Resurs Bank avser att genomföra en koncern-intern gränsöverskridande fusion med yA Bank AS

Styrelsen för Resurs Bank AB (publ) (”Resurs Bank”), ett helägt dotterbolag till Resurs Holding AB (publ), offentliggör en avsikt att inleda ett förfarande för att fusionera Resurs Bank och det helägda dotterbolaget yA Bank AS (”yA Bank”), genom en gränsöverskridande fusion. Avsikten är att fusionen ska vara genomförd under 2018.

Resurs Bank förväntar sig att den föreslagna fusionen möjliggör ett mer effektivt utnyttjande av interna resurser och kunskapsöverföring, ett bredare produkterbjudande under varumärket Resurs och en optimering av kapital- och likviditetsutnyttjande inom Resurs Holding-koncernen. Genomförande av fusionen innebär att det regulatoriska kapitalkravet sänks med 0,6 procentenheter på grund av lägre buffertkrav, i absoluta tal motsvarar det 160 MSEK. Samtidigt stärks kapitalrelationstalen med 0,3 procentenheter på grund av att valutariskexponeringen reduceras, motsvarande 70 MSEK .

Genomförande av fusionen förutsätter nödvändiga tillstånd och samtycken. För det fall beslut fattas att genomföra fusionen, kommer verksamheten i Norge därefter att bedrivas i Resurs Banks norska filial.

Resurs Bank är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, privatlån, sparkonton, kreditkort och försäkringar. Under 2015 förvärvade Resurs Bank den norska nischbanken yA bank som erbjuder sina kunder privatlån, sparkonton, kreditkort och försäkring. 

Denna information är sådan information som Resurs Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Sofie Tarrings försorg, för offentliggörande den 28 februari 2018 kl. 08.00 CET 

Mer information:
Peter Rosén, CFO & Head of IR, peter.rosen@resurs.se +46 736 56 49 34

Sofie Tarring, IR-Officer, sofie.tarring@resurs.se +46 736 44 33 95   

Om Resurs Holding:
Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, privatlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på över 5,5 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av 2017 uppgick antalet anställda till 763 personer och låneboken till 24,1 miljarder kronor. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Taggar:

Om oss

Om Resurs Holding Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, privatlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 5,9 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av 2018 uppgick antalet anställda till 765 personer och låneboken till 28 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm.