Ordinarie bolagsstämma i Resco AB med förslag till emissioner och styrelsens sammansättning

Ordinarie bolagsstämma i Resco AB med förslag till emissioner och styrelsens sammansättning. Nedan följer kallelse till ordinarie bolagsstämma i Resco AB den 7 maj 2001. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ett nytt optionsprogram och bemyndigande att besluta om nyemission. Ändring av styrelsens sammansättning föreslås. Aktieägarna i Resco AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma måndagen den 7 maj 2001 kl. 18.00 i Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm. Anmälan om deltagande på bolagsstämman. Aktieägare som önskar deltaga på bolagsstämman skall: dels vara införda i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 27 april 2001, dels anmäla sitt deltagande till Resco AB (publ), St. Eriksgatan 60 A, 112 34 Stockholm, telefon 08 - 519 030 00, telefax 08 - 519 032 00, e- mail pia.leden@resco.se; senast kl. 16.00 onsdagen den 2 maj 2001. Vid anmälan bör uppges namn, personnummer / organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt antalet biträden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 27 april 2001 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att deltaga vid stämman. Ärenden På bolagsstämma föreslås följande ärenden behandlas. 1. Stämmans öppnande. Val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordning. 4. Val av en eller två justeringsmän. 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 7. Anförande av verkställande direktören. 8. Beslut om a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för år 2000, b) disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören 9. Fastställelse av arvoden åt a) styrelsen b) revisorerna 10.Val av styrelse och styrelsesuppleanter. 11.Val av revisorsuppleanter. 12.Behandling av styrelsens förslag att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt emittera skuldebrev med frånskiljbara optionsrätter och godkännande av överlåtelse av berörda avskiljbara optionsrätter. 13.Behandling av styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt besluta om nyemissioner m.m. 14.Stämmans avslutande. Beslut om styrelsens förslag om emission m.m. (punkten 12 ovan). Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av ett skuldebrev (förlagslån) om 100.000 kronor med frånskiljbara optionsrätter till nyteckning av högst 1.000.000 B-aktier i Resco AB (publ). Emission skall ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Skuldebrevet emitteras till nominellt belopp, löper med 4,5 procent årlig ränta, förfaller till betalning den 31 december 2001 samt skall tecknas och betalas senast den 29 maj 2001. Rätt att teckna skuldebrevet har endast Resco AB:s helägda dotterbolag, Resco Utbildning AB, med rätt och skyldighet för dotterbolaget att på marknadsmässiga villkor avyttra optionsrätterna till anställda inom Rescokoncernen och Resco AB (publ):s styrelseledamöter. Optionsrätterna ger rätt till nyteckning under perioden den 2 - 30 maj 2003 genom kontant betalning. Aktiekapitalet skall kunna ökas med högst 500.000 kronor. Teckningskursen för nyemitterade B-aktier skall vara den för aktier av serie B i bolaget på OM Stockholmsbörsens officiella kurslista noterade genomsnittliga betalkursen under perioden den 7 - 21 maj 2001 höjd med ett på marknadsmässiga villkor bestämt tillägg. Alla anställda garanteras optionsrätter med rätt till teckning av 1.000 aktier. Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt m.m. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att ett personligt ägarengagemang hos ledning och de anställda kan förväntas höja motivationen i det framtida arbetet inom Rescokoncernen samt stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen. Förslaget är ägnat att vara till gagn för bolaget och därmed dess aktieägare. Vid fullt utnyttjande innebär den föreslagna emissionen en utspädning om cirka 3,5% av aktiekapitalet och cirka 2% av rösterna. För beslut av bolagsstämman om emission enligt ovan erfordras att stämmans beslut biträdes av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Styrelsens förslag till bemyndigande (punkten 13 ovan) Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission eller emission av konvertibla skuldebrev, skuldebrev förenade med optionsrätter till nyteckning. Aktierna och skuldebreven skall kunna tecknas med tillskott av annan egendom än pengar (apport). Bemyndigande skall omfatta högst 4.000.000 aktier av serie B och skall gälla längst intill nästkommande ordinarie bolagsstämma. Emissionerna med stöd av bemyndigandet skall användas för finansiering och förvärv på marknadsmässiga villkor. Vid fullt utnyttjande innebär det föreslagna bemyndigandet en utspädning om cirka 12,7% av aktiekapitalet och cirka 7,5% av rösterna. För beslut av bolagsstämman om bemyndigande erfordras att stämmans beslut biträdes av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Val av styrelse m.m. Aktieägare representerade cirka 52% av rösterna i bolaget har meddelat att de avser att rösta för omval av Jan-Olof Engström, Barbara Ericsson, Kjell Jacobsson, Johan Mathson, Johan Siwers och Mikael Öhlund med Stefan Lindell som suppleant. Mats Ohlsson har avböjt omval. Utdelning m.m. Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2000 inte lämnas. Handlingar Årsredovisning med revisionsberättelse kommer från och med fredagen den 20 april 2001, och styrelsens förslag till beslut om emission av skuldebrev (förlagslån) med frånskiljbara optionsrätter samt bemyndigande kommer från och med fredagen den 27 april 2001 att finnas tillgängliga hos Resco AB (publ), St. Eriksgatan 60 A, Stockholm, och kan på begäran tillställas aktieägare som så önskar. Stockholm i april 2001 Resco AB (publ) Styrelsen För mer information, var vänlig kontakta: Kjell Jacobsson, tf Koncernchef och Styrelsens ordförande telefon 0708 - 90 30 50 eller via Rescos växel 08-519 030 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/04/06/20010406BIT00840/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/04/06/20010406BIT00840/bit0001.pdf

Dokument & länkar