle förekomma är det den svenska rapporten som gäller.

   

Om oss

Rejlers är en av Nordens ledande teknikkonsulter. Med vår vision “Home of the learning minds” som riktmärke, skapar vi en plattform för kontinuerligt lärande, utveckling och tillväxt. Ett ökat lärande som skapar mervärden både för kunder och medarbetare. Hos oss finns 2400 engagerade experter med spetskompetens inom teknikområden som energi, industri, infrastruktur, fastigheter och telekom. Vi finns nära våra kunder och är verksamma i Sverige, Finland, Norge och Förenade Arabemiraten. År 2019 omsatte Rejlers 2,6 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar