RISE bidrar till utvecklingen av djurfria tester

Report this content

För att lättare upptäcka hormonstörande kemikalier och minska behoven av djurförsök utvecklas nya testmetoder. Forskare vid RISE har framgångsrikt utvärderat en ny metod för att avgöra om ämnen är hormonstörande. Nu ser den nya metoden ut att bli internationellt godkänd.

Istället för genom djurförsök görs den här metoden in vitro, med celler odlade i ett laboratorium.

- Det finns naturligtvis mycket starka etiska skäl till att ersätta djurförsök, men det handlar också om att hitta bättre mätmetoder. Försök på djur är ofta är dåliga på att förutsäga effekter på människor, säger Kristina Fant, forskare på RISE.

Kemikalier från exempelvis läkemedel och bekämpningsmedel kan störa kroppens hormonbalans och bland annat leda till utveckling av cancer och påverka förmågan att få barn. För att göra en riskbedömning av kemikalier måste man kunna identifiera om och i så fall vilken typ av hormonstörande effekt de har, och för att bedömningen ska vara tillförlitlig behöver testmetoden vara validerad. En validering innebär en grundlig utvärdering av metoden för att bedöma hur väl den kan förutsäga den undersökta effekten.

RISE är ett av tre europeiska labb som inom ramen för nätverket EU-NETVAL har validerat en ny metod för att upptäcka androgenstörande ämnen. Androgener är en grupp hormoner som är mest kända för sin roll i manlig sexuell och reproduktiv utveckling men har viktiga funktioner hos både kvinnor och män. Studien har koordinerats av EUs referenslaboratorium för alternativ till djurtester och varit mycket framgångsrik.

- Man ser nästan aldrig den här typen av fina resultat. Metoden gav hög träffsäkerhet mellan de olika labben, säger Emma Pedersen, forskare på RISE.

Det positiva resultatet innebär att metoden nu har gått vidare till OECD, som granskar den för upptagande på deras lista över internationellt godkända testmetoder. I slutändan innebär det att det blir lättare att fatta beslut om kemikaliesäkerhet. Metoden kan också vidareutvecklas för att bedöma färdiga produkter.

Att genomföra den här typen av validering kräver mycket jobb och tar lång tid. Dessutom måste de deltagande arbeta enligt kvalitetssystemet GLP. RISEs cellodlingslabb är det enda i Sverige som erbjuder in vitro studier enligt GLP till externa kunder. Studien har finansierats med medel från FORMAS, specifikt avsedda för att validera in vitro-metoder.

För mer information kontakta:

Emma Pedersen, RISE:  +46 10 516 54 52   emma.pedersen@ri.se

Prenumerera