Delårsrapport januari - juni 2002

Report this content

RENEWABLE ENERGY Pressmeddelande fredag den 30 augusti 2002 · Återstart av aktiehandel · Dåligt utfall av bolagets nyemission · Ny ledning · Projektportföljen omvärderad · Nytt större kontrakt · Delårsrapport januari - juni 2002 Handeln i Renewable Energy in Sweden AB (publ) aktie startar åter måndag den 2 september 2002. Under handelsstoppet har styrelse och ledning för bolaget genomfört en rad åtgärder för att strama upp verksamheten och säkerställa bolagets kapitalbehov. Nyemissionen Under våren påbörjades en nyemission där aktier till ett belopp om 5,7 Mkr tecknades. Drygt 5 Mkr tecknades av en av bolagets större aktieägare, en amerikansk investerare, som kort tid därefter drabbades av en allvarlig sjukdom. Inbetalning av detta belopp har ännu ej skett och denna del av emissionen kan därför inte fullföljas inom den tid som stått till förfogande. Styrelsen har därför beslutat att avsluta emissionen och avvakta investorns tillfrisknande. Emissionen tillförde bolaget endast 600 250 kr fördelat på 480 200 aktier. Förhandlingar gällande ägarstrukturen i bolaget fortsätter. Förhandlingarna förväntas vara avslutade fjärde kvartalet 2002. Ny ledning Styrelsen har utsett Stefan Nordström till ny verkställande direktör. Nordström känner bolaget väl via sitt engagemang i bolagets styrelse. Stefan Nordström har lång erfarenhet av industriella projekt och kommer närmast från Covial Device AB. Den tidigare vd:n Jerry Schön kommer fortsättningsvis att ägna sig åt vissa av bolagets nyckelkunder. Därmed är bolagets hela verkställande ledning utbytt under året utan att kontinuiteten förlorats. Översyn av projektportföljen mm På senare tid har vissa kommuner intagit en mer restriktiv hållning till vindkraftparker. Bolagets ledning har genomfört en genomgripande översyn över bolagets portfölj av pågående projekt och gjort en mera konservativ bedömning av värdet. Bolaget har beslutat skriva ned värdet av projektportföljen från 10,8 Mkr till 8,2 Mkr. Vidare har bolaget krediterat en fordran om 2,9 Mkr mot en tidigare kontraktspart. Säkerställande av kapitalbehov En försäljning av bolagets tre egna vindkraftverk har genomförts. Detta tillför bolaget ca 2 Mkr i likvida medel. Denna åtgärd tillsammans med nedanstående affär bedöms säkerställa bolagets behov av likvida medel för den löpande driften. Nytt större kontrakt Bolaget har tecknat order med Marlow Ltd, London UK, angående Turn Key projekt Lizewo, i Polen. Projektets totalomslutning beräknas till ca 600 milj. kr. Renewables resultatpåverkande del uppgår till ca 24 milj. kr. varav ca 4,5 milj. kr. belöper sig på år 2002. Projektet beräknas vara avslutat under år 2004. Delårsrapport januari - juni 2002 Andra kvartalet 2002, ekonomisk utveckling. Den svenska marknaden har under perioden blivit mera svårbearbetad. Detta beror i första hand på att ett antal kommuner sett över och ibland omprövat sina vindkraftsplaner. Bolaget bedömer att kommunernas skepsis är tillfällig eftersom starka riksintressen verkar för ökad användning av vindkraft. Arbetet på den polska marknaden har löpt bra även om vissa förseningar inte kunnat undvikas. Under perioden har rörelsens nettoomsättning uppgått till 2 147 000 kr varav under andra kvartalet 1 275 000 kr. Som angivits ovan har bolaget krediterat en fordran om 2,9 Mkr mot en tidigare kontraktspart vilket påverkar såväl omsättning som resultat. Styrelsen bedömer omsättningsutvecklingen som otillfredsställande och genomför en åtgärdsplan för att bredda kundbasen. Som angivits ovan har bolagets ledning genomfört en genomgripande översyn av bolagets verksamhet och portfölj av pågående projekt. Ledningen har därvid, mot bakgrund av kommunernas allt restriktivare hållning beslutat att skriva ner värdet av projektportföljen från 10,8 Mkr till 8,2 Mkr. Periodens resultat har vidare belastats med emissions- kostnader på 960 000 kr. Resultatet för årets första sex månader före skatt uppgår härefter till - 8 821 000 kronor Bolaget beräknar att på helårsbasis förbättra rörelsens resultat väsentligt. Finansiell ställning koncernen Se exl-fil För vidare information kontakta VD Stefan Nordström 040-388550 eller styrelsens ordförande Johan Wiklund på telefon 042-136900 Renewable Energy in Sweden AB Sallerupsvägen 9 212 18 Malmö Telefon: 040-388550 www.renewable.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/30/20020829BIT01040/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/30/20020829BIT01040/wkr0002.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/30/20020829BIT01040/wkr0003.xls Tabeller