RhoVac AB presenterar delårsrapport Q1 2020

RhoVac AB (”RhoVac”) presenterar idag, 5 maj 2020, delårsrapport Q1 2020.

Första kvartalet (2020-01-01 – 2020-03-31)

 • Koncernens övriga rörelseintäkter uppgick till 2 387 TSEK (0).

 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -7 677 TSEK (-6 220).

 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,32 SEK (-0,60).

 • Soliditeten uppgick till 93,1 % (70,0 %).

Med “RhoVac AB (publ)” avses RhoVac AB (publ) med organisationsnummer 559037-2271. Med ”Bolaget” eller ”RhoVac” avses koncernen, det vill säga RhoVac AB (publ) och dess helägda dotterbolag RhoVac ApS.

Definitioner

 • Resultat per aktie före utspädning: Periodens resultat dividerat med det genomsnittliga antalet utestående aktier i perioden.

 • Resultat per aktie efter utspädning: Periodens resultat dividerat med det genomsnittliga antalet utestående aktier i perioden samt utestående teckningsoptioner.

 • Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2020

 • RhoVac erhåller den 10 januari godkännande i Belgien och Tyskland för start av klinisk fas IIb-studie.
 • RhoVac meddelar den 14 januari att Bolaget deltar vid internationella partneringmöten under januari - mars 2020.
 • RhoVac meddelar den 6 februari att Bolaget utnämnt professor Anne J. Ridley till dess vetenskapliga råd.
 • RhoVac offentliggör den 11 februari bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2019.
 • RhoVac meddelar den 28 februari att Bolaget erhåller godkännande från FDA i USA för start av klinisk fas IIb-studie.
 • RhoVac meddelar den 3 mars att första patient är i behandling i RhoVacs kliniska fas IIb-studie i Finland.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • RhoVac meddelar den 2 april att COVID-19 orsakar förseningar i den pågående fas-IIb-studien men att detta beräknas klaras med befintlig finansiering.
 • RhoVac kallar till årsstämma i RhoVac AB.
 • RhoVac offentliggör den 8 april årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2019.
 • RhoVac meddelar den 23 april att första patienten är i behandling i RhoVacs kliniska fas IIb-studie i Tyskland.
 • RhoVac meddelar den 24 april att bolaget uppmärksammas i internationell press, där den väl ansedda branschspecifika e-tidskriften Scrip - Pharma Intelligence har publicerat en intervju med VD Anders Månsson.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Månsson – VD, RhoVac AB

Telefon: +46 73-751 72 78

E-post: info@rhovac.com

Om RhoVac AB

RhoVac bildades som ett privat bolag i Danmark 2007. I detta bolags regi företogs de grundläggande utvecklingsstegen för läkemedelskandidaten RV001. 2015 bildades det svenska RhoVac AB som nu är huvudkontor och 2016 noterades bolaget på dåvarande Aktietorget i Sverige (numera Spotlight Stock Market). RhoVac har nu passerat de tidiga stadierna av utveckling. Under 2018 slutfördes den första kliniska studien (fas I/II) i prostatacancer som visade på att RV001 har god säkerhet och är väl tolererat samt att läkemedlet ger det förväntade immunsvar som ska utöva effekten på cancercellerna. Det starka immunsvaret har också visat sig hålla över tid. Därför har RhoVac omgående startat en större klinisk fas IIb studie som kommer att inkludera minst 175 patienter med prostatacancer. Studien är designad för att med statistisk signifikans visa på effekten av RV001 i att förhindra sjukdomsutveckling i prostatacancer efter kirurgi eller strålning mot primärtumören. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Mer information finns på www.rhovac.com.

Prenumerera

Dokument & länkar