Rikshems bokslutskommuniké 2018

Idag presenterar Rikshem sin bokslutskommuniké för 2018. Resultatet efter skatt uppgick till 2 489 mkr (2 430). Hyresintäkterna har ökat med 4,8 procent till 2 792 mkr (2 665). För jämförbara fastigheter ökade hyresintäkterna med 3,9 (4,3) procent.

– Resultatet för 2018 är i nivå med föregående år. Årets totalavkastning överstiger föregående års och en starkare värdeförändring, beroende på förbättrade kassaflöden och sänkta avkastningskrav, påverkar resultatet positivt. Driftnettot ligger dock inte på den nivå som vi på sikt önskar. Som tidigare kommunicerats har Rikshem under året gjort en långsiktig satsning på aktivare förvaltning. Satsningen medför ökade kostnader men kommer på sikt att ge högre fastighetsvärden, säger Sophia Mattsson-Linnala, vd Rikshem.

  • Hyresintäkterna ökade till 2 792 mkr (2 665)
  • För jämförbara fastigheter ökade hyresintäkterna med 3,9 procent (4,3)
  • Driftsöverskottet uppgick till 1 524 mkr (1 555)
  • För jämförbara fastigheter minskade driftsöverskottet med 3,9 procent
  • Förvaltningsresultat om 1 008 mkr (1 150)
  • Periodens resultat uppgick till 2 489 mkr (2 430)
  • Fastighetsbeståndets värde ökade till 45 687 mkr (41 039)
  • Värdeförändring fastigheter om 2 107 mkr (1 647)
  • Totalavkastningen för året uppgick till 8,4 procent (8,1)

Läs hela bokslutskommunikén på rikshem.se eller i bifogad pdf.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Lilja, CFO, 010-70 99 308, anders.lilja@rikshem.se 

Informationen är sådan som Rikshem AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 februari 2019 klockan 07:30 CET.

Rikshem är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag. Vi äger, förvaltar och utvecklar bostäder och samhällsfastigheter i utvalda kommuner och erbjuder ett tryggt, trivsamt och flexibelt boende i attraktiva lägen. Rikshem ska vara en långsiktig samarbetspartner till kommuner och ägs av Fjärde AP-fonden och AMF. Läs mer på rikshem.se

www.rikshem.se

Taggar:

Om oss

Rikshem är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag. Vi äger, utvecklar och förvaltar bostäder och samhällsfastigheter – långsiktigt och hållbart. Fastigheterna finns i utvalda tillväxtorter över hela landet. Vår vision är att göra skillnad i utvecklingen av det goda samhället.