Resurs Holding Delårsrapport januari—mars 2019

Report this content

”Resurs står starkt och fortsatte under kvartalet att växa snabbare än marknaden och ta marknadsandelar.” Kenneth Nilsson, VD Resurs Holding AB

1 januari—31 mars 2019*

  • Utlåning till allmänheten ökade med 16% till 29 182 MSEK
  • Rörelsens intäkter ökade med 11% till 896 MSEK
  • Rörelseresultatet ökade med 10% till 378 MSEK
  • Resultat per aktie ökade med 11% till 1,47 SEK
  • K/I före kreditförluster, exklusive Insurance, uppgick till 40,1% (40,7%)
  • Kreditförlustnivån uppgick till 2,2% (2,1%)

VD kommenterar

Årets första tre månader präglades av en fortsatt god tillväxt i båda våra banksegment och på samtliga fyra nordiska marknader. Vår lånebok ökade med 16 procent och uppgick till 29 182 MSEK, vilket med god marginal möter Resurs mål att den totala utlåningen ska växa organiskt med över 10 procent årligen. Rörelsens intäkter ökade i sin tur med 11 procent till 896 MSEK (806) och K/I-talet exklusive Insurance fortsatte att förbättras och uppgick till 40,1 procent (40,7 procent). Totalt sett ökade kvartalets resultat efter skatt med 11 procent och uppgick till 294 MSEK (265).

Det är med andra ord ett Resurs som står starkt och som under kvartalet fortsatte att växa snabbare än marknaden och ta marknadsandelar.

Investeringar och strategiska partnerskap som driver utvecklingen  

Resurs arbetar kontinuerligt med att etablera strategiska samarbeten som ger ytterligare drivkraft i utvecklingen av innovativa betal- och finansieringslösningar. Ett exempel är det kommersiella partnerskap som under kvartalet inleddes med fintechbolaget Dicopay, parallellt med att vi även gick in som delägare. Med Resurs Checkout i Dicopays mobila plattform skapas ett starkt kunderbjudande som framförallt riktar sig mot ett för oss nytt kundsegment bestående av småföretagare med behov av enkel och snabb fakturering av utförda tjänster.

Vi var tidiga med att erbjuda våra svenska kunder möjligheten att ta emot post via Kivras digitala brevlåda. Under första kvartalet stärkte vi partnerskapet ytterligare genom att investera i Kivras nyetablerade finska joint venture-bolag. Genom att slå följe med Kivra kan vi gemensamt driva digitaliseringen på den finska marknaden samtidigt som vi stärker vårt affärsmässiga erbjudande. Den digitala transformationen bidrar också till att minska pappersförbrukningen och är därmed en viktig del i Resurs långsiktiga hållbarhetsarbete.

Intensivt arbete för att möta en ny marknadssituation på den norska privatlånemarknaden

Payment Solutions och främst retail finance, som är kärnan i affärsmodellen, fortsatte att utmärka sig på samtliga marknader under kvartalet med en stark utveckling både vad gäller tillväxt och ökade marginaler. En grundläggande styrka i Resurs affärsmodell är dess förmåga att balansera och kompensera affärssegmenten för skiftande förutsättningar på de fyra nordiska marknaderna. Inom Consumer Loans i Norge är vår bedömning att samtliga aktörer nu har anpassat sina erbjudanden i enlighet med det nya regelverket som infördes för drygt ett år sedan. Den avsedda och förväntade effekten av regelverket blev också tydlig under kvartalet med en kraftigt ökad konkurrens om de volymer som återstod i kölvattnet av en dämpad möjlighet att bevilja konsumentkreditlån. Den ökade konkurrensen har medfört press nedåt på räntemarginalerna och för att möta detta kommer vi att införa en rad initiativ och åtgärder under andra kvartalet. Vår bedömning är att dessa åtgärder tillsammans med vår välbeprövade affärsmodell ger oss den uthållighet som krävs för att försvara en fortsatt stark position på den norska privatlånemarknaden. Samtidigt kommer vi att fokusera på att öka tillväxttakten på våra övriga marknader, vilket visar på styrkan i vår nordiska affärsmodell.

Sammantaget medförde det att koncernens riskjusterade NBI-marginal påverkades negativt med ett utfall på 9,6 procent (10,4 procent) för första kvartalet. Den försämrade marginalen är främst en effekt av de nya förutsättningarna på den norska privatlånemarknaden. I övrigt levererade vi på eller över våra finansiella mål, vilket Resurs utan undantag gjort under samtliga kvartal som börsnoterat bolag.

Gedigen erfarenhet och digital utveckling i framkant

Med över 40 års erfarenhet av konsumentkreditmarknaden vet vi att den lönsamma vägen framåt handlar om en ständig anpassning till nya förutsättningar, kundbeteenden och villkor. Vår robusta affärsmodell och en digital utveckling i framkant ger oss en stabil plattform för det dagliga arbetet med att förädla och utveckla nya innovativa betal- och finansieringslösningar som skapar värden för oss, liksom för våra många retail finance-partners och kunder. Vi ser med tillförsikt fram emot en fortsatt god och lönsam tillväxt för Resurs affär på samtliga nordiska marknader.

Kenneth Nilsson
VD Resurs Holding AB

Mer information:
Peter Rosén, CFO & Head of IR, peter.rosen@resurs.se +46 736 56 49 34
Sofie Tarring Lindell, IR-Officer, sofie.tarringlindell@resurs.se +46 736 44 33 95

Om Resurs:
Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, privatlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 5,9 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av det första kvartalet 2019 uppgick antalet anställda till 732 personer och låneboken till 29,2 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm.

* Vissa nyckeltal som anges i detta avsnitt är inte upprättade i enlighet med IFRS eller kapitaltäckningsregelverket, d.v.s. är alternativa nyckeltal. Beräkningar och avstämning mot information i de finansiella rapporterna av dessa nyckeltal återfinns på hemsidan under Finansiella rapporter. Definitioner av nyckeltal återfinns på hemsidan under Finansiell data. Belopp inom parentes refererar till 31 mars 2018 gällande finansiell ställning och samma period föregående år i fråga om resultatposter.

Denna information är sådan information som Resurs Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2019 kl. 07.30 CET.

Taggar: