• news.cision.com/
 • Rikshem/
 • Rikshems delårsrapport januari-september 2021: Stabil utveckling och minskade kostnader

Rikshems delårsrapport januari-september 2021: Stabil utveckling och minskade kostnader

Report this content

Hyresintäkterna uppgick till 2 276 mkr för perioden. Nivån är oförändrad i jämförelse med tidigare period vilket förklaras av fastighetsförsäljningar under 2020 och 2021. Driftsöverskottet ökade med 1,0 procent till 1 359 mkr. Förvaltningsresultatet ökade med 228 mkr eller 24,2 procent till 1 170 mkr (942). Ökningen är främst hänförlig till värdeökning i fastigheter i joint ventures.

 – Rikshem fortsätter sin stabila och långsiktiga utveckling och kan för perioden uppvisa ökat driftsöverskott och kostnadsminskningar kopplade till bland annat minskat akut underhåll. Den starka värdeutvecklingen som lett till att resultatet före skatt ökat visar på attraktiviteten i de segment vi är aktiva inom. Vår positiva utveckling fortsätter och under de senaste månaderna har vi produktionsstartat närmare 500 lägenheter i tre olika projekt, tillträtt en stor projektfastighet i Norrköping och genom ett effektivare uthyrningsarbete minskat vakanserna i bland annat Kalmar, säger Anette Frumerie, vd på Rikshem.   

 

 • Hyresintäkterna uppgick till 2 276 mkr (2 276).
 • För jämförbara fastigheter ökade hyresintäkterna med 37 mkr eller 1,7 procent
 • Driftsöverskottet ökade till 1 359 mkr (1346)
 • Förvaltningsresultat om 1 170 mkr (942)
 • Periodens resultat före skatt uppgick till 3 472 mkr (1 972), en ökning med 76,1 procent.
 • Värdeförändring fastigheter om 2 142 mkr (1 022)
 • Fastighetsbeståndets värde, inkl joint ventures, ökade till 57 921 mkr (54 485)
 • Totalavkastning, avseende rullande 12 månader inkl joint ventures, uppgick till 9,3 procent (7,0)
 • Läs hela delårsrapporten på rikshem.se eller i bifogad pdf.

 

 

 

 

Denna information är sådan som Rikshem är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-27 14:30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Lilja, CFO, 010-70 99 308, anders.lilja@rikshem.se

Rikshem är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag. Vi äger, förvaltar och utvecklar bostäder och samhällsfastigheter i utvalda kommuner och erbjuder ett tryggt, trivsamt och flexibelt boende i attraktiva lägen. Rikshem ska vara en långsiktig samarbetspartner till kommuner och ägs av Fjärde AP-fonden och AMF Pensionsförsäkring AB. Läs mer på rikshem.se

www.rikshem.se

Taggar: