Låg kostnad för bio-CCS från biogas

Report this content

Negativa utsläpp som fås genom infångning och lagring av koldioxid från biogena källor, så kallad bio-CCS, kommer att spela en viktig roll för att lyckas nå klimatmålen. En ny forskningsrapport slår fast att koldioxid från biogas kan vara ett kostnadseffektivt koncept för bio-CCS. I rapporten presenteras två teknikkedjor för produktion av flytande koldioxid med goda förutsättningar att implementeras både i befintliga och nya anläggningar.

– Om det globala behovet av negativa utsläpp på miljarder ton koldioxid årligen ska uppnås krävs en uppsjö av tekniska lösningar och koncept. Våra studier pekar på att koldioxid från biogas kan vara en av de lägst hängande frukterna och att värdekedjan har goda förutsättningar att vara mer kostnadseffektiv än andra koncept för bio-CCS, säger Johan Andersson, senior projektledare på RISE.

I ett svenskt perspektiv handlar negativa utsläpp i stor utsträckning om att använda bio-CCS (infångad koldioxid av biogent ursprung) på punktutsläpp från pappers- och massaindustrin samt kraftvärmeverk. Rapporten konstaterar att koldioxid från biogas har potential att bidra till ca 10 procent av Sveriges behov av kompletterande åtgärder, framför allt tack vare en attraktiv kostnadsbild.

För biogasproducenter skulle den nya värdekedjan innebära goda affärsmöjligheter där koldioxid ses som en värdefull produkt och som kompletterar intäkter från produktion av biometan. Därtill sker en förbättring av anläggningens totala metanemissioner vilket ytterligare ger mervärden.

– Kostnad för produktion av LCO2 från biogas beror av lokala förutsättningar men vad vi kan se finns en tydlig skalfördel. Generiska beräkningar visar att stora biogasanläggningar har goda möjligheter att producera LCO2 till konkurrenskraftiga kostnader, konstaterar Johan Andersson.

I projektet har två teknikkedjor för produktion av LCO2 (flytande koldioxid) tagits fram, en enklare process för gasrening och förvätskning samt en mer avancerad där rening sker genom destillation. Systemen fungerar i såväl nya som befintliga anläggningar och består i stort av standardkomponenter vilket innebär att de bör kunna skalas till flera olika kapaciteter.

För att vidare utforska och skala upp teknik för gasrening och anrikning av biogen koldioxid investerar RISE nu i ny mobil pilotanläggning. Testbädden kommer att vara flexibel och byggd för att kunna behandla ett brett intervall av inkommande gasflöden vilket ger hög flexibilitet och möjliggör seriedrift med andra testbäddar för infångning av koldioxid.

Anläggningen ingår i RISE investeringar på testbäddar för bioraffinaderi. Den stora satsningen har möjliggjorts genom ett tillskott från regeringen till RISE för att accelerera kommersialiseringen av hållbara produkter för den framväxande bioekonomin.

För mer information:

Johan Andersson, RISE 010-516 69 02, johan.e.andersson@ri.se

För nedladdning av rapport, se Bio-CCS från biogasanläggningar (diva-portal.org)

Prenumerera