RhoVac AB presenterar delårsrapport Q2 2019

Report this content

RhoVac AB (”RhoVac”) presenterar idag delårsrapport Q2 2019.

Halvåret (2019-01-01 – 2019-06-30)

 •  Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 SEK (0).
 •  Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -31 475 TSEK (-8 116).
 •  Koncernens resultat per aktie uppgick till -2,77 SEK (-0,80).
 •  Soliditeten uppgick till 84,4% (87,7%).

 

Andra kvartalet (2019-04-01 – 2019-06-30)

 •  Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 SEK (0).
 •  Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -25 255 TSEK (-4 239).
 •  Koncernens resultat per aktie uppgick till -2,18SEK (-0,39).
 •  Antalet aktier i RhoVac uppgick till 9 523 551 stycken (8 163 044)

Med “RhoVac AB (publ)” avses RhoVac AB (publ) med organisationsnummer 559037-2271. Med ”Bolaget” eller ”RhoVac” avses koncernen, det vill säga RhoVac AB (publ) och dess helägda dotterbolag RhoVac ApS.

Definitioner

 • Resultat per aktie före utspädning: Periodens resultat dividerat med det genomsnittliga antalet utestående aktier i perioden.
 • Resultat per aktie efter utspädning: Periodens resultat dividerat med det genomsnittliga antalet utestående aktier i perioden samt utestående teckningsoptioner.
 • Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2019

 • RhoVac meddelar den 2 april att alla patienter avslutat uppföljningsfasen av den kliniska fas I/II-studien.
 • RhoVac meddelar den 4 april att Bolaget lämnat in ansökan för start av klinisk fas IIb-studie med läkemedelskandidaten RV001.
 • RhoVac offentliggör den 17 april årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2018.
 • RhoVac meddelar den 25 april att vice VD och Affärsutvecklingschef Anders Månsson tillträder sin tjänst med start i maj.
 • RhoVac meddelar den 26 april att Bolaget erhållit positivt skriftligt svar från FDA på det nu avslutade pre-IND mötet.
 • RhoVac meddelar den 29 april att Bolaget genomför fullt säkerställd företrädesemission om cirka 181 Mkr och kallar till extra bolagsstämma i RhoVac AB.
 • RhoVac håller den 9 maj årsstämma. Fullständig rapport från årsstämman i RhoVac AB finns tillgänglig på Bolagets hemsida (www.rhovac.se).  
 • RhoVac publicerar den 21 maj resultat från forskningssamarbetet kring cancerstamsteller inför ASCO’s (American Association of Clinical Oncology) förmöte i maj 2019.
 • RhoVac håller den 29 maj en extra bolagsstämma. Kommuniké från den extra bolagsstämman i RhoVac AB finns tillgänglig på Bolagets hemsida (www.rhovac.se).
 • RhoVac offentliggör den 4 juni prospekt i samband med beslutad företrädesemission.
 • RhoVac meddelar den 5 juni att Bolaget erhållit godkännande för start av klinisk fas IIb-studie i Danmark.
 • RhoVac meddelar den 25 juni att Bolaget tillförs 180,9 MSEK efter slutförd företrädesemission
 • RhoVac rapporterar den 4 juli positiva resultat från 12-månadsuppföljning av klinisk fas I/II-studie i prostatacancer.
 • RhoVac meddelar den 22 augusti att Bolagets beviljats 2,5 miljoner euro i anslag från Horizon2020.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • RhoVac rapporterar den 4 juli positiva resultat från 12-månadsuppföljning av klinisk fas I/II-studie i prostatacancer.
 • RhoVac meddelar den 22 augusti att Bolagets beviljats 2,5 miljoner euro i anslag från Horizon2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Ljungqvist – VD, RhoVac AB

Telefon: +46 73-751 72 78

E-post: info@rhovac.com

Om RhoVac AB

RhoVac AB bedriver forskning och utveckling av immunterapeutiska läkemedel. Bolagets huvudfokus ligger på att utveckla en behandling med potential att förhindra eller begränsa återfall, och progression av cancer genom att eliminera metastaserande cancerceller. RhoVacs första läkemedelskandidat har avslutat klinisk fas I/II, och klinisk fas IIb-utveckling har inletts. RhoVac har sitt huvudkontor på Medicon Village i Lund. Sedan 2007 bedrivs forskningen främst vid universitetssjukhuset i Herlev, Danmark, och vid Universitetet i Tübingen av forskargrupper som håller världsklass inom sitt område. RhoVac är noterat på Spotlight Stock Market i Sverige, en multilateral handelsplattform (MTF – Multilateral Trading Facility), sedan mars 2016. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Mer information finns på www.rhovac.com.Prenumerera

Dokument & länkar