Rejlers genomför en riktad nyemission

Rejlers offentliggör idag att bolagets styrelse, med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 2 maj 2013, har beslutat att emittera totalt 900 000 nya aktier av serie B i Rejlers med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till fonder förvaltade av Nordea Fonder AB. Emissionen har fulltecknats av Nordea Fonder AB.

Aktierna emitteras till en teckningskurs om 94,50 kronor per aktie, vilket innebär att bolaget tillförs cirka 85 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningskursen innebär en rabatt om 0,6 procent jämfört med den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Rejlers B-aktie under perioden fr.o.m. den 5 februari 2014 t.o.m. den 18 februari 2014.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser det vara fördelaktigt för bolaget och aktieägarna att tillvarata möjligheten att, på för bolaget attraktiva villkor, tillföra nytt kapital och på så sätt möjliggöra omfinansiering av tidigare förvärv samt finansiering av framtida förvärv. Styrelsen anser sammantaget att nyemissionen bidrar till att skapa värde för bolagets samtliga aktieägare.

– Detta är ett bra sätt för oss att kunna fortsätta utveckla vårt bolag. En stark finansiell ställning är en förutsättning för att lyckas, säger Peter Rejler, arbetande styrelseordförande på Rejlers. 

Genom nyemissionen kommer antalet aktier i Rejlers att öka med 900 000 från 11 421 721 till 12 321 721 fördelat på 1 251 250 aktier av serie A och 11 070 471 aktier av serie B. Antalet röster kommer att öka med 900 000 från 22 682 971 röster till 23 582 971 röster. Genom nyemissionen ökas aktiekapitalet med 1,8 miljoner kronor till 24 643 442 kronor. De nyemitterade aktierna motsvarar cirka 7,3 procent av aktiekapitalet och cirka 3,8 procent av rösterna i bolaget efter emissionen. Betalning av de tecknade aktierna skall ske senast den 25 februari 2014. Styrelsen äger rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.

För ytterligare information kontakta:
Peter Rejler; arbetande styrelseordförande, tel. 070-602 34 24, e-post: peter.rejler@rejlers.se
Eva K Nygren; CFO, tel. 073-412 66 60, e-post: eva.k.nygren@rejlers.se

Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 1 800 experter som arbetar med projekt inom bygg och fastighet, energi, industri och infrastruktur. Hos oss möter du specialiserade ingenjörer med bredd, spets och inte minst energi som skapar resultat. Vi fortsätter att växa snabbt och finns idag på 70 orter runt om i Sverige, Finland, Norge och Ryssland. Rejlers omsätter närmare 1,5 miljarder kronor och B-aktien är noterad på NASDAQ OMX, Nordiska listan.

Informationen är sådan som Rejlers ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 februari 2013 kl 09:05.


Om oss

Rejlers är en av Nordens ledande teknikkonsulter. Med vår vision “Home of the learning minds” som riktmärke, skapar vi en plattform för kontinuerligt lärande, utveckling och tillväxt. Ett ökat lärande som skapar mervärden både för kunder och medarbetare. Hos oss finns 2200 engagerade experter med spetskompetens inom teknikområden som energi, industri, infrastruktur, fastigheter och telekom. Vi finns nära våra kunder och är verksamma i Sverige, Finland, Norge och Förenade Arabemiraten. År 2019 omsatte Rejlers 2,6 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar