Rekryteringsmyndigheten lämnar remissvar till regeringen avseende nytt myndighetsnamn

Report this content

Rekryteringsmyndigheten har sitt ursprung i Totalförsvarets pliktverk som bildades 1995. Myndighetens uppdrag ändrades 2010 när beslutet att den del i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt som rör kallelse och mönstring till grundutbildning med värnplikt skulle läggas vilande. Möjligheten att kalla totalförsvarspliktiga till repetitionsutbildning aktiverades år 2014 och skyldigheten att mönstra och genomföra grundutbildning med värnplikt aktiverades år 2017. Det innebär att Rekryteringsmyndigheten återigen bedriver en stor del av sin verksamhet med stöd av lagen om totalförsvarsplikt och därmed bedriver myndighetsutövning mot enskilda medborgare. Mot bakgrund av detta har myndigheten konstaterat att nuvarande myndighetsnamn inte längre överensstämmer med vad som är den huvudsakliga verksamheten.

Rekryteringsmyndigheten fick i slutet av augusti en remiss av försvarsdepartementet där förslag till ett nytt myndighetsnamn inklusive kostnader för namnbyte skulle presenteras för försvarsdepartementet senast den 31 oktober.

En intern arbetsgruppen har arbetat fram förslag där även Namnvårdsgruppens rekommendationer har omfattats. Lämpligheten för de framtagna namnförslagen har därefter undersökts utifrån förutsättningen att namnet ska tydliggöra inom vilka politikområden myndigheten verkar (område), vilka uppgifter som utförs av myndigheten (verksamhet) och vilket stöd i lagstiftningen som finns för specifika åtgärder och beslut (lagrum).

Område

 • Rekryteringsmyndigheten är en myndighet i totalförsvaret och lämnar stöd till andra totalförsvarsmyndigheter.

Verksamhet

 • Rekryteringsmyndigheten kallar, mönstrar och skriver in till grundutbildning med värnplikt samt kallar totalförsvarspliktiga till repetitionsutbildning.
   
 • Rekryteringsmyndigheten svarar för processen ansökan om prövning till grundutbildning med värnplikt, för Försvarsmaktens räkning.
   
 • Rekryteringsmyndigheten svarar för antagningsprocessen till polisutbildningen, från ansökan, till prövning och underlag till antagningsbeslut.
   
 • Rekryteringsmyndigheten ansvarar för prövningen till Officersprogrammet, för Försvarshögskolans räkning.
   
 • Rekryteringsmyndigheten prövar för utbildningar och yrken med särskilda krav för flera andra myndigheter inom totalförsvaret, bland andra Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Kustbevakningen och Tullverket (gränsskydd).
   
 • Rekryteringsmyndigheten bemannar Försvarsmaktens krigsorganisation, säkerställer krigsförbandens möjlighet att mobilisera och stödjer övriga bemanningsansvariga myndigheter inom totalförsvaret med flera, i framför allt krigsplaceringsfrågor. 

Lagrum

 • Rekryteringsmyndigheten bedriver myndighetsutövning mot enskilda medborgare med stöd av lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt.
   

-  Totalförsvar, plikt och prövning är viktiga begrepp i vår verksamhet och bör finnas med i myndighetsnamnet, säger generaldirektör Christina  Malm.

Namnförslaget som har skickats in till regeringen är Totalförsvarets plikt- och prövningsmyndighet.

KONTAKT:

Marinette Nyh Radebo

Kommunikationschef

070-144 21 05

 

Per Andersen Helseth

Presskontakt

070-829 38 75

OM REKRYTERINGSMYNDIGHETEN:

Rekryteringsmyndigheten är en civil myndighet som lyder under regeringen och sorterar under Försvarsdepartementet.

Rekryteringsmyndigheten har totalt circa 200 medarbetare. Huvudkontoret är i Karlstad, där generaldirektören Christina Malm, staben, avdelningen för bemanning och beredskap, avdelningen för prövning, avdelningen för IT och avdelningen för verksamhetsstöd finns.

I Stockholm och Malmö finns prövningsenheterna där läkare, sjuksköterskor och psykologer gör urvalstester, undersökningar och bedömningar.

Taggar: