Resurs Holding Delårsrapport januari—september 2019

Report this content

”Fortsatt tillväxt med ytterligare ett starkt kvartal.” Kenneth Nilsson, VD Resurs Holding AB

1 juli —30 september 2019*

 • Utlåning till allmänheten ökade med 13% till 31 125 MSEK
 • Rörelsens intäkter ökade med 5% till 925 MSEK
 • Rörelseresultatet ökade med 6% till 416 MSEK
 • Resultat per aktie ökade med 5% till 1,60 SEK
 • K/I före kreditförluster, exklusive Insurance, uppgick till 37,6% (39,2%)
 • Kreditförlustnivån uppgick till 2,0% (2,1%)

1 januari—30 september 2019*

 • Utlåning till allmänheten ökade med 13% till 31 125 MSEK
 • Rörelsens intäkter ökade med 7% till 2 734 MSEK
 • Rörelseresultatet ökade med 8% till 1 198 MSEK
 • Resultat per aktie ökade med 8% till 4,63 SEK
 • K/I före kreditförluster, exklusive Insurance, uppgick till 38,9% (40,5%)
 • Kreditförlustnivån uppgick till 2,1% (2,1%)
 • Resurs Holding AB planerar att emittera s k primärkapitaltillskottsinstrument (additional tier 1 instruments) i storleksordningen 100-400 MSEK under kommande månader, om marknadsförutsättningarna är gynnsamma. Syftet med en eventuell emission är att ytterligare optimera Resurs kapitalstruktur.

 

VD kommenterar

En god utveckling i båda våra banksegment genererade en fortsatt stark tillväxt i låneboken under årets tredje kvartal. Det innebar att Resurs växte snabbare än marknaden och levererade över vårt finansiella mål med en tillväxt på 13 procent i låneboken, som per den 30 september uppgick till 31 125 MSEK. Resurs nådde också det bästa resultatet någonsin för ett enskilt kvartal med ett resultat efter skatt på 320 MSEK (306). Detta har möjliggjorts genom vår lönsamma tillväxt som baseras på ansvarsfull kreditgivning och fortsatt god kostnadskontroll. K/I-talet exklusive Insurance sjönk ytterligare till 37,6 procent (39,2 procent) och kreditförlusterna låg på stabila 2,0 procent (2,1 procent).


Innovativa lösningar och en rad nya samarbeten med retail finance-partners
Kärnan i Resurs affärsmodell, Payment Solutions och främst retail finance, fortsatte att visa en stark tillväxt under det tredje kvartalet. En framgångsfaktor är vårt målinriktade arbete med att utveckla nya och innovativa lösningar för våra retail finance-partners. Ett talande exempel är att vi under kvartalet lanserade vår Merchant Portal som är en nyutvecklad och uppgraderad version av Resurs partnerportal. Denna ger bland annat handlaren möjlighet att oavsett försäljningskanal snabbt och enkelt fånga all försäljningsstatistik i realtid.

Några exempel på nya samarbeten under kvartalet är att Svensk Handel adderade oss som ny partner. Resurs Checkout utgör nu deras senaste medlemserbjudande inom betallösningar för butik, e- och omni-handel, vilket ger Svensk Handels medlemmar ökade möjligheter att erbjuda sina kunder en smidig köpupplevelse med goda förutsättningar till både högre snittköp och ökad kundlojalitet. Resurs Checkout och omni-lösningens möjlighet att erbjuda en effektiv kundresa bidrog också till att en rad stora aktörer inom eftermarknaden för bilhandel valde att teckna avtal med oss.

Norska konsumentlånemarknaden under stor omstöpning
Sammantaget levererade Consumer Loans en god utlåningstillväxt för det tredje kvartalet, samtidigt som utmaningarna inom affärssegmentet kvarstod. Dessa kan främst härledas till den omfattande omstöpning som den norska marknaden nu genomgår, vilken är en effekt av det nya lagkrav som trädde i kraft i maj tillsammans med implementeringen av Gjeldsregistret i början på juli.

För Resurs handlar det om att i takt med att nya marknadsförutsättningar växer fram utforma ett erbjudande som möter såväl nya spelregler som levererar kund- och affärsvärde. Grundläggande och styrande för alla våra beslut är att god kreditvärdering alltid går före volymer. Vår geografiskt diversifierade affärsmodell med sin förmåga att kompensera affärssegmenten efter varierande marknadsförutsättningar, ger oss den uthållighet och styrka som krävs för att långsiktigt försvara en fortsatt stark position på de nordiska marknaderna.

Vi noterar också en kontinuerlig ökning av snittlånen inom Consumer Loans, vilken är främst driven av möjligheten att med hjälp av kreditmotorn erbjuda större lån till våra konsumenter. Jämfört med motsvarande kvartal 2018 ökade snittlånet med cirka 15 procent till cirka 100 000 SEK. På kortare sikt innebär det en lägre NBI-marginal. På längre sikt bidrar detta dock positivt till vår totala lönsamhet då högre snittlån med högre kreditkvalité medför lägre kreditrisk. 

En stillastående marknad och avvaktande hållning i Norge tillsammans med det växande snittlånet och viss prispress inom hela segmentet gav ett negativt avtryck på den riskjusterade NBI-marginalen, som uppgick till 9,3 procent (10,2 procent) under kvartalet.

Initiativ för att optimera vår kapitalstruktur
I syfte att ytterligare optimera Resurs kapitalstruktur undersöker vi möjligheterna att, om marknadsförutsättningarna är gynnsamma, emittera så kallade primärkapitaltillskottinstrument (AT1-instrument) under kommande månader. Under det tredje kvartalet meddelade vi också att metoden för beräkning av operativ risk ändrades, vilket stärkte våra kapitalrelationstal under det tredje kvartalet med 0,5 procentenheter. 

Sammantaget ger dessa initiativ en stärkt kapitalposition för Resurs och gör oss väl rustade för att med ansvarsfull kreditgivning och god kostnadskontroll fortsätta leverera såväl tillväxt som lönsamhet.

Kenneth Nilsson, VD
Resurs Holding AB

Mer information:
Peter Rosén, CFO, peter.rosen@resurs.se; +46 736 564934
Christina Jungvid Ohlsson, IR Officer, christina.jungvidohlsson@resurs.se; +46 707 816558

Om Resurs Holding:
Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, konsumentlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 6,0 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av det tredje kvartalet 2019 uppgick antalet anställda till 737 personer och låneboken till 31,1 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm.

* Vissa nyckeltal som anges i detta avsnitt är inte upprättade i enlighet med IFRS eller kapitaltäckningsregelverket, d.v.s. är alternativa nyckeltal. Beräkningar och avstämning mot information i de finansiella rapporterna av dessa nyckeltal återfinns på hemsidan under Finansiella rapporter. Definitioner av nyckeltal återfinns på hemsidan under Finansiell data. I detta avsnitt refererar förändring och jämförelsesiffror till samma period föregående år. Detsamma gäller för övriga textavsnitt i delårsrapporten, resultatposter och kassaflöde jämförs med samma period föregående år. Undantag är finansiell ställning där jämförelsesiffran avser 31 december 2018.

Denna information är sådan information som Resurs Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 oktober 2019 kl. 07:30 CET.