Överutnyttjande av tandvårdsstödet

Riksrevisionens senaste granskning visar att det statliga tandvårdsstödet överutnyttjas till följd av överbehandling bland tandläkare. Förbättrade kontroller och förstärkta sanktioner bör därför övervägas.

Ett fältexperiment med drygt 700 tandläkarmottagningar visar att det förekommer att tandläkare utför mer omfattande tandvård än vad det statliga tandvårdsstödet egentligen medger. Det leder till onödigt höga kostnader både för patienten och staten.

I experimentet, som genomfördes 2015 i samarbete mellan Uppsala universitet och Försäkringskassan, fick hälften av mottagningarna ett brev med information om att en viss typ av kostbar behandling i efterhand skulle kontrolleras av Försäkringskassan.

Granskningen visar att användningen av den aktuella behandlingen då minskade, samtidigt som användningen av en mindre omfattande – och för tandläkaren mindre lönsam – behand­ling ökade markant.

Förändringen i behandlingsmönster var tydligast bland de största priva­ta tandvårds­mot­tagningarna, där användningen av den aktuella behandlingen minskade med cirka 30 procent.

– Tandläkarna har ett informationsövertag gentemot såväl patient som Försäk­ringskassan om vilken behandling som är nödvändig. Försäkringskassan måste därför säkerställa väl fungerande kontroller för att motverka överutnyttjande, säger riksrevisor Stefan Lundgren.

– Överbehandling är svårare att upptäcka än renodlat fusk och bedrägeri. Därför är det sannolikt också ett större problem. Resultaten i denna granskning stärker den uppfattningen, säger Pathric Hägglund, projektledare vid Riksrevisionen.

Riksrevisionen rekommenderar Försäkringskassan att förbättra sin kontrollverksamhet, och i högre grad rikta kontroller mot mottagningar och behandlingar där överbehand­ling kan förväntas förekomma.

Riksrevisionen anser dessutom att regeringen bör överväga förstärkta sanktioner mot konstaterat överutnyttjande.

Rapporten finns att ladda ner från Riksrevisionens webbplats

Överutnyttjande av tandvårdsstödet till följd av överbehandling (RiR 2017:19)

Olle Castelius
Pressekreterare, Riksrevisionen
Tfn: 08-51 71 42 06, 073-445 22 06

olle.castelius@riksrevisionen.se

Riksrevisionens uppdrag är att granska vad statens pengar går till, hur de redovisas och hur effektivt de används.

Om oss

Riksrevisionen är en del av riksdagens kontrollmakt och ska genom oberoende granskning av statlig verksamhet medverka till demokratisk insyn och effektiv förvaltning.

Dokument & länkar