70 miljoner till forskningsprogram om minskad exponering för farliga kemikalier

Forskningsstiftelsen MISTRA har beslutat att anslå 70 miljoner kronor till ett forskningsprogram om minskad exponering för farliga kemikalier.

- Vi ska hjälpa industrin att ta fram processer och produkter där kemin bakom är hållbar och där riskerna för människa och samhälle minimeras, säger Ian Cotgreave, projektledare för RISE arbete inom programmet.

I höstas publicerade Mistra en utlysning med rubriken Design för minskad exponering för farliga kemikalier, baserat på en bakgrundsrapport på samma tema skriven för Mistra av en expertgrupp. Mistras styrelse beslutade den 12 juni att tilldela 70 miljoner kronor till konsortiet som lämnade in programförslaget SafeChem. Gruppen består av forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet, Stockholms universitet, KTH, DTU (Köpenhamn) och RISE tillsammans med 12 olika företag och organisationer.

- RISE roll är bland annat att göra säkerhetsbedömningar och livscykelanalyser gällande ekosystem och människan. Vi ska hjälpa industrin att skapa processer som är så gröna som möjligt. Jag ser detta program som en viktig del av Sveriges utveckling mot ett mer hållbart samhälle, säger Ian Cotgreave, RISE.

Programförslaget beskriver en vision att möjliggöra och främja expansion av en säker, hållbar och grön kemisk industri i Sverige samt att minimera exponering av människor och miljön för farliga ämnen, mycket i linje med Kemikalieinspektionens vision om en giftfri vardag. Forskningen kommer att fokusera på kemikalier i vardagsprodukter och material och i deras tillverkningsprocesser. En helhetssyn är centralt för hur forskarna kommer att se på designprocesser för olika produkter och de kemikalier de är byggda av. Programmet är tvärvetenskaplig och kommer att nyttja erfarenhet från bl.a. läkemedelsindustri för riskkarakterisering av nya kemikalier och arbeta med nya katalytiska system för syntes, produktion och återvinning. Verktyg för livscykelhantering och förmedling av kunskap från experter till beslutsfattare och allmänheten är avgörande för programmets framgång.

Programmet har tilldelats 70 miljoner kronor och ska pågå i fyra år. I linje med Mistras långsiktighet finns även möjlighet till ytterligare satsning på fyra år.

– Att hantera och begränsa riskerna med exponering för farliga kemikalier är viktigt för vårt välbefinnande och för vår omgivning säger Christopher Folkeson Welch, programansvarig hos Mistra.

 

Om oss

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 700 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se

Prenumerera