IR-kamera i pappersmaskinen hittar störande processvariationer

Innventia ska utföra fallstudier med termografi vid pappers- och kartongbruk. Integrerad termografi i brukens mätsystem förväntas innebära betydligt bättre möjligheter att upptäcka processvariationer jämfört med dagens punktbaserade teknik.

Pågående studier inom Innventias forskningsprogram visar på stora fördelar med användning av termografi för analys av processvariationer vid pappers- och kartongtillverkning. En av de mest signifikanta är att hela pappersbanan kan mätas kontinuerligt jämfört med dagens traverserande punktmätmetod. Genom att integrera termografi i QCS-systemet (Quality Control System) skulle 100 procent av den producerade produkten kunna analyseras jämfört med dagens metod som mäter på mindre än 1 procent.

Att identifiera och minimera processvariationer är av högsta betydelse vid papperstillverkning. Små processvariationer leder till jämnare produktegenskaper. Kraftiga processvariationer, t ex i ytvikt eller torrhalt, kan däremot leda till banbrott. Med dagens traverserande punktmätning går dock många variationer inte att upptäcka på grund av de befintliga mätsystemens begränsningar i form av låg upplösning och låg andel total uppmätt yta.

Innventia kommer nu med finansiellt stöd från Ångpanneföreningens forskningsstiftelse att genomföra fallstudier vid två svenska pappersbruk för att utvärdera en integrering av resultat av termografimätning i befintliga QCS-system. Projektet är en fortsättning av ett forskningsprojekt inom Innventias innevarande forskningsprogram som avslutas hösten 2014.

– Termografi kommer att ge mycket mer information jämfört med dagens mätningar av produktegenskaper säger Hannes Vomhoff, forskningsledare inom det papperstekniska området vid Innventia.

– Till exempel går det att analysera tidsberoende variationer i mälden som matas in i inloppslådan och separera dessa variationer från sådana som orsakas av pappersmaskinen, fortsätter Catherine Östlund, bildanalysspecialist vid Innventia.

För mer information, kontakta
Hannes Vomhoff, tel. 0768 767488, hannes.vomhoff@innventia.com
Catherine Östlund, tel. 0768 767147, catherine.ostlund@innventia.com

Taggar:

Om oss

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 700 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se