DigiPlex och Fortum Oslo Varme ingår samarbete: Spillvärme från datacenter ska värma upp tusentals Oslo-lägenheter

DigiPlex, Nordens ledande datacenterleverantör, och Norges största fjärrvärmeleverantör, Fortum Oslo Varme, har tecknat ett intentionsavtal om återvinning av spillvärme från DigiPlex datacenter Ulven i Oslo. Avtalet bidrar till ny fjärrvärmeproduktion motsvarande energibehovet av cirka 5 000 Oslo-lägenheter.

En progressiv datacenterindustri måste göra vad den kan för att minimera sitt miljömässiga fotavtryck. Datacenter står i dag för två procent av världens årliga CO2-utsläpp och tre procent av elkonsumtionen. I Oslo är fjärrvärmen redan förnybar, och på grund av en lagstadgad utfasning av fossila energikällor för uppvärmning och stadsutveckling ökar där efterfrågan på fjärrvärme. När Fortum Oslo Varme nu planerar att öka värmeproduktionen söker bolaget efter källor till förnybar energi som är lämpliga för produktionsmixen. Vid en framtida kapacitetsökning i DigiPlex norska datacenter kan också leveranserna av överskottsvärme till fjärrvärmenätet öka.

– Varje gång vi är online, streamar en tv-serie eller använder en molntjänst, så startar en process i ett datacenter. Vi som individer bidrar negativt till klimatförändringarna om denna process sätts igång i ett datacenter som drivs av icke-förnybar energi, och som dessutom släpper ut överskottsvärmen i atmosfären, säger Gisle M. Eckhoff, vd på DigiPlex.

- På DigiPlex är vi stolta över att befästa vår ledarroll i klimatfrågor inom datacenterindustrin, både vad gäller att använda förnybar energi och att nyttja spillvärmen från vårt datacenter Ulven till att förse Oslo-borna med värme. Digitalisering måste vara ett steg i rätt riktning mot en grönare värld och samarbetet med Fortum Oslo Varme är ett viktigt steg i den riktningen. När norrmännen surfar på nätet kommer de från och med hösten 2019 indirekt bidra till uppvärmningen av Oslo, säger Gisle M. Eckhoff.

– Fjärrvärmesystemet som Fortum Oslo Varme driver är ett 60 mil långt distributionssystem för termisk energi i centrala Oslo, och ett fantastiskt verktyg för att flytta energi från någon som har ett överskott till någon som efterfrågar energi. Vi är väldigt glada över att ha slutit detta avtal med DigiPlex, kommenterar Eirik F. Tandberg, vd på Fortum Oslo Varme.

– Denna typ av tredjepartsleveranser i fjärrvärmenätet gynnar såväl miljön som invånarna i staden. Fortum Oslo Varme återvinner redan värme från Oslos avloppsvatten, och genom att även tillvarata spillvärmen från datacenter ökar vi andelen återvunnet i vår produktion ytterligare och stärker Oslos kretsloppsbaserade energisystem, fortsätter Tandberg.

Fjärrvärme är, såväl idag som i framtiden, en viktig del av Oslo stads infrastruktur, och täcker idag cirka 20 procent av stadens värmebehov. Med den höga byggtakten i Oslo och förbudet mot användningen av fossil olja för uppvärmning kommer behovet av förnybar fjärrvärme att öka de kommande åren. Idag består fjärrvärmen av spillvärme från energiåtervinning av stadens avfall, värme från avloppsvatten och en rad andra förnybara energikällor.

– Genom att använda de resurser som redan finns, i stället för att låta dem gå till spillo, gör vi fjärrvärme och energianvändning i byggnader till en del av den cirkulära ekonomin. Vattenburna uppvärmningslösningar i byggnader gör det möjligt, fortsätter Tandberg.

Oslo kommun positiv till avtalet
Norge är attraktivt för etablering av datacenter tack vare tillgången på konkurrenskraftig grön el och stabila kraftnät.

– Oslo stad välkomnar det här avtalet. Fortum Oslo Varme ska använda överskottsvärmen från datacentret till att förse Oslo-borna med värme via fjärrvärmesystemet. Samarbetet mellan Fortum Oslo Varme och DigiPlex är därför ett bra exempel på miljövänlig industriell utveckling, säger Kjetil Lund (A), stadsråd för näring och ägarskap på Oslo kommun.

Kylning av datacentret
Avtalet omfattar även leverans av kyla till DigiPlex anläggning.

– Utöver att använda spillvärmen från datacentret för att producera värme till Oslo, så kommer vi att leverera kylning till DigiPlex. Enligt avtalet ska vi etablera en anläggning med tillhörande värmepumpar och rörledningar på DigiPlex mark här i Oslo, säger Knut Inderhaug, försäljnings- och marknadsdirektör för Fortum Oslo Varme.

DigiPlex vill sätta standarden för hållbara lösningar inom datacenterindustrin. Bolaget representerar den nya generationen datacenterleverantörer som hjälper företag med konstadseffektiva lösningar genom sina innovativa och miljövänliga anläggningar. DigiPlex driver sina norska datacenter uteslutande på förnybar energi från norska vattenkraftverk.

– Hållbarhet är kärnan i vårt DNA och återvinning av spillvärme är nästa steg på vår resa mot ett mer hållbart samhälle. Vårt datacenter i Oslo är redan energieffektivt, men möjligheten att utnyttja överskottsvärmen för att värma upp hushåll och kommersiella lokaler ger våra kunder möjlighet att reducera sin miljöpåverkan än mer. Genom att samarbeta med Fortum Oslo Varme, bidrar vi till att skapa en mer hållbar datacenterindustri som kan bidra ytterligare till framtidens städer och samhällen, fortsätter Eckhoff.

– Återvinning av överskottsvärme är ett fokusområde på alla våra nordiska marknader. Utöver detta avtal med Fortum Oslo Varme, har vi i Stockholm ingått ett avtal med det lokala fjärrvärmebolaget, Stockholm Exergi, och även i Danmark har vi som målsättning att vi på detta sätt ska vara med och stötta ett hållbart samhälle, avslutar Eckhoff. 

För mer information, vänligen kontakta:    
Elisabeth Lennhede, Kommunikationschef, DigiPlex 
elisabeth.lennhede@digiplex.com, +46 70 33 22 705   

Knut Inderhaug, Försäljnings- och marknadsdirektör, Fortum Oslo Varme
Knut.Inderhaug@fortum.com, +47 90 514 407

Truls E. A. Jemtland, Kommunikationschef, Fortum Oslo Varme 
Truls.jemtland@fortum.com, +47 92 029 480

Om DigiPlex
DigiPlex designar, bygger och driver hållbara datacenter i Norden. Företaget levererar högklassiga tjänster till sina kunder i form av skräddarsydda, säkra och stabila driftsmiljöer med högsta möjliga tillgänglighet. Tack vare detta har DigiPlex fått förtroende i både privat och offentlig sektor, inklusive säkerhetskänsliga organisationer som offentliga verksamheter och finansiella institutioner. DigiPlex datacenter drivs uteslutande med förnyelsebar el. www.digiplex.com

Om Fortum Oslo Varme AS
Fortum Oslo Varme producerar och distribuerar förnybar fjärrvärme i Oslo-regionen. Vi garanterar trygg och miljövänlig hantering av avfall som inte kan eller bör återvinnas, och återvinner energi från avfall och andra miljövänliga resurser för att leverera grön fjärrvärme och elektricitet. Fortum Oslo Varme är den största leverantören av fjärrvärme i Norge och står för 36 procent av all fjärrvärme i Norge. Fortum Oslo Varme ägs gemensamt av Fortum och Oslo kommun. www.fortum.no

Taggar:

Om oss

Rippler Communications startades med övertygelsen att kommunikation som driver affärer handlar mer om vad man gör än vad man säger. Hos oss arbetar specialister inom corporate kommunikation, marknadskommunikation, krishantering och samhällskommunikation. Vår styrka är integrerat synsätt och en driven och lösningsorienterad kultur som bygger på att göra skillnad. Rippler startades 2006. Vi är en oberoende kommunikationsbyrå med utvalda byråpartners i de övriga nordiska länderna. Bland våra utmärkelser finns European Excellence Awards, flera Spinnpriser och Stevie Awards.

Prenumerera