Arbetsförmedlingens Förberedande och orienterande utbildning leder till lägre arbetsinkomster

Riksrevisionens granskning visar att arbetssökande som deltar i Arbetsförmedlingens insats Förberedande och orienterande utbildning får lägre framtida arbetsinkomster än andra arbetssökande.

Förberedande och orienterande utbildning är en av Arbetsförmedlingens största insatser. Riksrevisionens granskning syftar till att undersöka hur väl insatsen fungerar, med fokus på framför allt framtida arbetsinkomster.

– Granskningen visar att deltagarna efter genomgången utbildning i snitt får lägre arbetsinkomster än om de istället var öppet arbetslösa eller deltog i arbetspraktik, säger riksrevisor Stefan Lundgren.

Det negativa resultatet kan delvis förklaras med så kallade inlåsningseffekter, det vill säga att deltagarna under pågående utbildning söker färre jobb och därför också hittar jobb i lägre utsträckning.

– Den negativa effekten avtar över tid men kompenseras inte på sikt genom att deltagarna får högre arbetsinkomster än personer som inte deltagit i utbildningen. Att deltagarna inte får högre inkomster på sikt talar för att Arbetsförmedlingen behöver se över hur insatsen används, säger Stefan Lundgren.

Förberedande och orienterande utbildning består av ett antal olika inriktningar med skiftande innehåll, vars effektivitet sannolikt skiljer sig åt. Riksrevisionens granskning gäller den genomsnittliga effekten, men resultaten visar samtidigt att vissa inriktningar tycks fungera bättre än andra.

En faktor som påverkar hur väl utbildningen fungerar är deltagarnas bakgrund. För deltagare med högst förgymnasial utbildning är arbetsinkomsten efter fyra år densamma eller något högre än för personer som varit öppet arbetslösa. För personer som är födda utanför Europa är den positiva effekten något tydligare.

– De positiva effekterna i form av höjda skatteintäkter för de här grupperna är dock enligt våra beräkningar inte tillräckligt stora för att fullt ut täcka kostnaderna för insatsen. Men det kan finnas andra värden än rent ekonomiska, till exempel att det för deltagarna är värdefullt att ha en aktivitet, säger Marie Gartell.

Riksrevisionen rekommenderar Arbetsförmedlingen att använda Förberedande och orienterande utbildning mer restriktivt, samt skapa bättre förutsättningar för att utvärdera olika inriktningar av insatsen.

Arbetsförmedlingen bör även förändra sin återrapportering så att det tydligare framgår vilka kostnader som är förknippade med Förberedande och orienterande utbildning.

 

Rapporten finns att ladda ner från Riksrevisionens webbplats

Effekter av Arbetsförmedlingens Förberedande och orienterande utbildning (RiR 2017:20)

 

Fakta: Förberedande utbildning

Förberedande och orienterande utbildning är en av Arbetsförmedlingens största insatser. Under 2016 deltog drygt 73 500 personer till en utbildningskostnad på drygt två miljarder kronor. Personer som deltar i utbildningen har vanligtvis svårare än andra arbetssökande att hitta jobb. En majoritet av de som gick utbildningen under 2016 var nyanlända som deltar inom Arbetsförmed­ling­ens etableringsuppdrag. Riksrevisionens granskning omfattar dock enbart deltagare utanför etableringsuppdraget.

Olle Castelius
Pressekreterare, Riksrevisionen
Tfn: 08-51 71 42 06, 073-445 22 06

olle.castelius@riksrevisionen.se

Riksrevisionens uppdrag är att granska vad statens pengar går till, hur de redovisas och hur effektivt de används.

Om oss

Riksrevisionen är en del av riksdagens kontrollmakt och ska genom oberoende granskning av statlig verksamhet medverka till demokratisk insyn och effektiv förvaltning.

Dokument & länkar