RhoVac rapporterar delresultat om immunologiskt svar med RV001

Idag, 18 november 2019, rapporterar RhoVac AB ("RhoVac") delresultat från pågående immunologiska studier vid University of Tübingen i Tyskland. Slutsatsen är att behandling med RV001 kan aktivera CD4+ T-celler och även CD8+ T-celler.

I juli 2019 publicerade RhoVac resultat från uppföljningsstudien från den kliniska fas I/II-studien och i förhållande till det immunologiska svaren kunde man dra slutsatsen att 18 patienter visade signifikant behandlingsrelaterat immunologiskt svar efter avslutad behandling. De 18 patienterna visade även signifikant svar vid 3-, 6- och 9-månaders uppföljning. Vid 12 månadsuppföljningen uppvisade 17 av de 18 svarande patienterna fortfarande signifikant immunologiskt svar.

Pågående immunologiska studier vid universitetet i Tübingen bekräftar nu att behandling med RV001 kan aktivera CD4+ T-celler och även CD8+ T-celler. Bekräftelsen av att läkemedelskandidaten RV001 kan aktivera CD4+ T-celler är en viktig egenskap för det kliniska värdet av behandlingen. En rad vetenskapliga publikationer har pekat på vikten av denna egenskap och några av dess publikationer är refererade nedan:

  •  Doonan et al (2010), visade att aktivering av CD4+ T-celler krävs för att stimulera och förlänga CD8+ T-cell svaret och för utveckling av långvarig tumörspecifikt minne hos T-celler.
  •  Quezeda et al (2010) visar i deras studie viktigheten av CD4+ T-cell svaret; särskilt dom cytotoxiska CD4+ T-cellerna, vid behandling av cancer med immunoterapi. I samma studie visar dom också att T-celldifferentiering in vivo (i kroppen) kan vara en fördel jämfört med differentiering och expandering in vitro (i laboratoriet).
  •  Haabeth et al (2014) drog också slutsatsen att förutom CD8+ T-celler, som är kända för att kunna eliminera cancerceller, har även CD4+ T-celler förmågan att direkt eliminera tumörer via MHC-klass II receptorer (signalvägen kopplad till CD4+ T-celler). Dessutom har CD4+ T-celler förmågan att eliminera tumörceller indirekt via frisättningen av immunmodulerande molekyler som aktiverar omgivande immunceller.

Av dessa skäl måste signalvägen kopplad till CD4+ T-celler användas vid immunologisk behandling av cancer, för att ett högt kliniskt värde vid behandlingen skall kunna säkerställas, och delresultaten indikerar starkt att RV001 är väl kapabelt till detta.  

Kommentar från RhoVacs VD, Anders Månsson:- Bekräftelse av det immunologiska svaret som ligger till grund för detta delresultat, är uppenbarligen viktiga data för den pågående utvecklingen av läkemedelskandidaten RV001. Jag ser fram emot det fortsatta samarbetet med teamet vid Universitet i Tübingen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Månsson – VD, RhoVac AB

Telefon: +46 73-751 72 78

E-post: info@rhovac.com

Denna information är sådan att RhoVac AB är skyldigt att offentliggöra den enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen skickades för publicering, genom förmedling av den kontaktperson som anges ovan, den 18 november 2019.

Om RhoVac AB

RhoVac bildades som ett privat bolag i Danmark 2007. I detta bolags regi företogs de grundläggande utvecklingsstegen för läkemedelskandidaten RV001. 2015 bildades det svenska RhoVac AB som nu är huvudkontor och 2016 listades bolaget på dåvarande Aktietorget i Sverige (numera Spotlight Stock Market). RhoVac har nu passerat de tidiga stadierna av utveckling. Under 2018 slutfördes den första kliniska studien (fas I/II) i prostatacancer som visade på att RV001 har god säkerhet och är väl tolererat samt att läkemedlet ger det förväntade immunsvar som ska utöva effekten på cancercellerna. Det starka immunsvaret har också visat sig hålla över tiden. Därför har RhoVac startat en större klinisk fas IIb studie som kommer att inkludera minst 175 patienter med prostatacancer. Studien, som beräknas slutföras 2021, är designad för att med statistisk signifikans visa på effekten av RV001 i att förhindra sjukdomsutveckling i prostatacancer efter kirurgi eller strålning mot primärtumören. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Mer information finns på www.rhovac.com.
Om oss

RhoVac utvecklar ett immunterapeutiskt läkemedel för behandling av metastaserande cancer.Läkemedlet samarbetar med kroppens immunförsvar och är riktat mot proteinet RhoC som är överuttryckt i alla metastaserande cancerceller.

Prenumerera

Dokument & länkar