Resurs Holdings valberedning utsedd

Report this content

Vid årsstämman den 28 april 2017 beslutades att valberedningen inför kommande årsstämmor ska bestå av ledamöter utsedda av de fyra största aktieägarna per den 31 augusti varje år, samt styrelsens ordförande, som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som är utsedd av den röstmässigt störste aktieägaren.

Valberedningens huvudsyfte och ansvar är att lämna förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, arvode till bolagets revisor samt eventuella förändringar i förslag till valberedning till årsstämman 2020.

Processen med att tillfråga aktieägare om de önskar utse en ledamot av valberedningen har nu avslutats. Inför årsstämman 2020 består valberedningen av Martin Bengtsson utsedd av Resurs Holdings största aktieägare Waldakt AB (familjen Bengtsson), 28,9% av rösterna, Erik Selin utsedd av koncernen Erik Selin Fastigheter AB, Anna Sundberg utsedd av Handelsbanken Fonder AB samt Ulrika Danielson utsedd av Andra AP-fonden. Till följd av att Waldakt AB är Resurs Holdings största aktieägare är Martin Bengtsson i enlighet med den gällande valberedningsinstruktionen valberedningens ordförande. Martin Bengtsson är också styrelsens ordförande.

För att valberedningen ska ha möjlighet att överväga inkomna förslag med tillräcklig omsorg, bör förslag lämnas in senast den 28 februari 2020. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2020 samt på bolagets hemsida.

Aktieägarna i Resurs Holding AB uppmanas att skicka förslag till valberedningen via e-post till valberedning@resurs.se eller via post till Resurs Holding, Att: Valberedningen, Box 22209, 250 24 Helsingborg.

Resurs Holdings årsstämma 2020 kommer att äga rum den 29 april 2020 på Dunkers Kulturhus, Kungsgatan 11, i Helsingborg.

Mer information:
Peter Rosén, CFO & Head of IR, peter.rosen@resurs.se +46 736 56 49 34
Sofie Tarring Lindell, IR-Officer, sofie.tarringlindell@resurs.se +46 736 44 33 95

Om Resurs Holding:
Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, konsumentlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 6,0 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av det andra kvartalet 2019 uppgick antalet anställda till 777 personer och låneboken till 30,3 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm.