Resco AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2001

Resco AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2001 Omsättningsökning, resultatförbättring och fortsatt lönsam internationell tillväxt · Omsättningen för första halvåret 2001 ökade med 61 procent till 242,0 (150,2) Mkr. 54 procent var hänförliga till företagsförvärv under 2000. Proforma ökade omsättningen med 10 procent. Under andra kvartalet 2001 uppgick omsättningen till 115,7 (79,4) Mkr, vilket innebar en ökning med 46 procent jämfört med samma period föregående år. · Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar (EBITA) och jämförelsestörande poster under perioden januari till juni 2001 uppgick till -11,9 (-38,5) Mkr, varav cirka 6 miljoner kronor är icke återkommande kostnader för främst avvecklad personal. Detta innebär en resultatförbättring med nästan 27 Mkr. Exklusive negativ resultatpåverkan om -2,7 Mkr p g a en ändring i metod för beräkning av serviceintäkter i Finland för att anpassa till koncernpolicy skulle resultatet uppgått till -9,2 Mkr. Under andra kvartalet 2001 uppgick EBITA efter jämförelsestörande poster till - 12,6 (-26,0) Mkr. · Positivt kassaflöde från den löpande verksamheten i koncernen under andra kvartalet. · Beläggningen på konsulter inom kompetensområdena affärssystem, teknik och systemutveckling är mycket god. · Fortsatt mycket stark verksamhet i Finland. Förvärven Sector Oy med 14 anställda i Juensu, Finland och Animated Images AB i Borås med 3 anställda bidrar med ytterligare kompetens och produkter inom system för HRM (human resource management) respektive PDM (product data management) · Verksamheten i Tyskland går fortsatt bättre än beräknat. I juni nådde rörelsen break-even, vilket är ett kvartal tidigare än planerat. Rörelsen har växt sedan oktober 2000 från 0 till 90 medarbetare. · Antalet anställda uppgick vid periodens slut till 590 (512), en ökning med 15 procent. Personalomsättningen under en rullande 12- månaders period uppgick till 16 (13) procent. Marknad De nordeuropeiska marknaderna Sverige, Finland och Tyskland kännetecknas av förändring i efterfrågan, vilket också beskrevs i delårsrapporten för första kvartalet. Fokuseringen mot mätbara värdeskapande projekt och specialistkompetens har accentuerats under andra kvartalet. Marknadens efterfrågan på vår kompetens inom teknik, systemutveckling och ERP samt våra produkter är stabil och har ökat inom vissa områden. Denna trend som inleddes under andra halvåret 2000 har därmed hållit i sig genom hela första halvåret 2001. Även i perioder av avmattning investerar företag i IT i form av effektiviserings- och rationaliseringsprojekt. Den ekonomiska uppbromsningen i Sverige och Europa har dock satt tydliga spår. Det har resulterat i att beslutsprocesserna präglas av en större försiktighet och att konkurrenstrycket ökat. Kunderna sätter ett betydligt större värde på att ha partners som är långsiktiga och med en dokumenterad förmåga att leverera. Det gagnar bolag såsom Resco som etablerades 1982 och som har långa och stabila kundrelationer samt en gedigen referenslista. Rescos bedömning är att den svenska marknaden kännetecknas av ett fortsatt starkt behov av kompetens och lösningar kopplade till affärssystem och systemintegration, det vi kallar e-integration. Det vill säga behovet av att integrera affärskritiska system såsom affärssystem och logistiklösningar med intra-/extranet och Internet. Rescos fokusering mot e-integration med ERP som bas har därmed visat sig vara ett strategiskt riktigt beslut. Beläggningen på konsulter inom kompetensområdena affärssystem, teknik och systemutveckling är mycket god. Den finska marknaden kännetecknas av fortsatt god efterfrågan inom de produktsegment som Resco är verksamt inom. Resco Finland, Major Blue Company Oy, fokuserar på försäljning och utveckling av egna programvaror inom HRM, CRM och ERP. Resco har under andra kvartalet köpt Animated Images AB specialiserade på PDM- vektyg samt Sector Oy som är verksamma inom personaladminsistrativa system såsom till exempel löneadministration. Genom båda förvärven stärker Resco sin position i Finland inom affärsområdena HRM och Affärssystem samt ökar förmågan till export av programvaror inriktade mot konfektionsindustrin i bl a Sverige. Resco Sverige kommer att ha nytta av detta genom att det uppstår behov av konsulttjänster för att anpassa och integrera produkterna mot andra verksamhetskritiska system. Den tyska marknaden präglas i likhet med den svenska av en ökad försiktighet. Det första halvåret har utvecklats bättre än planerat och Resco förutspår en fortsatt god efterfrågan på de konsulttjänster som Resco tillhandahåller inom IT, affärssystem, verksamhetsutveckling och kommunikation. Resco GmbH har under den korta tid som verksamheten pågått byggt upp en imponerande kundbas med stora internationella företag som kunder. Framtidsutsikter Osäkerheten om hur marknaden kommer att utvecklas har ökat sedan det föregående rapporttillfället. Men bedömningen från bokslutskommunikén om en stark tillväxt i år och ett kraftigt förbättrat rörelseresultat kvarstår. Målsättningen med ett för helåret positivt resultat före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster ligger fast. Koncernen Omsättning och resultat Resco-koncernen omsatte 242,0 Mkr (150,2) Mkr under perioden januari - juni 2001, vilket var en ökning med 61 procent jämfört med samma period föregående år. För andra kvartalet uppgick omsättningen till 115,7 (79,4) Mkr, dvs en ökning med 46 procent. Av denna ökning var 36 procentenheter hänförliga till förvärvade bolag under 2000. Proforma ökade koncernens omsättning för första halvåret med 10 procent jämfört med samma period föregående år. Under andra kvartalet 2001 var omsättningen i allt väsentligt oförändrad jämfört med proforma samma period 2000. Den fortsatt starka utvecklingen i Tyskland och Finland har bidragit i hög grad till den positiva omsättningsökningen. I den svenska verksamheten ökade omsättningen med totalt 16 procent under halvåret och 8 procent under andra kvartalet. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster var väsentligt bättre jämfört med samma period föregående år. Under första halvåret redovisar koncernen en förlust på - 11,9 Mkr vilket var en resultatförbättring om 27 Mkr jämfört med samma period föregående år då motsvarande resultatmått uppgick till - 38,5 Mkr. I denna förlust ingår ej återkommande kostnader om ca 6 Mkr för främst avvecklad personal. För andra kvartalet uppgick motsvarande belopp till -12,6 (-26,0) Mkr. Rörelseresultat efter goodwillavskrivningar för första halvåret uppgick till -15,5 (-26,9) Mkr varav andra kvartalet stod för -14,4 (föregående år -14,7 inklusive SPP återbäring om 14,5) Mkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -16,2 (-26,1) Mkr. Styrelsen arbetar för närvarande med att se över koncernens fortsatta kapitalbehov. Ett antal konkreta lösningar för att säkerställa finansieringen diskuteras, varav nyemission kan bli ett alternativ. Resultatförbättringen på 27 Mkr har kunnat genomföras tack vare de fortsatta åtgärderna som koncentration på e-integration och affärssystem, genomförda rationaliseringar, fortsatt kostnadskontroll och fortsatt trimning av kompetenssammansättningen i enlighet med marknadens fortsatt starka efterfrågan på Rescos kärnkompetens: affärssystem och e-integration. Kunderna återfinns främst bland större industriföretag, banker, försäkringsbolag och telekombolag. Resultatet är dock sämre under andra kvartalet 2001 än under det första, då resultat före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster för koncernen var positivt 0,7 Mkr. Detta härrör framförallt från den svenska konsultverksamheten. Det tillhör normala säsongsfluktuationer att resultatet är sämre under andra kvartalet jämfört med det första eftersom det är många helgdagar och färre tillgängliga arbetstimmar under våren. Beläggningen har dock inte varit tillfredsställande under andra kvartalet. April och framförallt maj resulterade i en över lag lägre försäljning än förväntat vilket har haft effekt på beläggningen under det aktuella kvartalet. Försäljningen återhämtade sig dock under juni månad då försäljningen överträffade uppsatta mål. Ytterligare löpande anpassningar av kompetenssammansättning och geografisk närvaro kommer att fortsätta vilket kommer att resultera i lägre kostnader och högre genomsnittlig beläggning under kommande kvartal. Finland hade också ett lägre resultat jämfört med första kvartalet. Ändrad metod för beräkning av serviceintäkter i det finska dotterbolaget för att anpassa sig till koncernpolicy har dock haft en negativ effekt på både resultat och omsättning om 2,7 Mkr. Denna förändring kommer att få positiv effekt på omsättning och resultat under kommande räkenskapsår. Koncernen Omsätt Justerat Juste Omsätt Justerat Juster Omsätt ning rörelser rad ning rörelser ad ning Kv 2, esultat* Margi Kv 1- esultat* Margin Kv 1- 2001 Kv 2, nal 2, Kv 1-2, al 2, Mkr 2001 Kv 2, 2001 2001 Kv 2, 2000 Mkr 2001 Mkr Mkr 2001 Mkr % % Sverige 76,8 -11,7 -15,2 164,3 -12,1 -7,4 186,7 * * Finland 23,4 0,5 2,1 46,9 2,3 4,9 34,1 * * Tyskland 16,2 -1,4 -8,6 31,9 -2,1 -6,6 - Koncerneli -0,7 - - -1,1 - - - minering Totalt 115,7 -12,6 -10,9 242,0 -11,9 -4,9 220,8 * Avser rörelseresultat före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster. ** Proforma Sverige Omsättning och resultat Resco Sverige ökade sin omsättning med 16 procent till 164,3 (141,7) Mkr under perioden januari-juni 2001 jämfört med samma period föregående år. Denna ökning var i allt väsentligt hänförlig till företagsförvärv. Proforma minskade omsättningen med 12 procent under halvåret (-24 procent under andra kvartalet). Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster uppgick till - 12,1 (-39,0) Mkr för halvåret, dvs en resultatförbättring med nästan 27 Mkr, omsättningstapp till trots, vilket visar på den effekt som rationaliseringsarbetet har haft. Motsvarande resultat för andra kvartalet 2001 uppgick till -11,7 (-26,7) Mkr. Orsakerna bakom det lägre resultatet jämfört med föregående kvartal, då resultatet uppgick till - 0,4 Mkr, är säsongsvariationer, lägre beläggning samt en mycket lägre försäljning i april och framförallt maj än förväntat. Försäljningen återhämtade sig dock i juni, vilket ger förutsättningar för en förbättrad beläggning under kommande kvartal. Regionen Öresund har också upplevt dålig försäljning och låg beläggning under en längre tid. Under kvartalet har Resco tillsatt ny ledning i regionen och har anpassat kompetenssammansättning och storlek till efterfrågan i regionen. Kostnadsbesparingarna kommer att få full effekt från tredje kvartalet. Verksamheten Rescos erbjudande har fokuserats än mer mot e-integration vilket bygger på kundernas allt större behov av att integrera de affärskritiska system som stödjer affärsprocessen, till exempel system som stödjer administration, kommunikation, försäljning, leverans och kundvård. Resco levererar affärsnytta genom att integrera system och lösningar samt komplettera nya lösningar och därmed maximera redan genomförda IT- investeringar hos våra kunder. Styrkan hos Resco ligger i att spetskompetens finns inom dessa områden och att den kombineras med helhetstänkande och erfarenhet från integrationsprojekt. Under återstoden av 2001 fortsätter arbetet med att anpassa sammansättning av kompetens och geografisk närvaro. Detta arbete syftar till att ytterligare försäkra att den svenska verksamheten har en kostnadsmassa och sammansättning av olika kompetenser som är anpassad till Rescos kärnverksamhet som e-integrator. Ett visst behov av nyrekrytering finns, framförallt inom affärssystem och teknik. Verksamheten bedrivs från huvudkontoret i Stockholm och från kontor i Göteborg, Malmö, Västerås och Östersund. Nedanstående tabell visar omsättningen i Sverige fördelat på de olika regionerna, där SandellSandberg betraktas som en egen region, utan någon egentlig geografisk koppling. Omsättni Andel av Omsättni Andel av Antal Region ng, Mkr total ng, Mkr total anställd Kvartal omsättni Kvartal omsättni a, 2001- 2 ng, % 1-2 ng, % 06-30 Stockholm & 52,5 68 112,0 68 224 Nord Öresund 2,6 4 6,3 4 18 Väst 4,1 5 10,2 6 25 Mälardalen 3,1 4 6,1 4 13 Sandellsandber 17,7 23 35,4 22 64 g Centrala - - - - 31 funktioner Koncernelimine -3,2 -4 -5,7 -4 - ringar TOTALT 76,8 100 164,3 100 375 Uppdrag /Kunder Exempel på kunder som Resco arbetat för under andra kvartalet är AstraZeneca, Pharmacia & Upjohn, Ericsson, Tetra Pak, Svenska Dagbladet, Arla, Telia, Riksdagsförvaltningen, Nordiska Rådet, RSV, KF, Siemens, Nobel Biocare, Cashguard, Nordbanken Finans och Vasakronan. Finland Omsättning och resultat Rescos verksamhet i Finland har fortsatt mycket starkt. Verksamheten omsatte 46,9 Mkr under första halvåret 2001 (föregående år 34,1 Mkr proforma). Andra kvartalet uppgick omsättningen till 23,4 Mkr. Detta var en bibehållen nivå jämfört med första kvartalet, då omsättningen uppgick till 23,5 Mkr, vilket då var det starkaste kvartalet i företagets historia Mkr. Resultatet före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster under första halvåret 2001 uppgick till 2,3 Mkr. Motsvarande resultat för andra kvartalet uppgick till 0,5 Mkr. Omsättningen och resultatet har påverkats negativt med -2,7 Mkr av en anpassning till koncernpolicy av beräkningsmetoden för intäktsredovisning. Hade denna anpassning gjorts redan under 2000 hade resultatet för första halvåret 2001 uppgått till 5,0 Mkr. Rörelseresultatet för halvåret efter goodwillavskrivningar hänförliga till den finska verksamheten uppgick till 0,9 (proforma - 3,0) Mkr. Verksamhet, uppdrag/kunder Genom Major Blue Company tillägnar sig Resco kunskap och förmåga att paketera konsultverksamhet till produkter och mjukvara. Produkterna är dessutom internationellt gångbara och flera kunder finns både i och utanför Europa. Genom köpet av Animated Images AB i Sverige har en parallell försäljningskanal öppnats i Sverige. Tillsammans med partnerskapet med Gerber Systems Inc. vad gäller Product Data Management-program så har Major Blue Company erhållit en konkurrenskraftig och heltäckande produktfamilj för konfektionsindustrin. Produkterna inkluderar allt från kundvård till affärssystem och förmågan att överföra design till produktionsdata. Försäljningsutvecklingen för HRM-system är mycket positiv. Genom förvärvet av Sector Oy stärks marknadspositionen inom detta område ytterligare. Även försäljningsutvecklingen av CRM-produkter är stark. Bl a har Fords återförsäljare i Sverige och Estland installerat en mjukvara för CRM från Resco Finland och det fortsatta utvecklingsmöjligheterna ser mycket goda ut. Konsultbeläggningen var hög under hela perioden och försäljningen av mjukvara fortsätter att vara mycket stark. Den starka försäljningen just nu är delvis ett resultat av en tidigare avvaktande marknad men också av flera års produktutveckling som nu vinner acceptans av marknaden. Verksamheten i Finland bedrivs vid kontor i Helsingfors, Tammerfors, Juensu och Åbo. Antal anställda vid periodens slut uppgick till 138 personer. Tyskland Omsättning och resultat Verksamheten omsatte under perioden januari - juni 2001 31,9 Mkr varav 16,2 Mkr härrör från andra kvartalet. Det är en ökning med dryga 3 procent jämfört med första kvartalet då omsättningen uppgick till 15,7 Mkr och en ökning med 43 procent jämfört med fjärde kvartalet 2000 då omsättningen uppgick till 11,3 Mkr. Rörelseresultatet uppgick till -2,1 Mkr. Under första kvartalet uppgick motsvarande resultat till -0,7 Mkr. Resultatförändringen beror på de fortsatta satsningarna på rekrytering och marknadsföring i den pågående utvecklingen av Rescos verksamhet i Tyskland och är bättre än planerat. I juni gick rörelsen break-even. Verksamhet, uppdrag/kunder Resco i Tyskland är verksamt inom tre områden; IT och affärssystem som svarar för merparten, 60 procent, av verksamheten; affärsutveckling och IT-arkitektur (business consulting) som motsvarar 30 procent samt kommunikation och webb som motsvarar resterande andel på 10 procent. På relativt kort tid har Resco Gmbh byggt upp en stark kundbas. Under första halvåret har ett stort antal marknadsaktiviteter pågått bl a tillsammans med Svenska handelskammaren. Dessa har mottagits väl i marknaden och resulterat i ett antal pågående diskussioner med potentiella kunder. På listan över befintliga kunder finns bland andra Siemens, kraftbolaget HEW (Vattenfall), Axel Springer Verlag, Comdirect bank, Volksvagen, Ericsson, Dresdner Bank, Clearstream Bank. Exempel på nya kunder under perioden är AM-Informatic, Hapag Lloyd och Philips Medical Systems. Under perioden har ett antal riktade kundaktiviteter genomförts mot svenska och tyska företag. Aktiviteter för att rekrytera flera konsulter pågår för den fortsatta expansionen. Antalet anställda ökade under perioden från 54 till 77 personer. Resco Tyskland är baserat i Hamburg, Tysklands centrum för IT, webb och design. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/23/20010823BIT00890/bit0002.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/23/20010823BIT00890/bit0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar