Likström minskar energiförlusten vid solel med 30 procent

Report this content

Målet att göra Sverige fossilfritt till 2045 kräver en transformation av hela samhället, och solel är en viktig del i den omställningen. Nu visar resultat från ett forskningsprojekt inom RISE hur energin som genereras från solelanläggningar kan tillvaratas på ett mer resurseffektivt sätt. 

-    Genom att övergå till likströmsförsörjning i byggnader som har solel som energikälla kan man minska energiförlusterna. Med likströmsförsörjning minskar antalet omvandlingar, och på så vis nyttjas både den genererade och lagrade solenergin på ett bättre sätt. Energiförlusterna kan minska med nästan 30 procent jämfört med ett motsvarande system i växelström, säger Patrik Ollas, industridoktorand på RISE. 

Hur mycket energi kan man spara genom att övergå till ett hus helt med likströmsförsörjning? Det var början på forskningsprojektet som letts av RISE. Energin som genereras från en solelanläggning kommer som likström och de flesta av dagens apparater i ett hus drivs av likström, men distributionen av energi görs av växelström. Detta innebär ett flertal omvandlingar innan slutanvändningen, vilket resulterar i förluster. 

Resultaten från projektet har visat att man med ett internt likströmssystem kan minska förlusterna i en villa med nästan 30 procent jämfört med ett motsvarande system med växelström. 

Inom ramen för projektet gjordes även en demonstration av ett likströmssystem med solel, batterilager och likströmsförsörjda laster i RISE Forskningsvilla i Borås. 

-    Ett av målen med projektet var att installera, driftsätta och demonstrera ett system i full skala och ta lärdom av de utmaningar som finns med detta. Likströmsinstallation som denna är fortfarande unika i Sverige och detta var ett försök att öka intresset. Sedan driftsättningen i april 2018 har vi haft ett 20-tal olika grupper här på besök med allt ifrån studenter, forskare till industrin, säger Patrik Ollas. 

Resultaten från projektet har även lett till ett flertal andra forskningsprojekt där potentialen för likström kommer att utredas närmare. 

För mer information, kontakta gärna
Patrik Ollas, Industridoktorand på Samhällsbyggnad på RISE 
patrik.ollas@ri.se eller 010 – 516 55 56
 

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 800 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se

Prenumerera

Media

Media