Personer med brukarerfarenhet kvalitetsgranskar Stockholms Stadsmission

- Brukarrevisioner innebär både arbetstillfällen för brukare och uppriktigare svar vid utvärderingar

En brukarrevision är en systematisk, oberoende undersökning utförd av en person med egen brukarerfarenhet inom liknande verksamhet som den som utvärderas. Det är första gången Stockholms Stadsmission använder metoden för att kvalitetsgranska sina sociala verksamheter. Det är även debut för metoden i verksamheter för människor i hemlöshet.

Metoden är mest prövad inom psykiatri och socialpsykiatri. Att pröva den i verksamheter för människor som lever i hemlöshet är helt nytt. Stockholms Stadsmission ser flera olika vinster med att låta personer med brukarerfarenhet ansvara för utvärderingarna av organisationens verksamheter.

-        Brukarrevisionerna är en unik möjlighet för människor som en gång har levt i utsatthet att få uppdrag där en nödvändig merit är den erfarenhet som annars har varit en belastning. För befintliga deltagare som intervjuas innebär brukarrevisionerna en möjlighet att framföra sina synpunkter till en oberoende person om den verksamhet de deltar och ska erbjudas stöd i. Det innebär även en kontakt med en person som de kan identifiera sig med och som kan inge hopp om ett annat liv, säger Yvonne Zätterman Åberg, projektledare på Stockholms Stadsmission.

Forskning visar att svaren blir mer tillförlitliga om frågorna ställs av en person med egen erfarenhet av den verksamhet som utvärderas. Ofta ställs frågorna på ett mer relevant sätt av en brukarrevisor, eftersom han eller hon har ett perspektiv som skiljer sig från en ”traditionell” utvärderares.

Lagstiftning, etik och intervjuteknik är del av utbildningsprogrammet för brukarrevisorer
De 11 brukarrevisorerna har utbildats vid fyra tillfällen i introduktion, lagstiftning, tystnadsplikt och etik samt intervjuteknik. De första verksamheterna att granskas inom Stockholms Stadsmission är Bostället, Personligt ombud samt Träningsboende för unga*. Dessa revisionsarbeten startades upp i början av året och planeras att vara klara i slutet av februari.

Hälften av revisorerna är kvinnor, hälften män. Samtliga revisorer får löpande handledning, de får betalt per arbetad timme och ingår i ett team. Brukarrevisionerna görs i samarbete med Statens Institutionsstyrelse, SiS, en statlig myndighet som bedriver tvångsvård och behandling av ungdomar med allvarliga psykosociala problem och vuxna med missbrukarproblem. Tanken är att de personer som har gjort revisionerna ska erbjudas möjlighet att få uppdrag som revisorer inom någon av Statens Institutionsstyrelsens verksamheter.

* Bostället är ett stödboende för människor som lever i hemlöshet. Personligt ombud ger hjälp och stöd vid myndighetskontakter. Träningsboende för unga är ett stödboende för ungdomar som lever i utsatthet.

För mer information, vänligen kontakta:
Yvonne Zätterman Åberg, projektledare, Stockholms Stadsmission
Mobil: 070-444 92 39, e-post: yvonne.zatterman.aberg@stadsmissionen.se

Annelie Edrén, chef för sociala verksamheter, Stockholms Stadsmission
Mobil: 070-567 10 97, e-post: annelie.edren@stadsmissionen.se

Om Stockholms Stadsmission
Stockholms Stadsmission är en ideell förening, fristående från stat, kommun och kyrka som samarbetar med kommun, landsting och andra ideella organisationer. Vi bedriver verksamheter för människor i hemlöshet och missbruk, barn, ungdomar och äldre. Stockholms Stadsmission bedriver också skolverksamhet och stödjande affärsverksamhet. Arbetet utförs av anställd personal och volontärer. Verksamheten finansieras med gåvomedel från enskilda givare, företag, församlingar, fonder och stiftelser, bidrag från stat, kommun och landsting och intäkter från vår affärsverksamhet.

Prenumerera

Dokument & länkar