• news.cision.com/
  • Rejlers/
  • Rejlers Sverige AB fullföljer det rekommenderade offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Eurocon Consulting AB (publ) och förlänger acceptperioden

Rejlers Sverige AB fullföljer det rekommenderade offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Eurocon Consulting AB (publ) och förlänger acceptperioden

Report this content

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS  VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, NÅGON JURISDIKTION (DÄRIBLAND  AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDAFRIKA,  SINGAPORE ELLER USA) DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV DETTA  PRESSMEDDELANDE SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER.  ERBJUDANDET RIKTAS INTE TILL (OCH INGA ANMÄLNINGSSEDLAR KOMMER ATT  ACCEPTERAS FRÅN ELLER PÅ UPPDRAG AV) PERSONER VARS DELTAGANDE I ERBJUDANDET SKULLE KRÄVA ATT YTTERLIGARE ERBJUDANDEHANDLINGAR  UPPRÄTTAS, ATT REGISTRERINGAR SKER ELLER ATT NÅGRA ANDRA ÅTGÄRDER VIDTAS UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK LAG.

Den 20 februari 2023 offentliggjorde Rejlers Sverige AB (”Rejlers”), ett direkt helägt dotterbolag till Rejlers AB (publ), ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Eurocon Consulting AB (publ) (”Eurocon” eller ”Bolaget”) att överlåta samtliga aktier i Eurocon till Rejlers (”Erbjudandet”). En erbjudandehandling avseende Erbjudandet offentliggjordes den 22 februari 2023. Den 10 mars meddelade Rejlers att konkurrensgodkännande för förvärvet av Eurocon erhållits från Konkurrensverket. Vid utgången av den initiala acceptperioden den 3 april 2023 visar preliminära resultat att aktier som lämnats in i Erbjudandet uppgick till cirka 96,0 procent av aktierna och rösterna i Eurocon. Rejlers fullföljer nu Erbjudandet och förlänger acceptperioden till den 14 april 2023 för att ge kvarvarande aktieägare ytterligare möjlighet att acceptera Erbjudandet.

Utfallet av Erbjudandet 

Rejlers hade vid tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande inget innehav av aktier i Eurocon. Preliminära resultat visar att aktierna som lämnats in i Erbjudandet vid utgången av den initiala acceptperioden (som avslutades den 3 april 2023) uppgick till totalt 41 889 362 aktier i Eurocon, motsvarande cirka 96,0 procent av aktierna och rösterna i Bolaget. Rejlers kommer den 5 april 2023 offentliggöra det slutliga utfallet från den initiala acceptperioden i Erbjudandet.

Rejlers har inte förvärvat aktier i Eurocon utanför Erbjudandet. Rejlers innehar inte heller några andra finansiella instrument som ger en finansiell exponering mot Eurocons aktier.

Erbjudandet fullföljs

Eftersom Erbjudandet accepterats i sådan utsträckning att Rejlers innehar mer än 90 procent av aktierna i Eurocon är samtliga villkor för Erbjudandets fullföljande uppfyllda. Således förklaras Erbjudandet ovillkorat i alla avseenden och Rejlers kommer att fullfölja förvärvet av de aktier som har lämnats in i Erbjudandet.

Redovisning av likvid för de aktier som har lämnats in i Erbjudandet till och med den 3 april 2023 beräknas påbörjas den 11 april 2023.

Rejlers avser att påkalla tvångsinlösen avseende resterande aktier i Eurocon och kommer att verka för att aktierna i Eurocon avnoteras från Spotlight Stock Market.

Förlängning av acceptperioden

För att ge de aktieägare som inte accepterat Erbjudandet ytterligare möjlighet att acceptera Erbjudandet har Rejlers beslutat att förlänga acceptperioden till och med den 14 april 2023 kl. 15.00 (CEST). Redovisning av likvid för de aktier som lämnas in under den förlängda acceptperioden beräknas påbörjas omkring den 20 april 2023.

Rejlers kan under den förlängda acceptperioden komma att förvärva, eller ingå överenskommelser om att förvärva, aktier i Eurocon. Sådana förvärv eller överenskommelser ska ske i överensstämmelse med tillämpliga svenska lagar och regler.

Viktor Svensson, VD Rejlers AB (publ), kommenterar:

”Det är fantastiskt att äntligen kunna välkomna Eurocon till Rejlers. Tillsammans med Eurocon bildar vi nu ett ännu starkare teknikkonsultföretag, samtidigt som vi breddar vårt industrierbjudande till kund och stärker vår närvaro i hela Sverige, inte minst i norra Sverige. Jag är övertygad om att vi har en fantastisk resa framför oss tillsammans med Eurocons erkänt skickliga konsulter och ledning, som jag ser fram emot att lära känna ännu bättre. Nu inleder vi nästa etapp i Rejlers tillväxtresa!”

Information om ErbjudandeT:

Information om Erbjudandet är tillgänglig på: 
www.rejlers.com/se/Investerare/erbjudande-till-aktieagarna-i-eurocon

Vid frågor, vänligen kontakta: 
Viktor Svensson, vd och koncernchef Rejlers AB (publ) 
viktor.svensson@rejlers.se 
+46 (0) 70 657 20 26

Anna Jennehov, finanschef Rejlers AB (publ) 
anna.jennehov@rejlers.se 
+46 (0) 73 074 06 70

Jenny Edfast, vd Rejlers Sverige AB 
jenny.edfast@rejlers.se 
+46 (0) 70 649 64 13

För administrativa frågor om Erbjudandet, vänligen kontakta i första hand din bank eller förvaltare där du har dina aktier i förvar.

Denna information är sådan information som Rejlers AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 april 2023, kl. 20:30 CEST.

Viktig information

En erbjudandehandling (på svenska) har offentliggjorts av budgivaren.

Erbjudandet riktas inte till (och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av) personer med hemvist i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Singapore eller USA eller personer vars deltagande i Erbjudandet skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller att registreringar sker eller att några andra åtgärder vidtas utöver vad som krävs enligt svensk rätt (inklusive Kollegiet för svensk bolagsstyrnings Takeover-regler för vissa handelsplattformar (2021-01-01)) förutom om något undantag är tillämpligt.

Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet (inklusive kopior av sådana handlingar) får inte postas eller på något annat sätt distribueras, vidarebefordras eller skickas till eller inom någon jurisdiktion (däribland Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Singapore eller USA) där distribution av detta pressmeddelande eller Erbjudandet skulle kräva att ytterligare åtgärder vidtas eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i en sådan jurisdiktion. Personer som mottar detta pressmeddelande (inklusive bland annat banker, mäklare, fondkommissionärer, förvaltare och förvarare av värdepapper) och som omfattas av lagarna eller reglerna i en sådan jurisdiktion måste informera sig om och följa alla tillämpliga restriktioner och krav. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagarna eller värdepappersreglerna i sådana jurisdiktioner. Budgivaren frånsäger sig, så långt det är möjligt enligt tillämplig lag, allt ansvar för överträdelser av sådana restriktioner och budgivaren förbehåller sig rätten att inte acceptera anmälningssedlar vars lämnande utgör en direkt eller indirekt överträdelse av någon av dessa restriktioner.

Erbjudandet, den information samt den dokumentation som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande har inte upprättats av, och inte godkänts av, en ”authorised person” som avses i bestämmelse 21 i UK Financial Services and Market Act 2000 (”FSMA”). Den

information och de dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande får följaktligen inte distribueras i, eller vidarebefordras till, allmänheten i Storbritannien, förutom om något undantag är tillämpligt. Spridning av information och dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande är undantagna från restriktionerna för finansiell marknadsföring i bestämmelse 21 i FSMA på grundval av att det är ett meddelande från eller på uppdrag av en juridisk person som hänför sig till en transaktion om förvärv av daglig kontroll av en juridisk persons verksamhet, eller för att förvärva 50 procent eller mer av aktier med rösträtt i en juridisk person, i enlighet med artikel 62 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005.

Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt andra effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller ord som ”förutses”, ”tros”, ”förväntas”, ”avses”, ”planeras”, ”ämnas”, ”eftersträvas”, ”kommer” eller ”kan” eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är till sin natur förknippad med risker och osäkerhetsmoment eftersom den avser framtida förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, varav flera ligger utom budgivarens kontroll, kan framtida förhållanden komma att avsevärt avvika från vad som har uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen. All sådan framtidsinriktad information gäller endast per dagen då informationen lämnades och budgivaren har ingen skyldighet (och åtar sig ingen skyldighet) att uppdatera eller ändra någon sådan information till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar och regler.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenska språkversionen äga företräde.

Prenumerera

Dokument & länkar