Krisen sätter fokus på Stockholms omställningsförmåga

Report this content

Klimatförändringar, digitalisering, socialt utanförskap och just nu: en omvälvande kris i coronavirusets spår. Städerna står inför många utmaningar som pekar på vikten av innovations- och omställningsförmåga. Just detta är fokus i ett nytt samverkansprojekt lett av RISE, som ska stärka städerna i sitt omställningsarbete. Stockholm är en av de medverkande städerna.

Gunnar Björkman, Stockholms stads innovationsdirektör, påpekar att vikten av samverkan mellan våra städer blivit extra tydlig den senaste tiden. 

– Sveriges städer står inför en mängd utmaningar; som globalisering, en åldrande befolkning och inte minst just nu – en pandemi. Det gör det absolut nödvändigt att samarbeta mellan städerna, vi kan inte klara allt själva utan behöver lära av varandra. Sverige är ett litet land i Europa, ska vi behålla den välfärd vi har och klara framtidens utmaningar måste vi arbeta tillsammans för att på ett smartare sätt möta de nya förutsättningar och möjligheter vi ställs inför, säger han.

Ökar omställningstakten i Sverige
Lund, Göteborg, Borås, Stockholm, Umeå och Kiruna går i bräschen för att öka omställningstakten i Sverige. Inom ramen för det Vinnovafinansierade projektet Nationell samverkan mellan innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer, kommer de sex städerna under 2020 – 2023 samarbeta för att höja sin innovations- och omställningsförmåga.

– Det är tydligare än någonsin att samhällets innovations- och omställningskapacitet är avgörande för vår framtid. Vi har nu ett tillfälle att lösa flera frågor i ett slag, säger Charlie Gullström, projektledare och senior forskare på RISE.

Dialogverkstad för omställning 
Ett nytt grepp för komplexa systemproblem som inte kan lösas på lokal nivå är projektets ”Dialogverkstad för omställning”. Ibland ligger nämligen barriärerna för omställning utanför den kommunala rådigheten – och består av exempelvis juridiska eller strukturella hinder.

– Nu går vi till verkstad! För att öka omställningstakten och stärka städernas innovationsekosystem måste vi undanröja komplexa systemhinder som städerna identifierat och ta fram nya lösningar i nära dialog med aktörer på lokal, regional och nationell nivå. Det här är ett missions- och designdrivet sätt att arbeta, som kan leda fram till policyutveckling och andra verktyg, säger Charlie Gullström.

 
Kunskapen sprids till fler städer 
I projektet ingår en satsning på nationell följeforskning, för att samla och nå ut brett med de medverkande städernas kunskap. Följeforskningen fokuserar också på ett antal specifika frågor, bland annat hur städerna integrerar jämställdhet och jämlikhet i innovationsarbetet. 

– Ett viktigt mål är att sprida och göra kunskapen lättillgänglig på nationell nivå, så att resan kan bli mer friktionsfri för fler städer som vill accelerera sitt innovations- och omställningsarbete, säger Charlie Gullström

Stockholm vill samverka i innovationsarbetet
Sofie Pandis Iveroth, projektledare för Innovationsplattform Hållbara Stockholm, pekar på hur projektet öppnar nya möjligheter i stadens innovationsarbete.

– Vi är olika kommuner, men de regelsystem, lagar, riktlinjer och strukturer som vi verkar i ser likadana ut i hela landet. För att möta de sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarhetsutmaningar vi står inför behöver vi arbeta tillsammans på nya sätt och bli bättre på att lära av varandra. Då blir också kraften i förändringen större, säger hon.

Sofie Pandis Iveroth betonar vikten av att komma vidare när innovationsarbetet bromsas av faktorer som staden inte kan styra över.

– Vi vet hur hindren ser ut för att kunna förverkliga nyttan av våra innovationssatsningar, och vi tror att projektets Dialogverkstad kan samla de aktörer som behövs för att komma vidare. Det kan handla om lagstiftning, juridik eller upphandling, men också om att vi måste våga ta nya kliv i hur vi organiserar oss i kommunerna. Ett exempel är inköp och upphandling, och hur vi kan jobba på nya sätt där vi kanske behöver prova helt nya arbetssätt eller arbeta närmare utvecklingsstadiet av en produkt, säger hon.

Om projektet 
NATSAM – Nationell samverkan mellan innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer 
 
NATSAM är ett samverkansprojekt mellan de sex innovationsplattformar som finns i Lund, Göteborg, Borås, Stockholm, Umeå och Kiruna. Projektets övergripande syfte är att stärka svenska kommuners innovations- och omställningskapacitet.

Projektet utgör den tredje och sista fasen i Vinnovas satsning på innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer och har fokus på att:

  • Utveckla nya sätt att leda och organisera innovation i kommunal verksamhet
  • Förstärka den lokala nivåns inflytande på det regionala och nationella innovationsekosystemet
  • Bidra till metod- och policyutveckling för att undanröja systemhinder på såväl lokal som regional och nationell nivå
  • Initiera ett tvärvetenskapligt forskningsfält inom området ledning och organisering av innovation och omställning i kommunala organisationer
  • Lägga grunden till en öppen nationell lärplattform för fördjupat lärande och stärkt innovationsförmåga och omställningskapacitet i Sveriges kommuner, för att uppnå Agenda 2030.

Projektet finansieras av Vinnova, leds av RISE och pågår 2020-2023. 
 

Kontakt:  
Projektledare: Charlie Gullström, RISE division Samhällsbyggnad 
Tel: 010 516 54 24 
Mail: charlie.gullstrom@ri.se 

 
Läs mer om projektet: 
https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/nationell-samverkan-innovationsplattformar-hallbara-attraktiva-stader

Prenumerera

Media

Media