Kallelse till årsstämma i Resurs Holding

Report this content

Aktieägarna i Resurs Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredag den 27 april 2018 klockan 11.00 på Dunkers Kulturhus, Kungsgatan 11, Helsingborg.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska

•                    dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken lördagen den 21 april 2018. Eftersom avstämningsdagen infaller på en lördag måste aktieägare se till att vara införda i aktieboken fredagen den 20 april 2018,

•                    dels anmäla sin avsikt att delta senast måndagen den 23 april 2018. Anmälan görs på bolagets hemsida www.resursholding.se, på telefon 08-402 91 71 eller med post till Resurs Holding AB, ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm.

Aktieägare ska i anmälan ange namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och eventuella biträden. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att få delta i årsstämman. För att denna omregistrering ska vara genomförd fredagen den 20 april 2018 måste aktieägaren underrätta sin förvaltare om detta i god tid före denna dag. Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingar till ovanstående postadress, i god tid före årsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.resursholding.se. Aktieägare kan inte rösta eller på annat sätt delta vid årsstämman på distans.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.                Årsstämmans öppnande.
2.                Val av ordförande vid årsstämman.
3.                Upprättande och godkännande av röstlängd.
4.                Godkännande av dagordning.
5.                Val av en eller två justeringspersoner.
6.                Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
7.                Anförande av den verkställande direktören och finanschefen.
8.                Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
9.                Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
10.              Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
11.              Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
12.              Redogörelse för valberedningens arbete och förslag.
13.              Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
14.              Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn.
15.              Val av styrelseledamöter:
                   (a)               Jan Samuelson (omval, valberedningens förslag)
                   (b)               Martin Bengtsson (omval, valberedningens förslag)
                   (c)               Mariana Burenstam Linder (omval, valberedningens förslag)
                   (d)               Fredrik Carlsson (omval, valberedningens förslag)
                   (e)               Anders Dahlvig (omval, valberedningens förslag)
                   (f)                Christian Frick (omval, valberedningens förslag)
                   (g)               Lars Nordstrand (omval, valberedningens förslag)
                   (h)               Marita Odélius Engström (omval, valberedningens förslag)
                   (i)                Mikael Wintzell (nyval, valberedningens förslag)
16.              Val av styrelseordförande.
17.              Val av revisor.
18.              Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
19.              Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier.
20.              Årsstämmans avslutande.

VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG

Val av ordförande vid årsstämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Jan Samuelson väljs till ordförande vid stämman.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkterna, 13, 15 (a)-(h) och 16)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av nio ledamöter.

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna Jan Samuelson, Martin Bengtsson, Mariana Burenstam Linder, Fredrik Carlsson, Anders Dahlvig, Christian Frick, Lars Nordstrand och Marita Odélius Engström samt nyval av Mikael Wintzell.

Valberedningen föreslår omval av Jan Samuelson till styrelseordförande.

Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn (punkt 14)

Valberedningen föreslår att arvode för ordinarie styrelsearbete för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå enligt följande:

  • 1 320 000 kronor till styrelsens ordförande,
  • 440 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna.

Det föreslagna arvodet för ordinarie styrelsearbete innebär en ökning med 10 procent jämfört med föregående år (för såväl ordföranden som för övriga ledamöter).  

Valberedningen har vidare föreslagit att arvode för arbete inom styrelsens utskott för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska vara oförändrat och utgå enligt följande:

  • 100 000 kronor till ordförande och 50 000 kronor till envar av övriga ledamöter i Audit Committee,
  • 250 000 kronor till ordförande och 125 000 kronor till envar av övriga ledamöter i Corporate Governance Committee,
  • Inget arvode för arbete i Remuneration Committee ska utgå.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkända fakturor.

Val av revisor (punkt 17)

Valberedningen föreslår, i enlighet med Audit Committees rekommendation, att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor och att det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB omväljs som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2019. Ernst & Young AB har informerat bolaget om att den auktoriserade revisorn Niklas Paulsson kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor om Ernst & Young AB omväljs till revisor.

STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (punkt 10)

Styrelsen föreslår en utdelning om 1,80 kronor per aktie, sammanlagt 360 000 000 kronor, och att avstämningsdag för utdelningen ska vara onsdagen den 2 maj 2018. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen betalas ut till aktieägarna måndagen den 7 maj 2018. Sista dag för handel med bolagets aktier inklusive rätt till utdelning är fredagen 27 april 2018.

Med beaktande av att bolaget under hösten 2017 övergick till halvårsvisa utdelningar och av styrelsens avsikt att även fortsättningsvis upprätthålla en sådan ordning, följer styrelsen genom sitt förslag inför årsstämman 2018 den utdelningspolicy som innefattar att bolaget ska distribuera minst 50 procent av den årliga konsoliderade nettovinsten på medellång sikt. Den föreslagna utdelningen, inkl. en sådan utdelning som beslutades vid den extra bolagsstämman i oktober 2017, skulle motsvara cirka 61 procent av 2017 års resultat.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 18)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar anta följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare för tiden fram till årsstämman 2019.

Ersättning till ledande befattningshavare ska beslutas av styrelsen i enlighet med interna riktlinjer och krav som är baserade på från tid till annan gällande föreskrifter om ersättningssystem i bank- respektive försäkringsverksamheten.

Ledande befattningshavares ersättning kan omfatta fast lön, långsiktiga incitamentsprogram, pension och övriga förmåner. Till kretsen av ledande befattningshavare utgår ingen form av bonus eller annan rörlig ersättning.

Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och återspegla individens prestationer och ansvar samt, med avseende på aktiebaserade incitamentsprogram, den värdeutveckling för bolagets aktie som kommer aktieägarna till del. Den sammanlagda ersättningen, även i samband med att anställning upphör, ska motverka osunt risktagande.

Beslut om långsiktiga incitamentsprogram ska fattas av bolagsstämman.

Pensionsförmåner ska vara premiebestämda. I undantagsfall ska det dock kunna utgå pensionsförmåner enligt gällande kollektivavtal, såsom mellan Svensk Handel, Unionen & Akademikerförbunden.

Medlemmar i koncernledningen ska normalt ha en uppsägningstid om högst 12 månader. För verkställande direktören ska en uppsägningstid om högst 18 månader gälla. Inga avgångsvederlag ska utgå.

Styrelsen ska ha rätt att frångå de av årsstämman beslutade riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Kretsen av ledande befattningshavare som omfattas av riktlinjerna är verkställande direktören och övriga medlemmar i koncernledningen.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier (punkt 19)

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om förnyat bemyndigande för styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma 2019 vid ett eller flera tillfällen, under förutsättning att tillämpliga kapitaltäckningsregler vid varje sådant tillfälle tillåter det, genomföra förvärv av egna aktier i enlighet med följande villkor:

  • Förvärv av egna aktier får ske av högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 5 procent av samtliga aktier i bolaget.
  • Förvärv av egna aktier ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter.
  • Förvärv av egna aktier får endast ske till ett pris per aktie inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
  • Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Enligt årsredovisningen för räkenskapsåret 2017 uppgår bolagets fria egna kapital (disponibla vinstmedel och fria fonder) till 2 465 928 445 kronor. Styrelsen föreslår en utdelning om sammanlagt 360 000 000 kronor till aktieägarna, varefter 2 105 928 445 kronor således finns kvar av det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen.

Syftet med bemyndigandet att förvärva egna aktier är att ge styrelsen ett instrument att löpande under året anpassa och förbättra bolagets kapitalstruktur, inklusive för att kalibrera bolagets faktiska kapitalposition i förhållande till det fastställda målet för densamma, och därigenom skapa ytterligare värde för aktieägarna.

ÖVRIG INFORMATION

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande fanns i bolaget totalt 200 000 000 aktier med en röst vardera, således totalt 200 000 000 röster. Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande innehar bolaget inga egna aktier.

Särskilda majoritetskrav

Stämmans beslut enligt punkten 19 ovan är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Bemyndigande

Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden.

Handlingar

Styrelsens fullständiga beslutsförslag finns intagna i kallelsen. Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till styrelse och information om föreslagna styrelseledamöter, årsredo­visningen samt revisionsberättelsen för 2017, revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen, styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § respektive 19 kap. 22 aktiebolagslagen samt redogörelse för resultatet av ersättningsutskottets utvärdering enligt Svensk kod för bolagsstyrning finns, tillsammans med fullmaktsformulär, tillgängliga på bolagets hemsida, www.resursholding.se, hos bolaget på adress Ekslingan 9 i Helsingborg samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

För att beställa handlingarna kan samma telefonnummer och adress användas som för anmälan till årsstämman, se ovan.

Aktieägares frågerätt

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

Helsingborg i mars 2018

RESURS HOLDING AB (PUBL)

STYRELSEN

_____________

Övrigt

Program vid årsstämman:

10.30 Entrén till stämmolokalen öppnas.

11.00 Årsstämman öppnas.

Non-Swedish speaking shareholders

A translation of this notice to attend the Annual General Meeting of Resurs Holding AB (publ), to be held on Friday 27 April 2018 at 11.00 CET at Dunkers Kulturhus, Kungsgatan 11, Helsingborg, Sweden, is available on www.resursholding.se.

Mer information:

Peter Rosén, CFO & Head of IR, peter.rosen@resurs.se +46 736 56 49 34
Sofie Tarring, IR-Officer, sofie.tarring@resurs.se +46 736 44 33 95 

Om Resurs Holding:

Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, privatlånlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på över 5,5 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av 2017 uppgick antalet anställda till 763 personer och låneboken till 24,1 miljarder kronor. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.


Taggar: