Resurs Bank delårsrapport januari-juni 2020

stabil period i turbulent omvärld Nils Carlsson, VD Resurs Bank AB
 

1 januari—30 juni 2020*

  • Utlåning till allmänheten ökade med 2% till 30 853 MSEK, i lokal valuta var ökningen 6%.
  • Rörelsens intäkter ökade med 2% till 1 750 MSEK
  • Rörelseresultatet före kreditförluster ökade med 4% till 1 083 MSEK
  • Rörelseresultatet minskade med 16% till 618 MSEK
  • K/I före kreditförluster uppgick till 38,1% (39,3%)
  • Kreditförlustnivån uppgick till 3,0% (2,1%), ökningen är en teknisk effekt av den historiskt höga lånebokstillväxten samt den extra kreditreserveringen om 75 MSEK som gjordes i första kvartalet.
 

VD kommenterar

Digitaliseringen har i grunden förändrat hur vi interagerar, kommunicerar och konsumerar, där situationen med covid-19 ytterligare snabbat på utvecklingen i samhället. Den digitala utvecklingen föder nya kundbeteenden och affärsmodeller där snabbfotade och tekniskt innovativa aktörer som Resurs, stärker sin konkurrenskraft genom att ständigt göra sig relevanta för både dagens och morgondagens kunder. Vi skapar värden för våra retail finance-partners genom att kombinera vår långa och gedigna branscherfarenhet av detaljhandel och konsumentkreditlån med digitalisering och AI, och säkerställer på så sätt en trygg kreditbedömning och en fin kundupplevelse. En styrka, som inte minst under denna utmanande period, visade sitt värde genom vår förmåga att på alla sätt stötta våra retail finance-partners med att anpassa affärsmodellerna utifrån rådande omständigheter. Vi kunde också se att trots en mycket turbulent marknad presterade flera branscher bra under perioden.

Successiv återhämtning avslutade en turbulent första period
Perioden av samhällsnedstängning runt om i Norden och en snabbt fallande ekonomi påverkade självklart Resurs verksamhet. Samtidigt visade vår affärsmodell, med retail finance som stabil kärna, återigen sin unika flexibilitet och anpassningsförmåga genom att balansera och kompensera för skiftande förutsättningar på de nordiska marknaderna och i olika branscher. Den gjorde oss snabbfotade när det gällde att bromsa och gasa i takt med den successiva återhämtningen och bidrog starkt till en stabil första period. Vår lånebok ökade med 2 procent jämfört med motsvarande period 2019 och uppgick till 30 853 MSEK, i lokal valuta var ökningen
6 procent. Rörelseresultat före kreditförluster ökade med 4 procent till 1 083 MSEK. Kreditförlusterna uppgick till 3,0 procent som en teknisk effekt av den historiskt höga lånebokstillväxten. De extra kreditreserveringar som gjordes under andra halvåret 2019 om
35 MSEK respektive under första perioden 2020 om 75 MSEK baserades på vår konservativa kreditmodell. För att minska riskerna i nyutlåning gjordes löpande åtgärder såsom justeringar av kreditbedömningen,
vilket påverkade lånebokstillväxten negativt.

Varierande påverkan och nytt strategiskt partnersamarbete
Konjunkturlägets och covid-19 effekter på våra tre affärssegment varierade en hel del. Inom Payment Solutions blev effekterna som helhet förhållandevis små, då de branscher som direkt drabbades av en starkt vikande försäljning kompenserades av andra branscher som tvärtom såg en normal eller ökad efterfrågan. Under perioden slöt Resurs ett strategiskt partnersamarbete med Gekås Ullared, där vi fått förtroendet att driva nästa steg i deras digitaliseringsresa med lansering av ett nytt koncept av kort- och betallösningar under första perioden 2021. Fokus för samarbetet ligger också på att arbeta mer avancerat med CRM för att anpassa kundkommunikationen med målsättningen att stärka såväl kundrelationer som varumärke. Marknaden för Consumer Loans präglades överlag av en stabil efterfrågan. Som vi tidigare rapporterat var den norska marknaden fortsatt utmanande med en vikande aktivitet, vilket påverkade lånebokens utveckling negativt.

Långsiktighet, flexibilitet och anpassningsförmåga i viktig symbios
Under våra 40 år som nischbank har vi tagit oss igenom ett antal lågkonjunkturer och finans-kriser. Även om det framtida konjunkturförloppet är fortsatt svårbedömt, vet vi att vår affärsmodell med sin diversifiering av både marknader och branscher ger oss nödvändig stabilitet och kraft för att med ett konstruktivt och flexibelt agerande möta utmaningarna här och nu. Ytterligare en styrka är vår förmåga att ha ett långsiktigt och hållbart perspektiv i allt vi gör. Resurs kärnaffär i form av lån och krediter baseras på hållbar kreditgivning där en noggrann kreditprocess säkerställer både kundens möjligheter att fullfölja sina åtaganden och underlag för prissättning. I vårt ansvar ligger att skapa en hållbar affär för alla parter, vilket är såväl en förutsättning för tillväxt och lönsamhet som för att förtjäna marknadens förtroende.

Resurs finansiella ställning och kapitalposition är stark, och tillsammans med de vidtagna åtgärderna gör det oss väl rustade för en fortsatt tillväxtresa.

Nils Carlsson, VD Resurs Bank AB


För ytterligare information, kontakta:
Nils Carlsson, CEO, nils.carlsson@resurs.se; +46 42 382000
Jonas Olin, CFO & Head of IR, jonas.olin@resurs.se; +46 42 382000
Christina Jungvid Ohlsson, IR Officer, christina.jungvidohlsson@resurs.se; +46 707 816558

 

OM RESURS BANK
Resurs är en nordisk nischbank med ledande betal- och finansieringslösningar för handeln och dess kunder. Vi hjälper företag och privatpersoner att låna, spara och betala. Med över 40 års erfarenhet av handel, gör vi det snabbt, enkelt och tryggt att handla, både online och i butik. Vi sätter kundupplevelsen i fokus och arbetar för att få det roliga att hända och det svåra att kännas enklare. Idag har vi en kundbas på cirka 6 miljoner privatkunder och 727 anställda i Norden. När det i denna rapport skrivs koncernen avses Resurs Bank-koncernen.

* Vissa nyckeltal som anges i detta avsnitt är inte upprättade i enlighet med IFRS eller kapitaltäckningsregelverket, d.v.s. är alternativa nyckeltal. Beräkningar och avstämning mot information i de finansiella rapporterna av dessa nyckeltal återfinns på hemsidan under Finansiella rapporter. Definitioner av nyckeltal återfinns på sidan 25. I detta avsnitt refererar förändring och jämförelsesiffror till samma period föregående år. Detsamma gäller för övriga textavsnitt i delårsrapporten, resultatposter och kassaflöde jämförs med samma period föregående år. Undantag är finansiell ställning där jämförelsesiffran avser 31 december 2019.

 

Denna information är sådan information som Resurs Bank AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juli 2020 kl. 07,30 CET.