Resurs Holding—bokslutskommuniké jan—dec 2015

1 oktober—31 december 2015

 • Rörelsens intäkter ökade med 18 % till 678 MSEK.
 • Rörelseresultatet ökade med 11 % till 208 MSEK.
 • Resultatet belastades av kostnader på 50 MSEK relaterade till förvärvet av yA Bank och förberedelser för en eventuell börsnotering.
 • Rörelseresultat justerat för engångsposter ökade med 37 % och uppgick till 258 MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning minskade med 4 % och uppgick till 0,70 SEK.

1 januari—31 december 2015

 • Rörelsens intäkter ökade med 21 % till 2 371 MSEK.
 • Rörelseresultatet ökade med 36 % till 838 MSEK.
 • Resultatet belastades av kostnader på 105 MSEK relaterade till förvärvet av yA Bank och förberedelser för en eventuell börsnotering.
 • Rörelseresultat justerat för engångsposter ökade med 53 % och uppgick till 943 MSEK.
 • Utlåning till allmänheten ökade med 31 % till 18 198 MSEK.
 • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 13,1 % (13,4).
 • Total kapitalrelation uppgick till 14,2 procent (14,7).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning ökade med 32 % och uppgick till 3,16 SEK.
 • K/I före kreditförluster (exkl. Insurance) uppgick till 48,1 % (51,5).
 • Avkastning på eget kapital, ex. immateriella tillgångar, (RoTE) uppgick till 21,4 % (20,4).

VD KOMMENTERAR:

Ännu ett starkt år i Resurs fina historia

2015 var ett starkt år för Resurs med accelererade intäkter och rörelseresultat. Under det fjärde kvartalet konsoliderade vi förvärvet av norska yA Bank, vilket ytterligare stärker vår nordiska position. Vi tecknade också flera nya avtal med partners inom retail finance samt erhöll Privata Affärers pris ”Årets Bankapp” för vår mobiltjänst Loyo. Som ett led i ägarnas överväganden av olika strategiska alternativ, bland annat en börsintroduktion, satte vi nya tydliga finansiella mål för koncernen. Trots att kvartalet belastades av engångskostnader kopplade till förvärv och för-beredelser för en eventuell börsnotering visar Resurs ett starkt ökande resultat jämfört med föregående år.

Resurs kan lägga ytterligare ett framgångsrikt år bakom sig. Våra tre affärssegment Payment Solutions, Consumer Loans och Insurance har under 2015 alla tre levererat bättre resultat än året innan.

Inte minst vår grundaffär inom retail finance, med långa relationer med detaljhandeln, har utvecklats väl. Vi har också vunnit ett stort antal nya partners. Vårt aktiva arbete med att utbilda befintliga partners och dess personal samt att stötta dem i utvecklingen av deras affär med till exempel lojalitetskoncept, har lett till att de ökar sin försäljning och vi vår.

Även vår verksamhet inom konsumentlån har vuxit avsevärt under året, medan vår kreditkortsverksamhet inte utvecklats riktigt så starkt som vi hoppats. Inom kortverk-samheten har vi lanserat intressanta produktnyheter, vilka vi räknar med ska ge effekt under 2016. Insurance har utvecklats väl under året med flera nya partners.

E-handeln har haft en stark utveckling under året, särskilt framgångsrika har vi varit inom resebranschen där både nya och befintliga partners har valt att samarbeta med oss för vår webhandel. Men, starkast försäljningsutveckling ser vi bland omnikanals-partners som använder våra tjänster både i den fysiska butiken och på nätet.

Vi har lanserat en app som heter Loyo där konsumenter kan samla sina lojalitetskort från olika butikskedjor. Loyo utgör ytterligare ett sätt för oss att hjälpa våra partners att skapa lojalitet hos deras kunder och öka antalet återbesök av desamma. För konsumenter betyder det att de inte måste gå omkring med alla kort i plånboken, vilket också var ett skäl till att vi för Loyo i december fick priset ”Årets Bankapp” av tidningen Privata Affärer.

Tittar vi på utvecklingen i våra olika länder så går framförallt Sverige och Norge starkt, medan konjunkturen och därmed konsumtionen är svagare i Danmark och Finland. Integrationen av tidigare förvärvade bolag, Dan-Aktiv och Finaref, har genomförts under året. Vi har nu våra personalstyrkor samlade i nya lokaler i både Oslo och Helsingfors, samt i Dan-Aktivs lokal sedan tidigare, i Köpenhamn.

I somras annonserade vi köpet av yA Bank. Affären slutfördes, efter myndighets-godkännanden, i slutet av oktober då yA Bank också konsoliderades in i Resurs-koncernen. yA Bank är en spännande bank som fokuserar på konsumentlån och har en fantastisk tillväxt.

För mig och koncernledningen har 2015 varit ett händelserikt år, då vi också tagit de första stegen mot en möjlig framtida börsnotering. Det har inneburit många positiva förändringar för oss. Vi har fått nya styrelsemedlemmar, en delvis förnyad koncernledning och vi har satt nya finansiella mål. Det är inspirerande att få leda denna resa som nu är på väg in i en ny, spännande fas.
Kenneth Nilsson, VD Resurs Holding AB

För mer information kontakta:
Peter Rosén, CFO, peter.rosen@resurs.se, +46 736 654934
Gunilla Wikman, Investor Relations Manager, gunilla.wikman@resurs.se; +46707638125

Om Resurs Holding
Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, konsumentlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs har sedan starten 1977 etablerat samarbeten med fler än 1 200 butikskedjor och sammanlagt cirka 35 000 butiker. Därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 5 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 en bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av 2015 uppgick antalet anställda till cirka 700 personer och låneportföljen till över 18 miljarder kronor.

Taggar:

Om oss

Om Resurs Holding Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, konsumentlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 6 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av det tredje kvartalet 2020 uppgick antalet anställda till 723 personer och låneboken till 31,2 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera