Forskning ska göra underhållet av infrastruktur smartare

En infrastruktur som är tillgänglig dygnet runt är visionen för forskningsprogrammet som i dagarna har beviljats av Mistra. Programmet kommer leda till smartare metoder att planera, finansiera och organisera underhållet av befintliga infrastrukturer med fokus på VA och kommunala vägar.

Bristen på kunskap och kompetens inom vår infrastruktur är ett hot mot samhället, skriver Mistra i bakgrunden till satsningen.

-  Vårt forskningsprogram, som RISE kommer att leda, bidrar till att kommuner och VA-verksamheter får bättre underlag att bygga sina beslut på, där möjligheterna med ny teknik och nya sätt att organisera tas tillvara. Det handlar om miljardbelopp som behöver investeras i infrastrukturen och då måste vi göra det på ett hållbart och effektivt sätt, säger Annika Malm, forskare på RISE och blivande Programchef.

- Vi är ett starkt konsortium med forskare på framför allt Statens väg- och transportforskningsinstitut VTI, KTH/KTH Vattencentrum,  Linköpings Universitet, Lunds Tekniska Högskola, Chalmers och RISE, men speciellt viktigt är delaktigheten från kommunerna. Seniora forskare kompletteras med doktorander som till stor del kommer att arbeta i de kommunala organisationerna. Det innebär att forskningen utgår från behoven och att kommunerna ökar möjligheten att ta till sig ny forskning, berättar Annika vidare.

- Kompetensbehoven är stora och programmet har som mål att halvera kompetensbristen. Det gör kunskapsförmedling till en mycket viktig del där vi planerar för både seminarier och för webb-baserade utbildningsdelar, samt att utveckla nya grepp och metoder för att göra kunskap mer lättillgänglig och området mer attraktivt, säger Gunn-Mari Löfdahl, senior projektledare på RISE. Bara inom VA-området behövs ytterligare ca 1600 – 3100 personer i Sverige för att uppnå en långsiktigt hållbar nivå av underhållet.   

Inriktningen på programmet är tillståndsbedömningar, prognoser och beslutsstöd för investeringar, finansierings- och affärsmodeller samt hur kommunala processer och organisation kan utvecklas för att på bästa sätt möta de stora investeringsbehov samhället står inför. Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (www.mistra.org) satsar 49 MSEK för arbetet över fyra år och ytterligare medfinansiering från partners innebär en total budget på över 80 MSEK.

För mer information kontakta:

Annika Malm, forskare RISE, blivande Programchef, tel 070-615 58 15, mail: annika.malm@ri.se

Om oss

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 700 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se

Prenumerera