Inga stora regionala skillnader på arbetsmarknadsutbildningens effekter

Arbetsförmedlingens insats Arbetsmarknadsutbildning ger ungefär lika bra effekt över hela landet, visar en ny granskning från Riksrevisionen.

Arbetsmarknadsutbildningen är en yrkesinriktad utbildning som ska öka människors möjligheter att få arbete, samt underlätta för arbetsgivare att hitta arbetskraft med lämplig kompetens.

Förra året deltog ungefär 35 000 personer i utbildningen till en kostnad på knappt 1,7 miljarder kronor.

Det har sedan tidigare funnits tecken på stora skillnader i hur väl utbildningen lever upp till sina mål i olika delar av Sverige. Till exempel konstaterade Riksrevisionen i en rapport från 2015 att det fanns regionala skillnader i hur väl utbildningen motsvarar arbetsmarknadens efterfrågan, och Statskontoret efterfrågade 2012 en förbättrad anpassning av utbildningen till regional efterfrågan på arbetskraft.

Riksrevisionens senaste granskning visar dock att det endast finns små skillnader i hur väl utbildningen fungerar i olika delar av Sverige.

– Resultaten tyder på att Arbetsförmedlingen, trots stora regionala variationer när det gäller de arbetsmarknadsmässiga förutsättningarna, har lyckats genomföra åtgärden på ett sätt som kommer hela landet tillgodo, säger riksrevisor Stefan Lundgren.

I snitt är det sju procentenheter fler bland dem som genomgått utbildningen som efter två år har en arbetsinkomst på över 40 000 kronor per år, än bland dem som inte deltagit i utbildningen. På riksnivå är det en försämring av resultatet med två procentenheter sedan 2008, vilket andra studier redan visat. Vad försämringen beror på besvaras inte av Riksrevisionens granskning.

Rapporten finns att ladda ner från Riksrevisionens webbplats

Arbetsförmedlingens Arbetsmarknadsutbildning – små regionala skillnader i effekter (RiR 2017:21)

Olle Castelius
Pressekreterare, Riksrevisionen
Tfn: 08-51 71 42 06, 073-445 22 06

olle.castelius@riksrevisionen.se

Riksrevisionen är en del av riksdagens kontrollmakt och ska genom oberoende granskning av statlig verksamhet medverka till demokratisk insyn och effektiv förvaltning.

Om oss

Riksrevisionen är en del av riksdagens kontrollmakt och ska genom oberoende granskning av statlig verksamhet medverka till demokratisk insyn och effektiv förvaltning.

Dokument & länkar