Resco AB (publ) Bokslutskommuniké för 2000

Resco AB (publ) Bokslutskommuniké för 2000 Positiv trend i svenska verksamheten. Växande verksamhet utomlands. - Positiv trend i den svenska verksamheten under fjärde kvartalet och början på 2001. Försäljningen blev "all time high" i december och rörelseresultatet positivt i januari 2001. - Omsättningen för helåret ökade med 20,8 procent till 341,8 (282,9) Mkr. Rensat för verksamhet som avvecklats under 2000 är ökningen 32,7 procent. Av omsättningen 2000 härrör 108,7 (35,2) Mkr till under året förvärvade bolag. Med hänsyn till förändringar i koncernens sammansättning uppgick omsättningen proforma till 409,7 Mkr. - För fjärde kvartalet uppgick omsättningen till 113,4 (71,4) Mkr, en ökning med 58,8 procent. - Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster uppgick till -81,6 (-19,4) Mkr. Inklusive SPP- intäkt uppgick motsvarande resultat till -67,2 Mkr. Efter finansiella poster uppgick resultatet till -273,2 (-11,2) Mkr. Rörelsemarginalen var - 80,2 (-4,0) procent efter goodwill och jämförelsestörande poster. Flera engångskostnader av väsentlig karaktär har påverkat resultatet; främst den avbrutna affären med Fi System, och kostnader för uppsagd personal. - För fjärde kvartalet uppgick resultatet före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster till -18,6 (-13,2) och resultatet efter finansiella poster till -214,2 (-4,0) Mkr. - Rationaliseringar på helårsbasis i storleksordningen 55 Mkr genomförda. - Till följd av marknadsutvecklingen under senare delen av 2000 har en omvärdering av dotterbolags anskaffningsvärden gjorts vilket har resulterat i goodwillnedskrivningar om 185,3 Mkr. - Växande verksamhet utomlands. Två nya förvärv i Finland under fjärde kvartalet. Verksamheterna i Finland och Tyskland beräknas under 2001 svara för 30 procent av koncernens totala omsättning. - Förändringar i ledningen. Förre VD:n Torstein Johansen avgick 31 oktober. Styrelseordförande Kjell Jacobsson verkar tills vidare även som t f koncernchef. Fjärde kvartalet Den positiva vändningen för den svenska verksamheten bekräftades i december. Omsättningen för hela fjärde kvartalet ökade med 58,8 procent till 113,4 (71,4) Mkr och rörelseresultatet (före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster) uppgick till -18,6 (-13,2) Mkr. Detta innebar en förbättring av resultatet jämfört med tredje kvartalet, då motsvarande resultat uppgick till -24,6 Mkr. Dock nåddes inte break-even, vilket beror på en kombination av för låg konsultbeläggning och försenade rationaliseringseffekter. För januari blev däremot rörelseresultatet positivt vilket är ett trendbrott. De främsta orsakerna till den positiva utvecklingen är: - Rörelsen utvecklades starkt under kvartalet och Rescos helhetserbjudande med integrerad kompetens inom både affärskritiska system och Internet vann gehör på marknaden. Under perioden ökade efterfrågan på denna typ av tjänster från etablerade företag inom industri, bank och försäkring, handel och telekom. Tagna order under december månad var all- time high för Resco. - Det besparings- och rationaliseringsarbete som pågått under främst senare halvåret av 2000 inom framför allt icke-debiterande delar av verksamheten, intensifierades under fjärde kvartalet och beräknas ge en positiv resultateffekt på helårsbasis från och med 2001, på cirka 55 Mkr mot tidigare beräknade 40 Mkr. - En viss del av besparings- och rationaliseringsarbetet gav effekt redan i slutet av fjärde kvartalet men kommer framförallt att ge resultat från och med första kvartalet innevarande år. I resultatet för fjärde kvartalet ingår reservering om 6 Mkr för löner och sociala avgifter relaterade till uppsagd personal utan arbetsplikt under 2001. Totalt har resultatet för 2000 belastats med ca 10 Mkr i kostnader för uppsagd personal. Detta redovisas som en jämförelsestörande post i resultaträkningen. Växande verksamhet utomlands Verksamheten i Finland och Tyskland utvecklades väl. I Finland avslutades förvärven av Toneco och Dataform, för att komplettera Major Blue Company som förvärvades i maj och integrationen har genomförts framgångsrikt. Den samlade finländska verksamheten omsatte proforma 73,2 Mkr på helårsbasis 2000. Dataform är ett IT- och internetkonsultföretag med 35 anställda och med spetskompetens inom ERP och egenutvecklade produkter framförallt till detaljhandels- och konfektionsindustrin. Toneco är verksamt inom objektorienterade CRM-produkter och har sju anställda. Dessa två nya bolag ingår i koncernens resultat med två månader under 2000. Den tyska verksamheten inom IT och Internet bidrog till Rescos verksamhet genom stark orderingång och bra beläggning under hela fjärde kvartalet från starten i oktober 2000. En stor del av verksamheten är inriktad mot integration av Internet med befintliga affärssystem hos större företag. Verksamheten har 70 anställda. Förändringar i ledningen Förre VD:n Torstein Johansen avgick den 31 oktober efter den avbrutna transaktionen med Fi System. Styrelseordförande Kjell Jacobsson har sedan dess tillfälligt tagit över befattningen som t f koncernchef medan arbetet med att rekrytera ny VD pågår. Styrelsen har utnämnt två nya vice verkställande direktörer; Mats Ohlsson och Hans Lycke (förste vice VD). Mats Ohlsson var tidigare VD för Reference och kom till Resco i samband med förvärvet. Hans Lycke är Sales & Marketing Director och har arbetat inom Resco sedan januari 1999. Goodwill Under första halvåret 2000 rådde mycket stark optimism på aktiemarknaden beträffande publika IT- och internetrelaterade tjänsteföretag. Med anledning av den dramatiska reduktionen i dessa företags börsvärderingar under senare häften av 2000 har Resco funnit det befogat att göra en särskild utvärdering av anskaffningsvärdena knutna till verksamhetsförvärv under det gångna året. Marknadens höga värdering av de börsnoterade internetkonsulterna återspeglades även i värderingen av de uppköp som många med Resco gjort, särskilt i de fall då dessa förvärv gjordes mot ersättning i form av nyemitterade aktier. Resco har valt att utvärdera de ursprungliga anskaffningsvärdena på förvärven under 2000 i förhållande till de diskonterade framtida kassaflödena som dessa verksamheter förväntas generera. Denna modell tar fasta på de individuella dotterbolagens förutsättningar och förväntade prestation. Utvärderingen har resulterat i en total goodwillnedskrivning per 31 december, 2000 om 185,3 Mkr. Kvarvarande goodwill uppgår till 128,6 Mkr per 31 december 2000. Detta nedskrivningsbehov är en reflektion av de extrema värderingar som rådde på IT-bolag under våren 2000 och den omvärdering av hela branschen som senare skett, snarare än ett uttryck för Rescos dotterbolags prestationer, vilka i allt väsentligt ligger i linje med förväntningarna. Framtidsutsikter Den kraftiga försäljningsökningen under fjärde kvartalet och det positiva rörelseresultatet i januari 2001 visar att Resco är tillbaka på en lönsam utvecklingskurva. Resco har fått flera nya intressanta kunduppdrag under de senaste månaderna som utnyttjar Rescos helhetskunnande inom IT och Internet, vilket gör att beläggningen är god. Vasakronan är ett utmärkt exempel på ett sådant uppdrag, där kunden utnyttjar kombinationen av de spetskompetenser som finns inom Resco. Vasakronan vill enkelt och effektivt erbjuda företagsrelaterade tjänster via Internet för Vasakronans befintliga och potentiella hyresgäster. Rescos kundstruktur är en sammansättning av traditionella industriföretag, handel, bank och försäkring, telekom och läkemedel där ingen bransch eller kund utgör mer än 25 procent av den samlade omsättningen. Uppdragen från dessa kunder bygger på slutanvändarnas behov vilket resulterar i behov av affärsutveckling, produktutveckling, rationaliseringar och nya och kostnadseffektivare lösningar. Nedgången i efterfrågan på e-handelslösningar för business to consumer påverkar Resco marginellt eftersom mindre än fem procent av omsättningen är exponerad mot den s k dot.com-sektorn. Personalstyrkan och kompetensmixen är sammansatt och balanserad i enlighet med en e-integrators behov av olika kompetenser. Med begreppet e- integrator avses förmågan att integrera e-lösningar med företagets affärssystem och övriga verksamhetskritiska system och processer. I definitionen ingår även att integrera e-lösningar mellan olika företags system. Verksamheterna i Tyskland och Finland utvecklas väl och beräknas i år bidra med cirka 30 procent av omsättningen. Kostnadsbesparingsprogrammet i den svenska verksamheten har lett till att Resco nu har en effektiv organisation med samma djupa erfarenhet som tidigare. En organisation för internationell försäljning och gränsöverskridande projekt är etablerad vilket främjar synergivinster. Förutsättningarna för att leverera lösningar till multinationella kunder har stärkts ytterligare. I niomånadersrapporten gjordes bedömningen att det fanns förutsättningar att uppnå ett rörelseresultat före goodwillavskrivningar (EBITA) i nivå med break-even för fjärde kvartalet. EBITA för fjärde kvartalet blev negativt. Vi har dock anledning att räkna med stark tillväxt och ett kraftigt förbättrat rörelseresultat mot bakgrund av ovan beskrivna framtidsutsikter. Målsättningen är ett positivt rörelseresultat 2001. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/20/20010220BIT01420/bit0001.doc Hela bokslutskommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/20/20010220BIT01420/bit0001.pdf Hela bokslutskommunikén

Dokument & länkar