Resco AB (publ) Delårsrapport januari - september 2001

Resco AB (publ) Delårsrapport januari - september 2001 Åtgärdsprogram i Sverige har börjat ge effekt · Omsättningen för januari-september 2001 ökade med 46 procent till 332,8 (228,4) Mkr. 32 procent var hänförliga till företagsförvärv under 2000. Proforma ökade omsättningen med 8 procent. Under tredje kvartalet 2001 uppgick omsättningen till 90,8 (78,2) Mkr, vilket innebar en ökning med 16 procent jämfört med samma period föregående år. · Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar (EBITA) och jämförelsestörande poster under perioden januari till september 2001 uppgick till -28,9 (-66,9) Mkr, d v s en resultatförbättring med 38 Mkr. · Under tredje kvartalet 2001 uppgick EBITA före jämförelsestörande poster till -17,0 (-28,4) Mkr. Rörelseresultatet efter goodwillavskrivningar för nio månader uppgick till -44,8 (-59,7) Mkr varav tredje kvartalet stod för -29,4 (föregående år -32,8 inklusive SPP återbäring om 14,5) Mkr. Omstruktureringskostnader avseende uppsagd personal om 10,6 Mkr har belastat rörelseresultatet under tredje kvartalet. Resultat efter finansiella poster uppgick till -46,0 (-59,0) Mkr. · I Sverige genomfördes ett omfattande åtgärdsprogram som innebar personalreduktion om ca 50 personer. Detta resulterade i att september månad blev lönsamt på resultatnivån före goodwillavskrivningar. · God försäljningsutveckling i den finska verksamheten. · Lägre expansionstakt i Tyskland. Lönsamhet prioriteras före tillväxt. · I oktober valdes t f koncernchef Kjell Jacobsson till VD och avgick då från sitt uppdrag som styrelseordförande. Jan-Olof Engström, en av Rescos huvudägare och tillika styrelseledamot, blev vald till ny styrelseordförande. · Antalet anställda uppgick vid periodens slut efter genomfört åtgärdsprogram till 538 (516), en ökning med 3 procent. Ökningen var hänförlig till Tyskland och Finland. Personalomsättningen under en rullande 12-månaders period uppgick till 14 (14) procent. Marknad Den allmänna konjunkturen påverkar Resco. Resco har i dag svårt att förutsäga utvecklingen på den totala marknaden de närmaste kvartalen men bevakar detta löpande i syfte att ha en organisation och ett erbjudande som stämmer överens med marknadens behov. Inom de segment där Resco verkar i Sverige ser vi en stabilisering och en möjlig återhämtning mot slutet av innevarande år eller under första kvartalet 2002. Inom ERP-sektorn ser vi en fortsatt stark efterfrågan, men de traditionella IT-projekten delas upp av beställarna i fler faser vilket medfört att storleken på varje enskilt kontrakt sjunkit betydligt och därmed inneburit ökade säljinsatser och förlängda beslutsprocesser hos kundföretagen. Beslutsprocesserna präglas av en större försiktighet och ett ökat konkurrenstryck. Samtidigt ser vi ett uppdämt behov av att realisera betydande IT-investeringar inom flera branscher och branschsegment inom vilka Resco är verksamma. Rescos ställning på den finska marknaden har utvecklats positivt jämfört med tredje kvartalet 2000. En anledning är att Resco i Finland fokuserar på ett antal nischprodukter inom CRM, HRM och ERP, där efterfrågan är god och där Resco genom förvärv och egenutveckling stärkt produktportföljen. Resco har ökat sin tillväxt såväl organiskt som genom förvärv och en framgångsrik export av mjukvara till Baltikum, Portugal och Skandinavien. Vi ser fortsatt goda tillväxtmöjligheter för den finska verksamheten både nationellt och internationellt. Den tyska marknaden ligger i en senare fas av konjunkturcykeln och vi ser en tendens till avmattning. Den tyska marknaden har hittills genomgått i stort samma faser som den svenska marknaden. Resco har tvingats minskat engagemanget inom vissa branscher på grund av kundernas kostnadsrationaliseringar. Resco GmbHs styrka ligger i mycket hög specialistkompetens, vilket gör oss attraktiva även i en marknad som präglas alltmer av "resurskonsulting", men även i förtroendet hos våra kunder genom långa relationer. Vi har kompenserat bortfall inom vissa sektorer genom ett ökat engagemang i t ex Volkswagen och i British Petroleum som är en ny kund i Tyskland. Resco har en tydlig strategi att fördjupa samarbetet med våra viktigaste partners SAP, Microsoft (Resco är Gold Partner), IBM och Navision för att tillsammans skapa och utveckla affärer. Samarbetet säkerställer att de kundlösningar vi erbjuder är kostnadseffektiva och baseras på dominerande tekniska plattformar på marknaden. Rescos fortsatta utveckling av spetskompetens inom våra partners produkter och tjänster kommer att vara inom områden som stödjer e-integration, till exempel mobila lösningar, CRM och SCM. Åtgärdsprogram Trots tidigare genomförda rationaliseringar i den svenska konsultverksamheten och en ökad försäljning under slutet av det andra kvartalet blev beläggningen under juli och framförallt augusti kraftigt under förväntan. Med anledning av detta, tillsammans med den fortsatta långsiktiga strategiska planeringen för att anpassa Rescos geografiska, storleks- och kompetensmässiga positionering till efterfrågan på marknaden, genomfördes ett omfattande rationaliseringsprogram under den aktuella perioden. Personalstyrkan reducerades med ca 50 personer i Sverige, framförallt i Stockholm, vilket berörde såväl konsulter, som ledare och stabsmedarbetare. De konsulter som främst påverkades var de som arbetade med renodlade marknadsföringsprojekt över Internet. Kostnaderna för att genomföra detta åtgärdsprogram uppgick till 10,6 Mkr. Som ett resultat av detta program kunde den svenska konsultverksamheten redovisa ett positivt resultat före goodwillavskrivningar i september och en ökad genomsnittlig debiteringsgrad. Beläggningsgraden i Stockholm, som utgör cirka 77 procent av den svenska konsultverksamheten, steg från 52 procent i början av september till 68 procent sista veckan i september. Antalet fakturerbara timmar minskade inte under denna period vilket tyder på att Resco inte tappade någon väsentlig omsättning i samband med neddragningen på konsultsidan. Åtgärdsprogrammet kommer att innebära en kostnadsbesparing om ca 3 Mkr per månad. Efter det senaste åtgärdsprogrammet har Resco totalt åstadkommit kostnadsreduktioner på rullande 12 månader motsvarande ca 180 Mkr före jämförelsestörande poster och goodwill jämfört med kostnadsnivån under 2000, vilket motsvarar en besparing på i genomsnitt 15 Mkr per månad. Framtidsutsikter Bedömningen från bokslutskommunikén om en stark tillväxt i år och ett kraftigt förbättrat rörelseresultat kvarstår. Målsättning med ett för helåret positivt resultat före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster, vilken kommunicerats vid tidigare rapporteringstillfällen under året, kommer dock inte att kunna uppnås. Mot bakgrund av genomfört åtgärdsprogram i Sverige och förväntad utveckling i de övriga länderna bedömer Resco att koncernen kommer att kunna redovisa ett positivt resultat före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster under fjärde kvartalet innevarande år. Koncernen Omsättning och resultat Resco-koncernen omsatte 332,8 Mkr (228,4) Mkr under perioden januari - september 2001, vilket var en ökning med 46 procent jämfört med samma period föregående år. Av denna ökning var 32 procentenheter hänförliga till förvärvade bolag under 2000. För tredje kvartalet uppgick omsättningen till 90,8 (78,2) Mkr, dvs en ökning med 16 procent. Proforma ökade koncernens omsättning för de första nio månaderna med 8 procent jämfört med samma period föregående år. Under tredje kvartalet 2001 var omsättningen 6 procent högre jämfört med proforma samma period 2000. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster var väsentligt bättre jämfört med samma period föregående år. Under de första nio månaderna redovisar koncernen en förlust före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster på - 28,9 Mkr vilket var en resultatförbättring om 38 Mkr jämfört med perioden januari - september 2000 då motsvarande resultatmått uppgick till - 66,9 Mkr. För tredje kvartalet uppgick motsvarande belopp till -17,0 (-28,4) Mkr. Rörelseresultat efter goodwillavskrivningar för januari -september uppgick till -44,8 (-59,7) Mkr varav tredje kvartalet stod för -29,4 (föregående år -32,8 inklusive SPP återbäring om 14,5) Mkr. Rörelseresultatet var belastat med 10,6 Mkr avseende reserveringar för uppsagd personal. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -46,0 (-59,0) Mkr. Koncernen Omsätt Juster Juste Omsätt Juster Juster Omsätt ning at rad ning at ad ning Kv 3, rörels Margi Kv 1- rörels Margin Kv 1- 2001 eres.* nal 3, eres.* al 3, Mkr Kv 3, Kv 3, 2001 Kv 1- Kv 1- 2000 2001 2001 Mkr 3, 3, Mkr Mkr % 2001 2001 Mkr % Sverige 57,8 -10,6 -18,3 222,1 -22,6 -10,2 254,9 * * Finland 18,1 -4,1 -22,6 65,0 -1,9 -3,0 53,6 * * Tyskland 16,1 -2,3 -14,3 48,0 -4,4 -9,2 - Koncerneli -1,2 - - -2,3 - - - minering Totalt 90,8 -17,0 -18,7 332,8 -28,9 -8,7 308,5 * Avser rörelseresultat före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster. ** Proforma Sverige Omsättning och resultat Resco Sverige ökade sin omsättning med 6 procent till 222,1 (209,8) Mkr under perioden januari-september 2001 jämfört med samma period föregående år. Denna ökning var i allt väsentligt hänförlig till företagsförvärv. Proforma minskade omsättningen med 13 procent under januari - september (-15 procent under tredje kvartalet). Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster uppgick till - 22,6 (-64,3) Mkr för nio månader, dvs en resultatförbättring med nästan 42 Mkr. Motsvarande resultat för tredje kvartalet 2001 uppgick till -10,5 (-37,6). Mkr. Efter åtgärdsprogrammet var rörelseresultatet i september i den svenska verksamheten före goodwillavskrivningar positivt. Beläggningen inom många andra kompetensområden har varit fortsatt god. Verksamheten Resco i Sverige arbetar med e-integration. E-integration bygger på kundernas allt större behov av att integrera de verksamhetskritiska system som stödjer affärsprocessen, till exempel system som stödjer administration, kommunikation, försäljning, leverans och kundvård. Resco levererar affärsnytta genom att integrera system och lösningar samt komplettera nya lösningar och därmed maximera redan genomförda IT- investeringar hos våra kunder. Styrkan hos Resco ligger i att spetskompetens finns inom dessa områden och att den kombineras med helhetstänkande och tidigare erfarenhet från integrationsprojekt. Verksamheten bedrivs från huvudkontoret i Stockholm och från kontor i Göteborg, Malmö, Västerås och Östersund. Nedanstående tabell visar omsättningen i Sverige fördelat på de olika regionerna, där SandellSandberg betraktas som en egen region, utan någon egentlig geografisk koppling. Omsättni Andel av Omsättni Andel av Antal Region ng, Mkr total ng, Mkr total anställd Kvartal omsättni Kvartal omsättni a, 2001- 3 ng, % 1-3 ng, % 09-30 Stockholm & 38,4 66 150,4 68 143 Nord Öresund 1,9 3 8,3 4 8 Väst 3,9 7 14,1 6 19 Mälardalen 1,9 3 7,9 3 12 Sandellsandber 15,0 26 50,4 23 57 g Centrala - - - - 45 funktioner Koncernelimine -3,3 -5 -9,0 -4 - ringar TOTALT 57,8 100 222,1 100 284 Uppdrag /Kunder Exempel på kunder som Resco arbetar med är AstraZeneca, Pharmacia & Upjohn, Ericsson, Tetra Pak, Svenska Dagbladet, Arla, Telia, Riksdagsförvaltningen, Nordiska Rådet, RSV, KF, Siemens, Nobel Biocare, Cashguard, Nordea, Vasakronan, Volvo och Scania. Finland Omsättning och resultat Verksamheten omsatte 65,0 Mkr under januari-september 2001 (föregående år 53,6 Mkr proforma). Tredje kvartalet uppgick omsättningen till 18,1 Mkr. Den minskade omsättningen i förhållande till föregående kvartal, då omsättningen uppgick till 23,4 Mkr, är i allt väsentligt beroende på säsongsvariationer. Resultatet före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster under nio månader 2001 uppgick till -1,9 Mkr. Motsvarande resultat för tredje kvartalet uppgick till -4,2 Mkr. Omsättningen och resultatet har påverkats negativt med -2,7 Mkr av en anpassning till koncernpolicy av beräkningsmetoden för intäktsredovisning. Verksamhet, uppdrag/kunder Major Blue har produkter inom HRM, CRM, ERP samt konsulttjänster inom IT. Produkterna är dessutom internationellt gångbara och flera kunder finns både i och utanför Europa, bl a i Portugal, Italien och de baltiska staterna där man främst säljer CRM och ERP-relaterade produkter och tjänster. Det mest framträdande området på den finska marknaden är HRM där marknadspositionen är mycket stark. Genom förvärvet av Sector Oy med 14 anställda, som ingår i koncernen från och med juli i år, stärktes marknadspositionen inom detta område ytterligare. Finlands inträde i Euro-samarbetet ökar efterfrågan på både nyförsäljning samt anpassningar av tidigare genomförda installationer. Animated Images AB i Sverige, verksamt inom Product Data Management- program, ingår i koncernen från augusti månad. Verksamheten i Finland bedrivs vid kontor i Helsingfors, Tammerfors, Joensu och Åbo. Antal anställda vid periodens slut uppgick till 165 personer. Tyskland Omsättning och resultat Verksamheten omsatte under perioden januari-september 2001 48,0 Mkr varav 16,1 Mkr härrör från tredje kvartalet. Det är en bibehållen nivå jämfört med andra kvartalet då omsättningen uppgick till 16,2 Mkr. Resco har nu varit verksamt i Tyskland i ett år, sedan starten i oktober 2000. Omsättningen under rullande tolv månader uppgick till 59,9 Mkr. Rörelseresultatet uppgick till -4,4 Mkr. Under andra kvartalet uppgick motsvarande resultat till -2,3 Mkr. Resultatnedgången beror på ökat antal anställda och säsongsvariationer samtidigt som en tendens till avmattning på marknaden har påverkat beläggningen negativt. Verksamhet, uppdrag/kunder Resco i Tyskland är verksamt inom tre områden; IT och affärssystem som svarar för merparten, 60 procent, av verksamheten; affärsutveckling och IT-arkitektur (business consulting) som motsvarar 30 procent samt kommunikation och webb som motsvarar resterande andel på 10 procent. På listan över befintliga kunder finns bland andra Siemens, kraftbolaget HEW (Vattenfall), Axel Springer Verlag, Comdirect bank, Volkswagen, Ericsson, Dresdner Bank, Clearstream Bank. Exempel på nya kunder under perioden är British Petrolium. Resco Tyskland är baserat i Hamburg, Tysklands centrum för IT, webb och design. Den tyska marknaden är fragmenterad och lokal närvaro i flera förbundsstater är nödvändig för fortsatt expansion. Planering inför etablering i Berlin och Frankfurt har därför startats. Sådan etablering kommer dock endast genomföras om de finansiella förutsättningarna tillåter detta och inte påverkar möjligheterna att uppnå lönsamheten. Antalet anställda uppgick vid periodens utgång till 89 personer. Intressebolag Det av Resco till 45 procent ägda bolaget Involve Learning ASA med huvudkontor i Oslo är verksamt inom e-learning. Bolaget hade per 30 september 74 anställda totalt i de nordiska länderna och hade en omsättning under perioden januari - september om 39,0 Mkr och ett resultat före skatt på -10,9 Mkr. Då e-learning inte tillhör Rescos huvudstrategi och kärnverksamhet samt med hänsyn till att Resco snarast avser avyttra detta bolag har Involve Learning ASA inte konsoliderats genom kapitalandelsmetoden, utan aktieinnehavet redovisas till anskaffningsvärdet. Resco fortsätter aktivt arbetet med att avyttra sin andel i detta företag. Hackås IT-Partner AB i Hackås, vilket ägs till 50 procent av Resco hade ingen verksamhet under perioden. Moderbolaget Resco AB (publ) omsatte 174,0 (148,1) Mkr under perioden januari- september 2001 och redovisade ett resultat efter finansiella poster om - 38,0 (-49,0 inklusive SPP-återbäring om 14,5) Mkr. För rapporteringsperioden, juli-september, uppgick omsättningen till 42,6 (39,8) Mkr med ett resultat efter finansiella poster om -23,2 (-23,3) Mkr. Under rapporteringsperioden förvärvades aktier i dotterföretag för 5,2 Mkr avseende Sector Oy och Animated Images Sweden AB. Förvärven finansierades med apportemission om totalt 2,3 Mkr och resterande del via kontant betalning. Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 1,4 (7,8) Mkr. Investeringar i övriga immateriella tillgångar bestående av produktutvecklingskostnader och systemutvecklingskostnader för internt bruk uppgick till 0,9 (0) Mkr. Moderbolagets likvida medel uppgick vid periodens utgång till 0 (31 december, 2000: 7,8) Mkr. Checkräkningskredit var utnyttjad till ett belopp om 23,4 Mkr. För mer information om likviditeten i koncernen som helhet se rubriken Finansiell ställning nedan. Redovisningsprinciper Rescos delårsrapport är upprättad i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20 Delårsrapportering. Ett antal nya redovisningsrekommendationer från Redovisningsrådet med obligatorisk tillämpning från räkenskapsåret 2001 har trätt i kraft under 2001. Tillämpningen av dessa har ej medfört omräkning av redovisat resultat eller eget kapital. Ackumulerade underskottsavdrag (s k förlustavdrag) uppgick i koncernen per 30 september, 2001 till 136 Mkr. Dessa underskottsavdrag kan utnyttjas till att reducera skatten på framtida vinster. Då det föreligger osäkerhet om exakt inom vilken tidsrymd dessa underskott kommer att kunna utnyttjas har bolaget dock valt att inte redovisa uppskjuten skattefordran avseende dessa underskottsavdrag per 30 september, 2001. Ny utvärdering av huruvida uppskjuten skattefordran för underskottsavdrag skall redovisas eller ej kommer att göras vid varje kvartalsbokslut. Tillämpade redovisningsprinciper är i övrigt oförändrade jämfört med närmast föregående rapportperiod som avslutades 31 december, 2000. Investeringar Investeringar i goodwill uppgick till 3,7 (257,2) Mkr vilket avsåg förvärven av Sector Oy med 14 anställda samt Animated Images Sweden AB med 3 anställda. Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 5,0 (17,8) Mkr i koncernen. Investeringar i övriga immateriella tillgångar bestående av produktutvecklingskostnader och systemutvecklingskostnader för internt bruk uppgick till 0,9 (0) Mkr. Finansiell ställning Det totala kassaflödet under tredje kvartalet 2001 uppgick till -0,4 (motsvarande period föregående år: -58,5 inklusive nyemission om 165,6 Mkr) Mkr. Kassaflödet från rörelsen uppgick till -17,6 (-20,9) Mkr, från investeringsverksamheten -3,5 (-33,1) och från finansieringsverksamheten 20,7 (-4,5) Mkr. Kassaflödet under perioden januari till september 2001 uppgick till -14,3 (54,5) Mkr. Koncernens likvida medel exklusive krediter uppgick vid periodens utgång till 10,1 Mkr (31 december, 2000: 24,4) Mkr. Utnyttjad kredit uppgick per 30 september, 2001 till -28,3 Mkr varav moderbolaget stod för 23,4 Mkr. Kassalikviditeten uppgick till 166 (284) procent. Koncernens totala kreditlöften uppgick per 30 september till ca 50 Mkr. Av denna kredit avser 40 Mkr moderbolaget (20 Mkr per 30 juni). 30 Mkr av dessa 40 Mkr är utformad som en fakturabelåningskredit. Fakturorna är därmed överlåtna till kreditinstitut. Moderbolaget har också under perioden utökat tillgängliga krediter med en checkräkningskredit om 10 Mkr. Resterande kredit avser de utländska verksamheterna. Styrelsen arbetar för närvarande med att se över koncernens fortsatta kapitalbehov. Ett antal konkreta lösningar för att säkerställa finansieringen diskuteras. Av koncernens avsättningar uppgick pensionsåtagande enligt FPG/PRI- systemet till 11,6 (31 december 2000: 13,4) Mkr. Under andra kvartalet 2001gjordes en engångsamortering av PRI-skulden om 2,5 Mkr varav 2 Mkr med användning av återbäring från SPP. Förlagslån uppgick till 5,4 (31 december 2000: 5,5) Mkr. För att kunna ge nyanställda möjlighet att i efterhand delta i det incitamentsprogram i vilket det konvertibla förlagslånet ingår (1999/2002), har ett av Rescos dotterbolag tecknat en del av lånet för vidareförsäljning till nyanställda. Totalt uppgår förlagslånen i moderbolaget till 7,4 Mkr. Koncernens skattesituation Med undantag för goodwillavskrivningar är i allt väsentligt koncernens kostnader avdragsgilla. Goodwillavskrivningarna för perioden januari - september 2001 uppgick till 5,4 (8,5) Mkr. För kvartalet uppgick goodwillavskrivningarna till 1,8 Mkr. Totalt uppgår koncernens goodwill till 127,0 Mkr per 30 september, 2001. Goodwill skrivs av med 5 procent per år. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/30/20011030BIT01040/bit0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/30/20011030BIT01040/bit0001.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar