RISE knoppar av företaget Incipientus

RISE har under hösten gjort en avknoppning och startat företaget Incipientus Ultrasound Flow Technologies AB. Företaget erbjuder produkter som i realtid kan övervaka flödesegenskaper hos vätskor vid industriell tillverkning.Typiska kunder finns inom livsmedels-, bygg-, olje- och massaindustrin. Nyheten om det avknoppade företaget tas upp i RISE rapport för det tredje kvartalet.

Den stora vinsten med Incipientus produkter är att de kan mäta komplexa egenskaper hos industriella vätskor direkt i processlinjen. Tidigare har man behövt ta ut prov och mäta manuellt i laboratoriet. Incipientus använder en egenutvecklad teknik som med pulsat ultraljud kontinuerligt och beröringsfritt kan studera flöden och mäta produkternas egenskaper.

- Detta ger möjlighet att korrigera processparametrar under pågående process, vilket leder till kostnadsbesparingar, högre och jämn kvalitet, högre säkerhet och energi- och miljövinster. Framtida krav på smart industri och industri 4.0 förutsätter denna typ av realtidsövervakning, säger Johan Wiklund, forskare vid RISE enhet Jordbruk och livsmedel.

Tekniken är avsedd för mätningar av hastighetshetsprofiler och flödesegenskaper hos 95 procent av alla industriella vätskor. Företaget adresserar en global, internationell miljardmarknad.

Affärsidén och produkterna har utvecklats inom RISE enhet Jordbruk och livsmedel – där företagets grundare och uppfinnare Johan Wiklund, Reinhardt Kotze och Michal Kotze nu arbetar heltid med företaget – tillsammans med det Sydafrikanska universitetet Cape Peninsula University Technology (CPUT).

- Företaget har redan installerat Industri 4.0-färdiga system hos stora internationella kunder i Europa och Nordamerika. Internationella storbolag inom en rad olika branscher är mycket intresserade av tekniken, säger Johan Wiklund.

Arbetet med att utveckla den nya tekniken startade med en idé år 2000. Från första början har man haft stöd och finansiering från bland andra Vinnova, Jordbruksverket och industrin. Över tid har idén övergått till att bli flera produkter. RISE Technology Transfer Office har sedan tillsammans med grundarna arbetat för att ta produkterna till marknaden genom det avknoppade företaget Incipientus.

Företaget är nu inne i en process för att säkerställa kapital för de första årens expansion. Under 2018 räknar man med att omsätta intresset från industrin i kontrakt och att rekrytera flera nya medarbetare.

Nyheten om det avknoppade företaget tas upp i RISE rapport för det tredje kvartalet, som finns på RISE webbplats under rubriken Ekonomiska rapporter.

Kontakt:

Johan Wiklund, forskare RISE enhet Jordbruk och livsmedel

E-post: johan.wiklund@ri.se, johan.wiklund@incipientus.com

Tel: 010-516 66 68

Anders Ösund, ansvarig för RISE Tech Transfer Office

E-post: anders.oesund@ri.se

Tel: 010-516 62 89

Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner. I internationell samverkan med akademi, näringsliv och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. RISE 2 200 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. Vi erbjuder ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra produkter, tekniker och tjänster. RISE Research Institutes of Sweden ägs av svenska staten. www.ri.se

The RISE institutes Innventia, SP, and Swedish ICT have merged in order to become a stronger research and innovation partner. Through our international collaboration programmes with academia, industry, and the public sector, we ensure the competitiveness of the Swedish business community on an international level and contribute to a sustainable society. Our 2,200 employees support and promote all manner of innovative processes, and our roughly 100 testbeds and demonstration facilities are instrumental in developing the future-proofing of products, technologies, and services. RISE Research Institutes of Sweden is fully owned by the Swedish state. www.ri.se

Taggar:

Om oss

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 700 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se

Prenumerera

Media

Media