Ordinarie bolagsstämma i Resco

Ordinarie bolagsstämma i Resco Vid den ordinarie bolagsstämman i Resco AB (publ) den 7 maj 2001 fattades följande beslut: Förslag om emission Bolagsstämman beslutade om emission av ett skuldebrev (förlagslån) om 100.000 kronor med frånskiljbara optionsrätter till nyteckning av högst 1.000.000 B-aktier i Resco AB (publ). Skuldebrevet emitteras till nominellt belopp, löper med 4,5 procent årlig ränta, förfaller till betalning den 31 december 2001 samt skall tecknas och betalas senast den 29 maj 2001. Rätt att teckna skuldebrevet har, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast Resco AB:s helägda dotterbolag, Resco Utbildning AB, med rätt och skyldighet för dotterbolaget att på marknadsmässiga villkor avyttra optionsrätterna till anställda inom Rescokoncernen och Resco AB (publ):s styrelseledamöter. Optionsrätterna ger rätt till nyteckning under perioden den 2 - 30 maj 2003 genom kontant betalning. Aktiekapitalet skall kunna ökas med högst 500.000 kronor. Teckningskursen för nyemitterade B-aktier skall vara125 procent av den för aktier av serie B i bolaget på OM Stockholmsbörsens officiella kurslista noterade genomsnittliga betalkursen under perioden den 7 - 21 maj 2001, dock lägst 10 kronor. Alla anställda garanteras optionsrätter med rätt till teckning av 1.000 aktier. Vid fullt utnyttjande innebär den föreslagna emissionen en utspädning om cirka 3,5% av aktiekapitalet och cirka 2% av rösterna. Bemyndigande om nyemission Bolagsstämman fattade beslutet att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission eller emission av konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med optionsrätter till nyteckning. Aktierna och skuldebreven skall kunna tecknas med tillskott av annan egendom än pengar (apport). Bemyndigande skall omfatta högst 4.000.000 aktier av serie B och skall gälla längst intill nästkommande ordinarie bolagsstämma. Emissionerna med stöd av bemyndigandet skall användas för finansiering och förvärv på marknadsmässiga villkor. Vid fullt utnyttjande innebär det föreslagna bemyndigandet en utspädning om cirka 12,7% av aktiekapitalet och cirka 7,5% av rösterna. Styrelse Stämman beslöt att välja Paul Hökfelt till ny styrelseledamot. Bolagstämman beslöt även att omvälja Jan-Olof Engström, Barbara Ericsson, Kjell Jacobsson, Johan Mathson, Johan Siwers och Mikael Öhlund med Stefan Lindell som suppleant. Revisorsuppleanter Håkan Sten och Peter Strandh valdes till revisorsuppleanter. Utdelning Vid stämman beslutades att det inte lämnas någon utdelning för räkenskapsåret 2000. För mer information, var vänlig kontakta: Kjell Jacobsson, tf koncernchef och styrelsens ordförande telefon 0708 - 90 30 50 eller via Rescos växel 08-519 030 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/05/08/20010508BIT00100/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/05/08/20010508BIT00100/bit0001.pdf

Dokument & länkar