Delårsrapport Rejlers AB januari–mars 2014

Fokus på lönsamhet

Första kvartalet
» Omsättningen ökade med 20 procent till 438,9 MSEK (364,7)
» Rörelseresultatet blev 13,4 MSEK (26,6)
» Engångskostnader om 9 MSEK ingår i rörelseresultatet
» Rörelsemarginalen uppgick till 3,1 procent (7,3)
» Resultat efter skatt blev 8,3 MSEK (24,1)
» Resultat per aktie före utspädning blev 0,70 kr (2,13)
» Resultat per aktie efter utspädning blev 0,67 kr (2,13)
» Peter Rejler återinträdde som vd 1 april

Kommentar av vd och koncernchef Peter Rejler

Rejlers har haft en tillväxt om 20 procent under kvartalet, varav huvuddelen är genom förvärv. Marknaden är fortsatt god för tjänster inom infrastruktur och energi i alla tre segment, särskilt telekomverksamheten utvecklas starkt. Efterfrågan är även god inom bygg- och fastighetsrelaterade tjänster i storstadsregionerna.

Resultatet för första kvartalet har belastats med engångskostnader om 9 MSEK, främst relaterade till vd-bytet.

Fokus är nu att öka lönsamheten, framförallt i Norge och i Finland. En bearbetning av marknaden och inriktning på lönsamma uppdrag ska förbättra marginalerna.

I Sverige utvecklas verksamheten positivt. Beläggningen har ökat och rörelsemarginalen uppgick till 9,5 procent, en klar förbättring jämfört med föregående kvartal. Bedömningen är att även efterfrågan för våra industriuppdrag kommer att förbättras under 2014.

I Finland anpassar vi verksamheten till det rådande marknadsläget. Resultatet i finska verksamheten påverkas av en fortsatt svag ekonomi i landet. Det är framförallt efterfrågan på våra tjänster inom industri som har minskat.

Från och med första kvartalet rapporteras Rejlers Norge som ett eget segment, omsättningsmässigt är verksamheten lika stor som Rejlers Finland. Under kvartalet har vi fokuserat på att samla de förvärvade verksamheterna i Norge under ett tak, vilket har belastat resultatet. Det finns nu goda förutsättningar för att växa och att öka lönsamheten.

Det känns bra att vara tillbaka som vd. Min uppgift är nu att utveckla affärerna och att återställa lönsamhet och organisk tillväxt till historiska nivåer.

För ytterligare information kontakta:
Peter Rejler, vd och koncernchef, tel. 070-602 34 24, e-post: peter.rejler@rejlers.se
Eva K Nygren, finanschef, tel. 073-412 59 60, e-post: eva.k.nygren@rejlers.se

Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 1 800 experter som arbetar med projekt inom bygg och fastighet, energi, industri och infrastruktur. Hos oss möter du specialiserade ingenjörer med bredd, spets och inte minst energi som skapar resultat. Vi fortsätter att växa snabbt och finns idag på 80 orter runt om i Sverige, Finland, Norge och Ryssland. År 2013 omsatte Rejlers närmare 1,5 miljarder kronor och B-aktien är noterad på NASDAQ OMX, Nordiska listan.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Rejlers AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Denna information lämnades för offentliggörande den 29 april 2014 kl.16.00. Denna rapport finns även på engelska. Den engelska rapporten är en översättning av den svenska. Om avvikelser skulle förekomma är det den svenska rapporten som gäller. 

Om oss

Rejlers är en av Nordens ledande teknikkonsulter. Med vår vision “Home of the learning minds” som riktmärke, skapar vi en plattform för kontinuerligt lärande, utveckling och tillväxt. Ett ökat lärande som skapar mervärden både för kunder och medarbetare. Hos oss finns närmare 2400 engagerade experter med spetskompetens inom teknikområden som energi, industri, infrastruktur, fastigheter och telekom. Vi finns nära våra kunder och är verksamma i Sverige, Finland, Norge och Förenade Arabemiraten. År 2019 omsatte Rejlers 2,6 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar