Kommuniké från extra bolagsstämma i Rejlers AB (publ) den 1 oktober 2021

Report this content

Vid extra bolagsstämma i Rejlers AB (publ), org.nr 556349–8426, (”Bolaget”) den 1 oktober 2021 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till extra bolagsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.rejlers.com/se.

Beslut om vinstutdelning 
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning om 68 907 681,50 kronor, varav totalt 6 122 375 kronor utdelas till innehavare av aktier av serie A och 62 785 306,50 kronor utdelas till innehavare av aktier av serie B.

Således beslutades en vinstutdelning om 3,50 kronor per aktie, oavsett aktieslag, och som avstämningsdag för erhållande av utdelning beslutades tisdagen den 5 oktober 2021. Med denna avstämningsdag beräknas utdelning komma att utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg fredagen den 8 oktober 2021.

 

För ytterligare information kontakta: 

Anna Jennehov, CFO, 073-074 06 70, anna.jennehov@rejlers.se 
Malin Sparf Rydberg, kommunikationschef, 070-477 17 00, malin.rydberg@rejlers.se

Denna information är sådan information som Rejlers AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 oktober 2021 kl.10.05 CEST.

Om Rejlers 
Rejlers är en av Nordens ledande teknikkonsulter. Med vår vision “Home of the learning minds” som riktmärke, skapar vi en plattform för kontinuerligt lärande, utveckling och tillväxt. Ett ökat lärande som skapar mervärden både för kunder och medarbetare. Hos oss finns 2400 engagerade experter med spetskompetens inom områden som energi, industri, infrastruktur och fastigheter. Vi finns nära våra kunder och är verksamma i Sverige, Finland, Norge och Förenade Arabemiraten. År 2020 omsatte Rejlers 2,6 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. www.rejlers.com

Prenumerera

Dokument & länkar