• news.cision.com/
  • RISE/
  • Förbättrad brandsäkerhet på bilfärjor kan halvera antalet dödsfall

Förbättrad brandsäkerhet på bilfärjor kan halvera antalet dödsfall

Report this content

Det svenska forskningsinstitutet RISE har fått uppdraget att koordinera LASH FIRE, ett projekt som ska minska risken för och effekterna av bränder i lastutrymmen på bilfärjor. Mellan 2006 och 2015 inträffade 32 allvarliga bränder i lastutrymmen på roro-passagerarfartyg. Nu satsar EU 12 miljoner euro i projektet där industri, forskningsinstitut, universitet, tillsynsmyndigheter och branschorganisationer deltar.

- LASH FIRE kommer kraftigt att reducera förekomsten av bränder på roro-passagerarfartyg, roro-lastfartyg och biltransportfartyg. Vi kommer att öka antalet tidigt upptäckta och kontrollerade bränder och vi kommer att förbättra den självständiga brandhanteringsförmågan ombord. Detta kommer kraftigt att reducera brändernas kostnader för samhället, inte minst sett till antalet dödsfall som förväntas halveras, säger Franz Evegren från RISE.

Projektet LASH FIRE (Legislative Assesment for Safety Hazards of Fire and Innovations in Ro-ro ship Environment) ska utveckla maritima brandsäkerhetslösningar genom innovativ teknik, operationer och applikationer. Konsortiet som koordineras av RISE Research Institutes of Sweden består av totalt 26 partners från 13 olika medlemsstater i EU. Aktörerna inkluderar industri, forskningsinstitut, universitet, tillsynsmyndigheter och branschorganisationer. Arbetet inom LASH FIRE utgör en bas för revisionen av internationella maritima regelverk för brandskydd och ger europeisk industrikunskap att bygga säkrare och mer konkurrenskraftiga fartyg för en hållbar transportsektor. Under de kommande fyra åren kommer därför EU-kommissionen att investera totalt 12,2 miljoner euro i LASH FIRE genom dess forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020.

- Lösningar utvecklade inom projektet kommer leda till lagstiftningsförslag, bedömda och validerade i enlighet med IMO:s metod för regelrevision. Om förslagen tillämpas kommer tiden till att lösningar finns på marknaden att bli kort eftersom hela värdekedjan är involverad i projektet, säger Franz Evegren från RISE.

Brandincidenter på ro-ro fartyg innebär allvarliga konsekvenser för besättning och passagerare men också för fartyget och dess last. Ett flertal stora bränder ombord på roro-fartyg under senare år, och avsaknaden av tecken på förbättring, kräver åtgärder både för att förhindra bränder men också för att förbättra möjligheterna och förmågan att hantera dessa. LASH FIRE har som mål att utveckla och demonstrera nya tillvägagångssätt och tekniska innovationer som förbättrar brandsäkerheten för ro-ro fartyg, med hänsyn till både dagens och framtidens utmaningar. Målen och det tekniska innehållet i projektet baseras på kritiska aspekter som sammanställts från en europeisk expertgrupp sammankallad av European Maritime Safety Agency, det pågående förändringsarbetet av internationella regelverk inom International Maritime Organization (IMO) samt omfattande erfarenhet inhämtad från roro-fartygsoperatörer.

Nya lösningar kommer att utvärderas, valideras och demonstreras, sett både till genomförbarhet och prestanda, och detta med hjälp av involverade fartygsoperatörer och varv. Riskreduktionen vid användning av de utvecklade lösningarna kommer att uppskattas och balanseras mot effekter på miljö, kostnad samt påverkan på besättningens arbete, för att garantera att brandskyddet för ro-ro fartyg förbättras ur ett hållbart, praktiskt och långsiktigt perspektiv.

LASH FIRE finansieras genom Europeiska Unionens forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020.

Kontaktperson: Maria Hjohlman maria.hjohlman@ri.se, +46 (0)10 516 5199

Projektwebbplats: lashfire.eu

 

Prenumerera