Resurs Holdings valberedning utsedd

Report this content

Vid årsstämman den 17 juni 2020 beslutades att valberedningen inför kommande årsstämmor ska bestå av styrelsens ordförande samt av ledamöter utsedda av de fyra röstmässigt största aktieägarna per den sista bankdagen i augusti varje år. Styrelsens ordförande ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som är utsedd av den röstmässigt störste aktieägaren.

Valberedningens huvudsyfte och ansvar är att lämna förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter och ersättning för utskottsarbete samt arvode till bolagets revisor. Valberedningen ska vidare, om det bedöms erforderligt, lämna förslag till ändringar i valberedningens instruktion.

Processen med att tillfråga aktieägare om de önskar utse en ledamot av valberedningen har nu avslutats. Inför årsstämman 2022 består valberedningen av Martin Bengtsson utsedd av Resurs Holdings största aktieägare Waldakt AB (familjen Bengtsson), 28,9% av rösterna, Jonas Strömberg utsedd av koncernen Erik Selin Fastigheter AB, Johannes Wingborg utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ) och Oskar Börjesson utsedd av Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt . Till följd av att Waldakt AB är Resurs Holdings största aktieägare är Martin Bengtsson i enlighet med den gällande valberedningsinstruktionen valberedningens ordförande. Martin Bengtsson är också styrelsens ordförande.

Resurs Holdings årsstämma 2022 kommer att äga rum den 28 april 2022. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2022 samt på bolagets hemsida.

Aktieägarna i Resurs Holding AB uppmanas att skicka förslag till valberedningen via e-post till valberedning@resurs.se eller via post till Resurs Holding, Att: Valberedningen, Box 22209, 250 24 Helsingborg. För att valberedningen ska ha möjlighet att överväga inkomna förslag med tillräcklig omsorg, bör förslag lämnas in senast den 28 februari 2022.

Mer information:
Sofie Tarring Lindell, CFO & Head of IR, sofie.tarringlindell@resurs.se, +46 73 644 33 95

OM RESURS HOLDING
Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, konsumentlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 6 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av det andra kvartalet 2021 uppgick antalet anställda till 735 personer och låneboken till 31,1 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm.