Rikshems ägare uppdaterar bolagets finansiella mål

Report this content

Rikshems ägare, Fjärde AP-fonden och AMF Pensionsförsäkring AB, har uppdaterat Rikshems ägardirektiv med nya finansiella mål.

Följande förändringar görs i de finansiella målen:

  • Soliditeten ska inte understiga 35 procent (tidigare 30 procent)
  • Belåningsgraden mätt som LTV ska inte överstiga 58 procent (tidigare 70 procent)
  • Räntetäckningsgraden ska minimum vara 2,2 gånger (tidigare 1,75 gånger)
  • Bolagets nettoskuld/EBITDA bör långsiktigt understiga 16 gånger (nytt mål)

Ägarna etablerar i tillägg till de nya finansiella målen även en utdelningspolicy för Rikshem:

  • Förutsatt att bolagets nyckeltal ovan är uppfyllda kan ägarna välja att ta en årlig utdelning uppgående till maximalt 50 procent av föregående räkenskapsårs kassaflöde från den löpande verksamheten från bolaget.

– Som långsiktiga ägare till Rikshem gläds vi åt att bolaget har utvecklats väl och de finansiella nyckeltalen kontinuerligt har förstärkts. Bolaget är stabilt och har nått en mognadsnivå som ger oss som ägare möjlighet att, när de ekonomiska förutsättningarna är rätt, kunna påkalla utdelning, säger Jenny Askfelt Ruud, ägaransvarig AP4.

– Rikshem är en viktig del i AMF:s portfölj. Efter att under ett antal år ha växt kraftigt, främst via förvärv av fastigheter, har Rikshem nu gått in i en fas där förvärvstakten är lägre och investeringsverksamheten skiftar fokus mot att löpande stärka portföljens kvalitet och långsiktiga intjäningsförmåga, vilket ska återspeglas i de finansiella målen, säger Katarina Romberg, ägaransvarig AMF Pensionsförsäkring AB.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Lilja, CFO, 010-70 99 308, anders.lilja@rikshem.se

Denna information är sådan som Rikshem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 feb 2020 kl. 14:00 CET.

Rikshem är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag. Vi äger, förvaltar och utvecklar bostäder och samhällsfastigheter i utvalda kommuner och erbjuder ett tryggt, trivsamt och flexibelt boende i attraktiva lägen. Rikshem ska vara en långsiktig samarbetspartner till kommuner och ägs av Fjärde AP-fonden och AMF Pensionsförsäkring AB. Läs mer på rikshem.se

www.rikshem.se