Delårsrapport Rejlers AB januari – september 2017

Fortsatt omställning

Tredje kvartalet
• Omsättningen ökade med 8,9 % till 544,9 MSEK (500,3)
• Organisk omsättningstillväxt exklusive valutakursförändringar uppgick till 5,0 %
• EBITA (just) uppgick till 3,5 MSEK (7,9) och justerad EBITA-marginal till 0,6 % (1,6)
• Rörelseresultatet blev 0,5 MSEK (4,9) och rörelsemarginalen blev 0,1 % (1,0)
• Resultat efter skatt blev -5,7 MSEK (1,1)
• Resultat per aktie före och efter utspädning blev -0,37 kr (0,12)
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -35,0 MSEK (-24,4)

Januari-september
• Omsättningen ökade med 7,8 % till 1 797,9 MSEK (1 667,7)
• Organisk omsättningstillväxt exklusive valutakursförändringar uppgick till 5,3 %
• EBITA (just) uppgick till 37,3 MSEK (40,2) och justerad EBITA-marginal till 2,1 % (2,4)
• Rörelseresultatet blev 15,8 MSEK (21,5) och rörelsemarginalen blev 0,9 % (1,3)
• Resultat efter skatt blev 5,0 MSEK (14,0)
• Resultat per aktie före och efter utspädning blev 0,33 kr (1,06)
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -61,2 MSEK (-27,0)

Kommentar av vd och koncernchef
Rejlers uppvisar en god tillväxt, samtidigt som fortsatta lönsamhetsproblem har präglat det säsongsmässigt svaga tredje kvartalet. Resultatet minskade till följd av fortsatta effektivitetsproblem för telekomverksamheten i Norge, en betydande projektnedskrivning i Sverige och en arbetsdag mindre i alla tre länder. Samtidigt har debiteringsgraden fortsatt att stiga i samtliga segment under kvartalet, jämfört med såväl föregående år som första halvåret 2017. Rejlers Norge har under kvartalet genomfört den första delen av det aviserade åtgärdsprogrammet för att på sikt sänka kostnadsbasen och förbättra lönsamheten.

Fortsatt omställning
Tillväxten tog åter fart i det tredje kvartalet med en organisk omsättningstillväxt exklusive valutakursförändringar på 5 procent. Det är framförallt segmenten Finland och Embriq som har bidragit till omsättningsökningen, medan Rejlers Norge redovisar en negativ tillväxt under kvartalet. Marknaden har fortsatt att utvecklas väl, framförallt i Finland, och leveransen av smarta elmätare bidrar till en positiv tillväxt i Embriq. Omställningsarbetet med avveckling av mindre lönsamma områden i den svenska verksamheten fortsätter.

Fokus på förbättrad effektivitet
Vi brottas dock fortsatt med lönsamhetsproblem inom vissa segment och enskilda affärer. Justerad EBITA uppgick till 3,5 MSEK (7,9), där nedgången främst förklaras av fortsatta lönsamhetsproblem för Rejlers Norge, en projektnedskrivning inom infrastrukturverksamheten i Sverige samt låg effektivitet inom vissa delar av den svenska industriverksamheten. Lönsamheten har dessutom påverkats negativt av en arbetsdag mindre, men vi ser också att den pågående omställningen resulterat i en förbättrad effektivitet inom flera affärsområden och att debiteringsgraden har ökat i samtliga segment under kvartalet, jämfört med såväl föregående år som första halvåret 2017.

Ny koncernchef
Styrelsen beslutade i augusti att utse Viktor Svensson till ny vd och koncernchef för Rejlers med tillträde under det första kvartalet 2018. Jag är mycket glad över att Viktor valt att ta över som koncernchef. Viktor har lång erfarenhet och gedigen kompetens inom teknikkonsultbranschen och därmed en betydande förståelse för Rejlers strategi, våra marknader och våra affärsområden.

Strategiska initiativ
I september lanserade vi Rejlers Accelerated, en portfölj med nya digitala lösningar anpassade för en rad olika branscher och affärsområden, för att kunna möta kundernas växande behov inom digitalisering. Inledningsvis erbjuder vi praktiska lösningar för design, drift och underhåll anpassade för främst industri- och energiområdet.

Stark finansiell ställning
Kvartalets kassaflöde om -35 MSEK (-24) från den löpande verksamheten beror huvudsakligen på förlusterna i Norge samt det ojämna kassaflödet i Embriq. Vi har trots detta en god soliditet och står väl rustade för att fortsätta det pågående omställningsarbetet. Efterfrågan på våra tjänster är fortsatt god inom samtliga segment och vi arbetar vidare mot våra finansiella mål genom en mer effektiv organisation och verksamhet.

Stockholm i oktober 2017  Peter Rejler

För ytterligare information kontakta:
Peter Rejler, vd och koncernchef tel. 070-602 34 24, e-post: peter.rejler@rejlers.se
Mikael Lingefelt, tf. finanschef tel. 070-929 09 55, e-post: mikael.lingefelt@rejlers.se

Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 2 000 experter som arbetar med projekt inom bygg och fastighet, energi, industri och infrastruktur. Hos oss möter du specialiserade ingenjörer med bredd, spets och inte minst energi som skapar resultat. Vi fortsätter att växa och finns idag på 80 orter runt om i Sverige, Finland och Norge. År 2016 omsatte Rejlers 2,3 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Rejlers AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2017 kl. 08.00 CET. Denna rapport finns även på engelska. Den engelska rapporten är en översättning av den svenska. Om avvikelser skulle förekomma är det den svenska rapporten som gäller.

Om oss

Rejlers är en av Nordens ledande teknikkonsulter. Med vår vision “Home of the learning minds” som riktmärke, skapar vi en plattform för kontinuerligt lärande, utveckling och tillväxt. Ett ökat lärande som skapar mervärden både för kunder och medarbetare. Hos oss finns 2400 engagerade experter med spetskompetens inom teknikområden som energi, industri, infrastruktur och fastigheter. Vi finns nära våra kunder och är verksamma i Sverige, Finland, Norge och Förenade Arabemiraten. År 2020 omsatte Rejlers 2,6 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar