Dementi av felaktiga uppgifter i Sydsvenska Dagbladet

Dementi av felaktiga uppgifter i Sydsvenska Dagbladet Renewable Energy in Sweden AB (publ) (Renewable) har genomfört en nyemission under perioden 22 april t.o.m. den 14 juni 2002. Resultatet har redovisats i pressmeddelande den 26 juni 2002 och uppgår preliminärt till 5,7 miljoner kronor. Det slutliga beloppet fastställs när betalning influtit för samtliga tecknade aktier. Stor del av emissionen tecknas av en av Renewables större aktieägare. Slutlig information om nyemissionens storlek kommer att tillkännages inom kort. Sydsvenska Dagbladet upptäckte felaktigheter i det prospekt som föregick nyemissionen vilket föranledde en tämligen framträdande artikel i tidningen. Bolaget rättade omgående felaktigheterna i enlighet med Finansinspektionens regelverk. Sydsvenska Dagbladet har därefter, genom reportern Niclas Ericsson, i en rad artiklar kommenterat Renewable på ett felaktigt och tendentiöst sätt. Renewable sätter dessa artiklar i samband med en rättslig tvist som pågår med en av Sydsvenska Dagbladets uppgiftslämnare. Denne är en f d konsult hos Renewable. Bolagets uppfattning är att Sydsvenska Dagbladets journalist okritiskt lagt uppgiftslämnarens information till grund för sina artiklar. Dessa artiklar har skadat bolaget och haft en klart negativ påverkan på den nyemission bolaget nyss avslutat. Ett par artiklar har publicerats utan att tidningen lämnat bolaget möjlighet att i förväg kommentera de påståenden som framförs. Detta strider mot god publicistisk sed. Bolaget har tillskrivit tidningens chefredaktör och påtalat förhållandet men inte erhållit något svar. I den senast publicerade artikeln, onsdagen den 3 juli 2002 uppgavs felaktigt att ovannämnda emission endast inbringat 700 000 kr. Inte heller denna gång fick företaget möjlighet att kommentera uppgifterna. Sydsvenska Dagbladets agerande är nu föremål för juridisk granskning. Renewable är ett publikt bolag som är bundet av avtal med Aktietorget. Bolaget har därmed skyldighet att publicera all sådan information som kan påverka prissättningen på bolagets aktier. Uppgifterna i Sydsvenska Dagbladet föranleder ingen annan information än denna dementi. För vidare information kontakta VD Jerry Schön. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/08/20020708BIT00060/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/08/20020708BIT00060/wkr0002.pdf

Dokument & länkar