Delårsrapport januari - mars 2001

Delårsrapport januari - mars 2001 Positivt resultat före goodwill och jämförelsestörande poster under första kvartalet · Omsättningen för årets första tre månader ökade med 78 procent till 126,3 (70,8) Mkr. 61 procent var hänförliga till företagsförvärv under 2000. Proforma ökade omsättningen med 21 procent. Jämfört med fjärde kvartalet 2000 ökade omsättningen med 11 procent. · Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar (EBITA) och jämförelsestörande poster uppgick till 0,7 (-12,4) Mkr, dvs en resultatförbättring med 13,1 Mkr. Under fjärde kvartalet 2000 uppgick motsvarande resultat till - 18,6, dvs en resultatförbättring jämfört med aktuell period med 19,3 Mkr. Rörelseresultatet efter goodwillavskrivningar uppgick till -1,1 (-12,2) Mkr. Resultat efter finansiella poster uppgick till -0,9 (- 11,4). · Verksamheterna i Tyskland och Finland utvecklas bättre än enligt plan. · Antalet anställda uppgick vid periodens slut till 582 (381), en ökning med 53 procent. Personalomsättningen under en rullande 12- månaders period uppgick till 17 (16) procent. Marknad De nordeuropeiska marknaderna Sverige, Finland och Tyskland kännetecknas av förändring i efterfrågan och fokusering mot mätbara värdeskapande projekt och specialistkompetens. Kunskapen hos kundföretagen har ökat och behovet av att uppnå återbetalning av gjord investering är en betydande beslutsparameter hos kunderna. Goda exempel på efterfrågade lösningar är integration av verksamhetskritiska system, såsom affärssystem, med internet-, extranät- och/eller intranätlösningar. Dessa lösningar har påvisbar värdeskapande effektiviserings-effekt i såväl leverantörsledet som bland medarbetare och kunder. Som ett resultat av skifte i efterfrågan hos kunderna har betydelsen av bransch- och verksamhetskunskap samt kompetens inom IT, verksamhetskritiska system och integration åter kommit i fokus. Innehåll, funktionalitet och användarvänlighet är viktigt. Rescos bedömning är att den svenska marknaden kännetecknas av ett fortsatt starkt behov av kompetens och lösningar kopplade till affärssystem och systemintegration i framförallt B2B och en ökad efterfrågan på CRM-lösningar inom såväl B2B som B2C. Trovärdighet i form av referensprojekt och långa kundrelationer har stor betydelse i val av leverantör. För enklare åtaganden har konkurrensen ökat och därmed satt press på priserna. Fortsatt stabil prisutveckling förutspås för mer komplexa lösningar och för spetskompetens. Den finska marknaden kännetecknas av fortsatt god efterfrågan inom de produktsegment som Resco är verksamt inom. Resco i Finland har en stark produktfamilj och förutspås en fortsatt god utveckling. Den tyska marknaden förutspås en fortsatt god efterfrågan på de konsulttjänster som Resco tillhandahåller inom IT, affärssystem, verksamhetsutveckling och kommunikation. Framtidsutsikter Bedömningen från bokslutskommunikén om en stark tillväxt i år och ett kraftigt förbättrat rörelseresultat kvarstår. Målsättningen med ett för helåret positivt resultat före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster ligger fast. Koncernen Omsättning och resultat Den positiva vändningen som började under slutet av förra året fortsatte under första kvartalet. Resco-koncernen omsatte 126,3 (70,8) Mkr under årets tre första månader, en ökning med hela 78 procent jämfört med samma period föregående år. Jämfört med fjärde kvartalet 2000 ökade omsättningen med 11 procent. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster förbättrades mycket kraftigt till en vinst om 0,7 Mkr jämfört med förlusterna om - 12,4 Mkr under första kvartalet 2000 och - 18,6 Mkr under fjärde kvartalet 2000. Den positiva vändning är ett resultat av en kombination av åtgärder som koncentration på e-integration och affärssystem, genomförda rationaliseringar, fortsatt kostnadskontroll och fortsatt trimning av kompetenssammansättningen i enlighet med marknadens växande efterfrågan på Rescos kärnkompetens. Omsättningsökning motsvarande 61 procentenheter av ovan nämnda 78 procent är hänförlig till företag som förvärvades under 2000. Proforma ökade koncernens omsättning med 21 procent. Tillsammans med de förvärvade företagen har Resco skapat erbjudandet som e-integrator. Med e-integration menar vi processen att förena IT och affärssystem med Internet för att göra företagens verksamhet och samspel med kunder och omvärld effektivare. Vår kompetens baseras på vår långa erfarenhet av affärsutveckling med IT och Internet som verktyg, vår djupa kunskap om affärssystem och vår förmåga att se till helheten. Långt mer än att bygga attraktiva användargränssnitt på Internet har vi kompetens att förstå och realisera de värdeskapande möjligheter IT som verktyg ger. Den starka utvecklingen i Tyskland och Finland har också bidragit till den positiva omsättningsökningen. Framförallt är efterfrågan på Rescos kärnaffär: affärssystem och e- integration starkt växande. Kunderna återfinns främst bland större industriföretag, banker, försäkringsbolag och telekombolag. Koncernen Omsättning Justerat Justerad Omsättning Kv 1, 2001 rörelseresulta marginal Kv 1, 2000 Mkr t* % Mkr Mkr Sverige 87,5 -0,4 -0,5 84,9 ** Finland 23,5 1,8 7,7 19,7 ** Tyskland 15,7 -0,7 -4,5 - Koncerneliminering -0,4 - - - Totalt 126,3 0,7 0,6 104,6 * Avser rörelseresultat före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster. ** Proforma Sverige Omsättning och resultat Resco Sverige ökade sin omsättning med 24 procent till 87,5 (70,6) Mkr under första kvartalet jämfört med samma period förra året. Denna ökning var i allt väsentligt hänförlig till företagsförvärv. Proforma ökade omsättningen i Sverige med 3 procent. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster förbättrades väsentligt jämfört med samma period föregående år och blev -0,4 (-11,7). Motsvarande resultat för fjärde kvartalet 2000 uppgick till -17,3 Mkr. Det genomförda besparingsprogrammet, fortsatt fokusering på försäljning samt en positionering på marknaden i enlighet med en förändrad efterfrågan har bidragit till förbättringen. Verksamheten Rescos erbjudande bygger på kundens affärsprocess och dess olika moment, det vill säga kommunikation, försäljning, leverans och kundvård. Resco kan ta sig an kundens behov genom att erbjuda kompetens inom alla viktiga delar av kundens affärsprocess. Styrkan hos Resco ligger i att spetskompetens finns inom varje område och att den kombineras med ett helhetstänkande och erfarenhet från integrationsprojekt. Under 2001 fortsätter arbetet med att anpassa sammansättning av kompetens och geografisk närvaro. Detta arbete syftar till att ytterligare försäkra att den svenska verksamheten har en kostnadsmassa och sammansättning av olika kompetenser som är anpassad till Rescos kärnverksamhet som e-integrator. Ett visst behov av nyrekrytering finns, framförallt inom affärssystem. Verksamheten bedrivs från huvudkontoret i Stockholm och från kontor i Göteborg, Malmö, Västerås, och Östersund. Nedanstående tabell visar omsättningen i Sverige fördelat på de olika regionerna, där SandellSandberg betraktas som en egen region, utan någon egentlig geografisk koppling. Kvartal 1, 2001 Omsättning, Mkr Andel av total Antal anställda, Region omsättning, % 2001-03-31 Stockholm & Nord 59,4 68 205 Öresund 3,8 4 22 Väst 6,1 7 26 Mälardalen 2,9 3 13 Sandellsandberg 17,7 20 59 Centrala funktioner - 61 Koncernelimineringar -2,4 -2 - TOTALT 87,5 100 386 Uppdrag /Kunder Exempel på kunder som Resco arbetat för under första kvartalet är AstraZeneca, Svenska Dagbladet, Arla, Telia Mobile och Nordbanken Finans. Som exempel på ett intressant uppdrag där Resco utnyttjar sin styrka som e-integrator kan nämnas Rescos leverans av en självservicelösning till Nordbankens Finans produkt First Card. Genom Rescos lösning kan de som har First Card-kort själv se sina transaktioner, skriva ut fakturor med mera på egen hand. Rescos självservicelösning består av en webbplats och en talsvarsfunktion, båda med kopplingar direkt in i First Cards affärskritiska system. Syftet med lösningen är att förenkla vardagen för de som har First Card. Till exempel blir reseräkningar betydligt smidigare att göra med Rescos lösning. Finland Omsättning och resultat Rescos verksamhet i Finland hade sitt bästa kvartal någonsin under 2001. Omsättningen ökade till 23,5 (proforma 19,7) Mkr. Jämfört med fjärde kvartalet, då omsättningen uppgick till 21,4 Mkr, ökade omsättningen med 10 procent. Försäljningen av mjukvara inom HRM (human resource management), ERP (affärssystem) och CRM (customer relationship management) ökade kraftigt och många nya kunder tillkom. Resultatet före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster uppgick till 1,8 Mkr. Motsvarande resultat för fjärde kvartalet 2000 uppgick till 1,8 Mkr. Rörelseresultatet uppgick till 1,7 (proforma - 1,1) Mkr. Verksamhet, uppdrag/kunder Genom Major Blue Company tillägnar sig Resco kunskap och förmåga att paketera konsultverksamhet till produkter och mjukvara. Produkterna är dessutom internationellt gångbara och flera kunder finns både i och utanför Europa. Skanska och Toyota är exempel på nya kunder som köpt mjukvara för HRM-system. Bilproducenten Fords återförsäljare i Estland har installerat en mjukvara för CRM från Resco Finland och det finns goda möjligheter att nå fler av Fords återförsäljare. Inom affärssystem har Resco Finland gjort sin första installation i Litauen hos ett textilföretag. Litauen har potential att bli en betydande exportmarknad för Resco Finland. Dessutom har mjukvara sålts till ett företag verksamt inom konfektion i Portugal. Integrationen av de fyra bolag som ingår i den finska verksamheten har gått bra. Rescos finska dotterbolag Toneco Oy, Dataform Oy och Resco Oy fusionerade med Major Blue Company Oy per 1 januari, 2001. Varumärket Major Blue Company är nu etablerat för hela produktutbudet. Konsultbeläggningen var hög under hela perioden och försäljningen av mjukvara fortsätter att vara mycket stark. Den starka försäljningen just nu är delvis ett resultat av en tidigare avvaktande marknad men också av flera års produktutveckling som nu vinner acceptans av marknaden. Verksamheten i Finland bedrivs vid kontor i Helsingfors, Tammerfors och Åbo. Antal anställda vid periodens slut uppgick till 129 personer. Tyskland Omsättning och resultat Resco Tyskland startade sin verksamhet på allvar först i oktober förra året genom en strategisk rekrytering av en grupp konsulter. Trots den korta verksamhetstiden är efterfrågan på framförallt affärssystem och integrerade lösningar mycket god och Rescos spetskompetens inom IT, affärssystem, verksamhetsutveckling och kommunikation kommer till sin rätt. Verksamheten omsatte under första kvartalet i år 15,7 Mkr vilket är en ökning med 39 procent jämfört med fjärde kvartalet 2000 då omsättningen uppgick till 11,3 Mkr. Rörelseresultatet blev bara svagt negativt, -0,7 Mkr, trots att bolaget är inne i en intensiv uppbyggnadsperiod. Under fjärde kvartalet 2000 uppgick förlusten till - 3,0 Mkr. Verksamhet, uppdrag/kunder Resco i Tyskland är verksamt inom tre områden; IT och affärssystem som svarar för merparten, 60 procent, av verksamheten; affärsutveckling och IT-arkitektur (business consulting) som motsvarar 30 procent samt kommunikation och webb som motsvarar resterande andel på 10 procent. På kundlistan finns bland andra Siemens, och kraftbolaget HEW. Exempel på nya kunder under perioden är AM-Informatic, Hapag Lloyd och Philips Medical Systems. Under perioden har ett antal riktade kundaktiviteter genomförts mot svenska företag i samarbete med den svenska ambassaden i Hamburg och Berlin. Aktiviteter för att rekrytera flera konsulter pågår för den fortsatta expansionen. Antalet anställda ökade under perioden från 54 till 75 personer. Resco Tyskland är baserat i Hamburg, Tysklands centrum för IT, webb och design. Intressebolag Hackås IT-Partner AB i Hackås, vilket ägs till 50 procent av Resco hade ingen väsentlig verksamhet under perioden då bolagets 7 anställda övergick till anställning i Resco AB under fjärde kvartalet 2000. Det av Resco till 45 procent ägda bolaget Involve Learning ASA med huvudkontor i Oslo är verksamt inom e-learning. Bolaget har 114 anställda i de nordiska länderna och hade en omsättning under perioden januari - mars på 15,9 Mkr och ett resultat före skatt på -1,9 Mkr. Då e- learning inte tillhör Rescos huvudstrategi och kärnverksamhet samt med hänsyn till att Resco inom nio månader avser avyttra eller börsnotera detta bolag har Involve Learning ASA inte konsoliderats genom kapitalandelsmetoden, utan aktieinnehavet redovisas till anskaffningsvärdet. Slutförhandlingar pågår om försäljning av Rescos aktiepost i detta bolag. Förhandlingarna förväntas avslutas före halvårsskiftet. Moderbolaget Resco AB (publ) omsatte 71,1 (54,8) Mkr under perioden januari-mars 2001 och redovisade ett resultat efter finansiella poster om -0,9 (-10,4) Mkr. Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,7 (1,7) Mkr. Moderbolagets likvida medel uppgick vid periodens utgång till 0 (31 december, 2000: 7,8) Mkr. Checkräkningskredit var utnyttjad till ett belopp om 6,5 Mkr. För mer information om likviditeten i koncernen som helhet se rubriken Finansiell ställning nedan. Redovisningsprinciper Rescos delårsrapport är upprättad i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20 Delårsrapportering. Ett antal nya redovisningsrekommendationer från Redovisningsrådet med obligatorisk tillämpning från räkenskapsåret 2001 har trätt i kraft under perioden. Tillämpningen av dessa har ej medfört omräkning av redovisat resultat eller eget kapital. Ackumulerade underskottsavdrag (s k förlustavdrag) uppgick i koncernen per 31 mars, 2001 till 97 Mkr. Dessa underskottsavdrag kan utnyttjas till att reducera skatten på framtida vinster. Då det föreligger osäkerhet om exakt inom vilken tidsrymd dessa underskott kommer att kunna utnyttjas har bolaget dock valt att inte redovisa latent skattefordran avseende dessa underskottsavdrag per 31 mars, 2001. Ny utvärdering av huruvida latent skattefordran för underskottsavdrag skall redovisas eller ej kommer att göras vid varje kvartalsbokslut. Tillämpade redovisningsprinciper och beräkningsmetoder är i övrigt oförändrade jämfört med närmast föregående rapportperiod som avslutades 31 december, 2000. Investeringar Nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 1,2 (2,3) Mkr i koncernen. Investeringar finansierade genom leasing har ej medtagits då dessa är av marginell betydelse. Finansiell ställning Kassaflödet under perioden uppgick till - 13,8 (-11,6) Mkr, varav - 6,5 Mkr från den löpande verksamheten, -8,0 Mkr från förändring i rörelsekapital, -3,1 Mkr från investeringsverksamheten och 3,8 Mkr från finansieringsverksamhet. Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 10,6 (31 december, 2000: 24,4) Mkr. Utnyttjad kredit uppgick per 31 mars, 2001 till 6,5 Mkr. Kassalikviditeten uppgick till 184 (178) procent. Försäljningen av Resco aktiepost i Involve Learning ASA, som förväntas genomföras innan halvårsskiftet, kommer att ske till kontant köpeskilling. Under 2001 har bolaget fått utökad kreditram upp till totalt 40 Mkr för hela koncernen (31 december 1999: 10 Mkr). Koncernen kan och har dock valt att inte utnyttja hela denna möjlighet då det inte bedömts nödvändigt. För närvarande har bolaget bedömt kreditbehovet till ca 30 Mkr. Av denna kredit avser 20 Mkr moderbolaget och är utformad som en fakturabelåningskredit. Fakturorna är därmed överlåtna till kreditinstitut. Detta är ett led i aktiviteter för att optimera kassaflödet. Resterande kredit avser de utländska verksamheterna. Av koncernens räntebärande skulder uppgick pensionsåtagande enligt FPG/PRI-systemet till 13,7 (10,5) Mkr och förlagslån till 5,4 (5,7) Mkr. För att kunna ge nyanställda möjlighet att i efterhand delta i det incitamentsprogram i vilket det konvertibla förlagslånet ingår (1999/2002), har ett av Rescos dotterbolag tecknat en del av lånet för vidareförsäljning till nyanställda. Totalt uppgår förlagslånen i moderbolaget till 7,4 Mkr. Koncernens skattesituation Med undantag för goodwillavskrivningar är i allt väsentligt koncernens kostnader avdragsgilla. Goodwillavskrivningarna för perioden uppgick till 1,8 (1,2) Mkr. Totalt uppgår koncernens goodwill till 126,8 Mkr per 31 mars, 2001. Goodwill skrivs av med 5 procent per år. Eget kapital Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 306,3 (164,6) Mkr. Antal Aktiekapit Eget Eget Förändring antal aktier aktier, al, kapital, kapital, och eget kapital 2001 2000, kr 2001-03-31 2000-12-31 Mkr Mkr Per 001231 / 991231 26.573.903 13.286.951 307,1 112,5 Apportemissioner - - - 301,2 Nyemissioner* - - - 165,6 Konvertering - - - 0,4 Apportemission under 810.000 405.000 - 0,4 registrering** Erlagd premie - - - 3,4 teckningsoptioner Kapitalandel - - 0,1 intressebolag Omräkningsdifferens - - 0,1 -0,1 Periodens resultat - - -0,9 -276,4 Per 010331 / 001231 27.383.903 13.691.951 306,3 307,1 * Nyemission redovisas netto efter avdrag för emissionskostnader om 5,8 Mkr. ** Avsåg förvärven av Toneco och Dataform i november 2000, totalt 810.000 aktier. Denna registrering är nu genomförd. Rescos styrelse kommer att föreslå att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission, emission av konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med optionsrätter till nyteckning. Aktierna skall kunna tecknas med tillskott av annan egendom än pengar (apport). Bemyndigandet skall omfatta högst 4.000.000 aktier av serie B och skall gälla intill nästkommande ordinarie bolagsstämma. Emissionerna med stöd av bemyndigandet skall användas för finansiering och förvärv på marknadsmässiga villkor. Vid fullt utnyttjande innebär det föreslagna bemyndigandet en utspädning av aktiekapitalet om 12,7 procent och utspädning av rösterna om 7,5 procent. I och med ordinarie bolagsstämma den 7 maj 2001 förfaller det tidigare bemyndigandet från ordinarie bolagsstämma den 27 april 2000, av vilket kvarstod 1.240.000 aktier. Incitamentsprogram Konvertibelt förlagslån (1999/2001) med frånskiljbara optionsrätter till nyteckning av B-aktier tecknades av dotterbolaget Resco Utbildning, och rätten att teckna optionsrätterna riktades till vissa anställda i ledande befattningar. Teckning för köp av aktie kunde ske under perioden 1 - 16 februari 2001 till en kurs motsvarande 125% av den för aktie B i bolaget på OM Stockholmsbörsens officiella kurslista noterade genomsnittliga senaste betalkurs under perioden 14-28 januari 2000. Ingen av dessa optioner har utnyttjats. Konvertibelt förlagslån (1999/2002) kunde tecknas av personalen i maj 1999. Lånet förfaller till betalning senast den 1 juli 2002. Konvertering till aktier skall äga rum under perioden 22 juni, 1999 till och med den 14 juni 2002. Den kurs till vilken konvertering skall ske, skall motsvara belopp uppgående till 180% för perioden 22 juni-21 juni 2000, 150% för perioden 22 juni-2000-21 juni 2001, och 120% för perioden 22 juni 2001-14 juni 2002, av den för bolagets aktier av serie B på Stockholms Fondbörs officiella kurslista genomsnittliga betalkursen under perioden 28 april-11 maj 1999. Konverteringskursen skall dock inte understiga 20 kr. För att kunna ge nyanställda möjlighet att i efterhand delta i det incitamentsprogram i vilket det konvertibla förlagslånet ingår (1999/2002), har ett av Rescos dotterbolag tecknat en del av lånet för vidareförsäljning till nyanställda. Under 2000 initierades ett optionsprogram (emission av förlagslån med frånskiljbara optionsrätter till nyteckning av högst 2.500.000 B-aktier) riktat till samtliga anställda och ledamöter i styrelsen (2000/2002) vilket maximalt kan resultera i att 2.500.000 nya aktier tillkommer motsvarande en ökning av eget kapital med 155,5 Mkr och en utspädning av aktiekapital och röster om 8,4 respektive 4,9 procent. Totalt har optioner motsvarande 1.225.500 aktier tecknats (potentiell utspädning av aktiekapitalet uppgår då till 4,3 procent och röster 2,4 procent). Resterande optioner ligger kvar i det av Resco AB helägda dotterbolaget Resco Utbildning. Teckning av nyemitterade aktier skall ske 11-30 april 2002 och teckningskursen är fastställd till 62,20 kronor. Rescos styrelse kommer att föreslå ordinarie bolagsstämma att beslut om emission av skuldebrev (förlagslån) om 100.000 kronor med frånskiljbara optionsrätter till nyteckning av högst 1.000.000 B-aktier i Resco AB med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Rätt att teckna skuldebrevet har endast det helägda dotterbolaget Resco Utbildning och optionsprogrammet vänder sig till de anställda och styrelsemedlemmar inom Resco-koncernen där alla garanteras optionsrätter med rätt till teckning av 1.000 aktier. Maximalt utnyttjande innebär en ökning av aktiekapital med 500.000 kronor och en utspädning på 3,5 procent av aktiekapitalet och 2,0 procent av rösterna. Vid full konvertering av utestående konvertibler (1999/2002) och fullt utnyttjande av ovan beskrivna optionsprogram (2000/2002 och föreslaget program för bolagsstämma att fatta beslut om 7 maj 2001) ökar antalet aktier med 3.847.687 motsvarande 12,3 procent av aktiekapitalet och 7,3 procent av antalet röster. Personal Medelantalet anställda under perioden var 478 (360) personer, en ökning med 33 procent. Antalet anställda vid periodens utgång uppgick till 582 (381) personer, en ökning med 53 procent. Av nettoökningen sedan samma period föregående år om 201 personer var 213 personer hänförliga till företagsförvärv, medan antalet anställda minskade med 59 personer genom försäljning av dotterbolag och verksamheter. Förändringen sedan 31 december, 2000, då antalet anställda uppgick till 608 personer, är en minskning om 26 personer. Personalomsättningen under en rullande 12- månadersperiod uppgick till 17 (16) procent. Rescos mål är att personalomsättningen skall understiga 10 procent. 40 procent av koncernens medarbetare var vid periodens slut kvinnor. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/05/07/20010507BIT00930/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2001/05/07/20010507BIT00930/bit0001.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar