Valberedningens förslag till styrelseordförande i Resurs Holding

Report this content

Valberedningen i Resurs Holding AB har beslutat att inför den extra bolagsstämman den 2 oktober 2019 föreslå att styrelseledamoten Martin Bengtsson utses till styrelsens ordförande.

Som tidigare meddelats har nuvarande styrelseordföranden Jan Samuelson valt att lämna styrelsen i samband med den extra bolagsstämman. Valberedningen har därför arbetat med ett förslag till ny ordförande, och föreslår nu att styrelseledamoten Martin Bengtsson väljs till ny styrelseordförande. Valberedningen har särskilt fäst vikt vid Martin Bengtssons mångåriga erfarenhet av styrelsearbetet i Resurs Holding, och hans goda kunskaper om Resurs-koncernens verksamhet. Martin Bengtsson representerar Resurs största aktieägare, Waldakt AB, och har suttit i styrelsen för Resurs Holding sedan 2012.

Vidare har styrelseledamoten Christian Frick förklarat att han lämnar styrelsen i samband med den extra bolagsstämman, till följd av att Nordic Capital som tidigare meddelats har avyttrat hela sitt aktieinnehav i Resurs Holding.

Ovanstående, om bolagsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag, medför således att styrelsen skulle bestå av; Martin Bengtsson, Johanna Berlinde, Mariana Burenstam Linder, Fredrik Carlsson, Anders Dahlvig, Lars Nordstrand, Marita Odélius Engström samt Mikael Wintzell, med Martin Bengtsson som ordförande.

Den extra bolagsstämman avses hållas onsdagen den 2 oktober 2019 i Helsingborg och kallelse kommer att utfärdas inom kort.

Mer information:
Peter Rosén, CFO & Head of IR, peter.rosen@resurs.se +46 736 56 49 34
Sofie Tarring, IR-Officer, sofie.tarring@resurs.se +46 736 44 33 95  

OM RESURS HOLDING
Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, konsumentlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och  e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 6,0 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av det andra kvartalet 2019 uppgick antalet anställda till 777 personer och låneboken till 30,3 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar