Kommuniké från Resurs Holdings årsstämma 2019

Report this content

Resurs Holding AB (publ) har idag hållit årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram.

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Jan Samuelson, Martin Bengtsson, Mariana Burenstam Linder, Fredrik Carlsson, Anders Dahlvig, Christian Frick, Lars Nordstrand Marita Odélius Engström och Mikael Wintzell, samt nyval av Johanna Berlinde. Jan Samuelson omvaldes till ordförande för styrelsen. Ernst & Young AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Ernst & Young AB har informerat att de kommer att utse Niklas Paulsson som huvudansvarig revisor.

Årsstämman fastställde årsredovisningen för 2018 och beslutade att en kontantutdelning om 1,95 kr per aktie ska lämnas till aktieägarna för räkenskapsåret 2018, med måndagen 29 april 2019 som avstämningsdag. Utbetalning till aktieägarna beräknas ske fredagen 3 maj 2019. Vid stämman upplystes om att styrelsen har för avsikt att upprätthålla tidigare ordning med halvårsvisa utdelningar enligt dels beslut vid årsstämman, dels beslut vid extra bolagsstämma under hösten.

Årsstämman beviljade styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Årsstämman beslutade att godkänna arvoden till styrelsen och revisorn samt riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade även i enlighet med styrelsens förslag vad gäller bemyndigande för styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om förvärv av egna aktier, enligt styrelsens förslag avseende erbjudande om återköp av teckningsoptioner av serie 2016/2019 samt slutligen enligt styrelsens förslag om riktad emission av teckningsoptioner av serie 2019/2022 samt överlåtelse av sådana teckningsoptioner.

Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman valdes Jan Samuelson, Christian Frick och Martin Bengtsson till ledamöter i Audit Committee med Jan Samuelson som utskottets ordförande. Till Corporate Governance Committee valdes Lars Nordstrand, Mariana Burenstam Linder och Marita Odélius Engström med Lars Nordstrand som utskottets ordförande och slutligen valdes Jan Samuelson, Fredrik Carlsson och Christian Frick till Remuneration Committee, med Jan Samuelson som utskottets ordförande.

Mer information:
Peter Rosén, CFO & Head of IR, peter.rosen@resurs.se +46 736 56 49 34

Sofie Tarring Lindell , IR-Officer, sofie.tarringlindell@resurs.se +46 736 44 33 95  

Om Resurs:
Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, privatlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 5,9 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av det första kvartalet 2019 uppgick antalet anställda till 732 personer och låneboken till 29,2 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm.

Taggar: