Första patient i behandling i RhoVacs kliniska fas IIb-studie i Finland

Report this content

RhoVac AB (”RhoVac”) meddelar härmed, den 3 mars 2020, att den första patienten i Finland har påbörjat sin behandling i bolagets kliniska fas IIb-studie i prostatacancer, en studie som har beteckningen RhoVac-002 (”BRaVac”).

Den första patienten i Finland har nu startat sin behandling i studien, som benämns BRaVac. Denna kliniska fas IIb-studie är en randomiserad, placebokontrollerad och dubbelblindad studie, med det primära studiemålet att utvärdera om behandling med läkemedelskandidaten RV001 kan förhindra eller begränsa utvecklingen av avancerad prostatacancer efter kurativt syftande behandling. Fas IIb-studien är en internationell, multicenter-studie, som ska rekrytera över 175 patienter i sex europeiska länder. RhoVac har fått godkännande att starta kliniska fas IIb-prövningar i Danmark, Finland, Belgien, Tyskland och i USA, samt inväntar vidare slutgodkännande från de etiska kommittéerna i Sverige och Storbritannien. Ambitionen är att samtliga patienter ska vara rekryterade under Q3 2020. Resultatrapporteringen avseende det primära målet i studien förväntas under H2 2021.

VD Anders Månsson kommenterar: ”Vi är glada över att studien fortskrider som planerat, samt att fler och fler centra bidrar till rekryteringen av patienter.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Månsson – VD, RhoVac AB

Telefon: +46 73-751 72 78

E-post: info@rhovac.com

Denna information är sådan att RhoVac AB är skyldigt att offentliggöra den enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen skickades för publicering, genom förmedling av den kontaktperson som anges ovan, den 3 mars 2020.

Om RhoVac AB

RhoVac bildades som ett privat bolag i Danmark 2007. I detta bolags regi företogs de grundläggande utvecklingsstegen för läkemedelskandidaten RV001. 2015 bildades det svenska RhoVac AB som nu är huvudkontor och 2016 noterades bolaget på dåvarande Aktietorget i Sverige (numera Spotlight Stock Market). RhoVac har nu passerat de tidiga stadierna av utveckling. Under 2018 slutfördes den första kliniska studien (fas I/II) i prostatacancer som visade på att RV001 har god säkerhet och är väl tolererat samt att läkemedlet ger det förväntade immunsvar som ska utöva effekten på cancercellerna. Det starka immunsvaret har också visat sig hålla över tid. Därför har RhoVac omgående startat en större klinisk fas IIb studie som kommer att inkludera minst 175 patienter med prostatacancer. Studien, som beräknas slutföras 2021, är designad för att med statistisk signifikans visa på effekten av RV001 i att förhindra sjukdomsutveckling i prostatacancer efter kirurgi eller strålning mot primärtumören. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Mer information finns på www.rhovac.com.

Prenumerera

Dokument & länkar